Hem / Nyheter / 2020 / 2020-talets första förbundsmöte leder oss mot 2028

2020-talets första förbundsmöte leder oss mot 2028

Lördagen den 26 september genomfördes Gymnastikförbundets årsmöte, denna gång i digital form med anledning av den pågående pandemin.

Drygt 200 personer och ombud deltog på förbundsmötet där mötesordförande Malin Eggertz Forsmark med varm och fast hand lotsade deltagarna genom dagens många punkter.

 


Mötets presidium med sekreterare Calle Myrsell, mötesordförande Malin Eggertz Forsmark och Helen Åkerman som administrerade det digitala mötet. I slutet av mötet tackades Calle för värdefulla insatser för Svensk Gymnastik då han nu går i pension.

 

- Det här förbundsmötet präglades verkligen av framåtdrift i varje fråga. Jag känner kraften i rörelsen och det gör mig stolt och glad, säger Anna Iwarsson som under förbundsmötet valdes om som ordförande i Gymnastikförbundet i ytterligare två år.

 

Viktiga beslut för framtiden

Anna Iwarsson presenterade med hjälp av två avgående styrelseledamöter (Edit Eriksson, och Lasse Mörk) den föreslagna strategiska planen som sträcker sig fram mot 2028. Den strategiska planen som har varit på en betydande dialogresa i föreningar, kommittéer och regioner beslutades av en samstämmig stämma. Att värdegrundsfrågorna är viktiga för oss var tydligt under förbundsmötet och efter förslag från mötet förstärktes detta ytterligare.

 


Paneldiskussion mellan Lasse Mörk, Edit Eriksson och Anna Iwarsson om den strategiska planen som ska ta Svensk Gymnastik mot ett önskat läge 2028.

 

- Med denna strategiska plan kommer vi stärka vår positiva kraft i samhället, säger Anna.

 

Den strategiska planen kommer jobbas in i Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 under hösten och materialet kommer samlas på www.gymnastik.se. Några centrala delar i planen är:

 

Vision: Rörelse hela livet

 

Verksamhetsidé: Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

 

Värdegrund:

 • Glädje och gemenskap
 • Nyfikenhet och utveckling
 • Öppenhet och trygghet

 

Önskat läge 2028:

 • Öppna och innovativa föreningsmiljöer
 • En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
 • En positiv och pådrivande kraft i samhället

 

Fem förnyelseresor:

 1. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
 2. Ledande inom grundmotorisk träning
 3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer
 4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet
 5. En stolt och modig gymnastikrörelse

 

Under mötet beslutades även om verksamhets- och ekonomisk inriktning för Gymnastikförbundet, vilka sträcker sig två år fram i tiden.

 

Rapportering från verksamhetsåren 2018-2019

Mötes inleddes med en rad avrapporteringar i form av en punkt kring tränarlicenser, fyra punkter med verksamhet- och årsredovisningar för Gymnastikförbundet, det tidigare associerade Cheerleadingförbundet samt Drillförbundet och Lillsveds Folkhögskola. Verksamhetsberättelsen för Gymnastikförbundet 2018-2019 finns att titta på och den innehåller verkligen, som generalsekreterare Pelle Malmborg betonade i inledningen, verksamhet som visar på rörelse hela livet.

 

Sex motioner hade skickats in till förbundsmötet från regioner och föreningar, vilka behandlades i tur och ordning. Alla motioner och svar på dem hittar du här. Två av dem handlade om barnkonventionen.

 

Fokus på barnkonventionen

Styrelsen höll med om att befintliga riktlinjer behöver förtydligas och på vissa områden förstärkas. Möte beslutade att det på hemsidan behöver vara lättare att hitta samlad information om Barnkonventionen och hur de hänger ihop med övriga styrande dokument. Efter förslag från Hammarbygymnasterna har Gymnastikförbundets styrelse fått i uppdrag att om det behövs motionera till Riksidrottsmötet (RIM) för att ytterligare stärka regelverket kring dessa frågor.

 

Stadgar och medlemsavgiften

Det är sällan ett förbundsmöte genomförs utan några mindre förändringar i stadgarna. Denna gång föreslogs och beslutades det bland annat om annat om ändringar kopplat till könsfördelning i förbundsstyrelsen, samt att det är förbundsmötet som väljer medlemmarna i juridiska nämnden. Inför nästa förbundsmöte, som kommer hållas i Växjö 2022, kommer styrelsen arbeta fram ytterligare förslag på ändringar i våra stadgar i syfte att stadgarna blir mer relevanta, lätta att förstå och har en koppling till samtiden.

 

Den nya årsavgiften samt ett högre maxtak beslutades också under mötet. Från och med 2021 uppgår den till 36 kronor, en höjning med 3 kronor per år och medlem med ett maxtak om 65 000 kronor.

 

Strategisk plan för Lillsved

Efter en gedigen genomgång av bakgrunden till Gymnastikförbundets koppling till folkhögskolan Lillsved samt var vi står i arbetet idag beslutades det att arbetet behöver mer tid. Under kommande två år kommer arbetet med den strategiska planen att fortsätta och beslutas om på förbundsmötet 2022.

 


Presentationen kring Lillsved hölls av styrelsens vice ordförande Suzanne Lundvall och finns att titta på här. 

 

Stark laguppsättning i Gymnastikförbundets styrelse

Under eftermiddagen var det en mängd personval som genomfördes och förslagen från valberedningen, vars arbete leds av Patrik Tengwall, röstades igenom.

Anna Iwarsson, Gymnastikförbundets ordförande sedan 2016.

 

Anna Iwarsson fick fortsatt förtroende som ordförande och går in i sin tredje tvåårsperiod på posten. David Ahlin valdes om på fyra år och även Eva Sundmalm stannar i styrelsen i ytterligare två år efter ett fyllnadsval. Tre nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen:

 


Den nya styrelsen är redo att ta sig an strategi 2028!

 

Med tre nya ledamöter på plats så tackades därmed tre ledamöter av för sina värdefulla insatser i styrelsen, Lasse Mörk, Edit Eriksson och Ingela Nilsson.

 

En ändring i stadgarna inför årets förbundsmöte är att medlemmarna i den juridiska nämnden ska väljas av stämman. Följande personer valdes:

 • Thore Brolin, ordförande
 • Ragnar Palmkvist
 • Marit Englund
 • Jenny Magnusson
 • Petra Götell

 

Protokollet från förbundsmötet 2020 publiceras på webben inom kort. Där finns en fullständig sammanställning av de beslut som fattades under möte. Utöver det kommer även inspelningen av själva mötet finnas tillgängligt inom de närmaste dagarna.

 

- Det känns väldigt bra att Svensk Gymnastik genom beslutet av strategisk plan pekat ut en tydlig riktning in i framtiden. Tillsammans med den och kraften inom gymnastikrörelsen kommer vi fortsätta vår starka utveckling, avslutar Pelle Malmborg Gymnastikförbundets generalsekreterare.

 

Se hela mötet här!