Hoppa till innehåll

Regioner

Välj närmaste region och tryck på knappen.

Regionernas nyheter

Juridisk nämnd

Vid förbundsmötet 2014 beslöt delegaterna att tillsätta en Juridisk nämnd som enda instans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden (enligt RF:s stadgar Kapitel 14) 

Juridiska nämnden består av: 
Thore Brolin, erfaren tingsrättsdomare med bred erfarenhet även från idrotten (se kort CV nedan) har accepterat ordförandeskapet.
Till ledamöter i nämnden utsågs Marit Englund, Anna Karlgård samt Ragnar Palmkvist.

Gymnastikförbundets Juridiska nämnd är enda instans inom förbundet i bestraffningsärenden.Huvudanledningen är att säkerställa en rättvis och likartad bedömning av inkomna ärenden. Överklaganden av nämndens beslut sker till Riksidrottsnämnden.

Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson:
Den juridiska nämnden, liksom Gymnastikombudsmannen, är viktiga för att vi ska kunna fullfölja utvecklingsarbetet och lägga tyngd bakom den uppförandekod som alla medlemmar och ledare i föreningar och förbund är skyldiga att följa. Nu har vi en oberoende nämnd med ledamöter som kombinerar hög juridisk kompetens och erfarenhet från myndighetsutövande med viktig kännedom om idrotten. Det är mycket tillfredsställande.

I nämndens uppgifter kan också komma att ingå uppdrag som beredande instans i frågor som rör överklaganden av beslut enligt RF:s stadgar Kapitel 15 - exempelvis medlemskap, tävlingsregler och beslut vid föreningsmöten.

Kontaktuppgifter:
Thore Brolin ordförande Juridiska nämnden
thore.brolin@gmail.com 
0708-50 28 16


Kort CV – Juridiska nämndens ledamöter:

 

Thore Brolin

Brolin är rådman och domare vid Stockholms Tingsrätt. Accredited Mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i London. Deltagit i ett stort antal skiljetvister och även arbetat med idrottsjuridik. Brolin ingår i Svenska Friidrottsförbundets juridiska grupp, Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, FIS Court (skidor) och FIG Appeal Tribunal (gymnastik).

Marit Englund


Socionom. Arbetar inom socialtjänsten som myndighetsutövande socialsekreterare i en mottagningsgrupp för barn och unga, där man följer en modell kallad BBIC – Barns behov i centrum – vars främsta syfte är att stärka barnperspektivet. Bakgrund som gymnast, ledare, domare och utbildare samt idag även verksam som kommittéledamot i truppgymnastikens tekniska kommitté (TTK).

Anna Karlgård


Affärsjurist, med bakgrund som skattejurist på KPMG. Arbetar på Svenska Skolidrottsförbundet med organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Bakgrund som gymnast, tränare och ledamot i föreningsstyrelse. 

Ragnar Palmkvist

Ragnar Palmkvist
Chefsrådman i Solna tingsrätt (Stockholm fr.o.m. vårem 2017). Dessförinnan var han kanslichef i Domarnämnden. Tidigare var han kanslichef och hovrättsråd i Svea hovrätt och före det under många år chefsjurist vid Sveriges Advokatsamfund där han bl.a. bevakade straff- och processrättsliga frågor.
Ragnar invaldes i Juridiska nämnden i december 2016 


Carl-Åke Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2017-03-16

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner