Stadier och nyckelfaktorer

Stadier

Lekande gymnastik

Lekande gymnastik är ett introduktionsstadium. Vi uppmuntrar utövarna att prova många idrotter och gymnastik i olika former.

Träningen

Träningen är varierad med enkla och lekfulla aktiviteter. Det viktigaste är att utövarna känner sig delaktiga, har kul och får utlopp för fantasi och rörelseglädje. Övningar och rörelser anpassas efter varje barns förmåga och stort utrymme ges för utveckling av grundmotoriska färdigheter. Tävlingar förekommer inte.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledaren sätter barnet i centrum och berömmer ofta. Positiv förstärkning ökar barnens självkänsla och självförtroende. Ledaren ser barnens olika behov och stimulerar till utveckling. Barnen får mogna i egen takt och individuella olikheter välkomnas. Aktiviteterna är enkla och barnanpassade och samverkan mellan barnen uppmuntras. Ledaren förklarar tydligt och enkelt och upprättar klara rutiner kring träningarna på ett sådant sätt att barnen förstår varför och därför vill följa reglerna. All träning utgår från att det är viktigare att ha kul än att prestera.

Att tänka på:

 • Träningarna bör ske nära hemmet.
 • Använd gärna anpassade redskap i träningen.
 • Undvik tävlingslik träning.
 • Uppmuntra till daglig lekfull fysisk aktivitet.


Lärande gymnastik

Lärande gymnastik är det stadie där barnen lär sig att träna för att ha kul, utmanas, röra på sig och träffa kompisar. De som vill satsa mer på sin gymnastik ska ges möjlighet att göra det.

Träningen

Träningen är gymnastikspecifik men med fortsatt fokus på allsidighet och variation av övningar och uttrycksformer. De grundmotoriska färdigheterna är i centrum och sätts samman till att forma gymnastikspecifika övningar.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledaren inspirerar barnen med spännande och individuellt anpassade utmaningar. Allsidighet och variation i träningen säkerställs genom smarta inlärningsmetoder och olika rörelse- och redskapsbanor. Ledare och barn arbetar tillsammans på ett lekfullt sätt mot individuella prestationsmål. Resultatmål förekommer inte.

Tävling

Att tävla är inte i fokus. Tävlingar förekommer, men är då anpassande till lärandestadiet med särskilt utformade tävlingsformer och tävlingsregler.

Att tänka på!

Vi vill att det allsidiga idrottandet ska fortsätta. Därför uppmuntrar vi våra utövare att hålla på med flera andra idrotter och olika gymnastikaktiviteter.

Träna på att träna

De flesta i det här stadiet av sin utveckling säger fortfarande att de ”går på gymnastik”. Ofta vill nu barnen själva fokusera på en eller flera discipliner. Med goda ledares stöd växer nu lusten och viljan att träna. Här har vi vår stora chans att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande inom gymnastiken eller andra idrotter.

Träningen

Under lekfulla former flyttar vi försiktigt och med känsla för varje individs unika egenskaper fokus mot inlärning och utveckling av mer komplexa övningar. Träningen blir mer strukturerad och kräver större koncentration från utövarna. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) kompletterar grenspecifik träning.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledaren behöver ha teknisk kompetens, men också djupare kunskap om barn och ungas utveckling. Utmaningen är att med rörelseglädjen intakt flexibelt anpassa prestationsmål efter varje barns fysiska och mentala utvecklingstakt. Kunskap inom träningslära är också nödvändig.

Tävling

Tävlingsgymnaster kan delta i rikstävlingar, men tävlar i första hand på lokal och regional nivå. Resultaten står inte i centrum. Uttagningar ska undvikas.

Att tänka på:

 • Utövaren ska kunna delta i andra idrotter.


Träna och tävla

Vi vill attrahera och behålla precis alla utövare – barn, ungdomar och vuxna- som vill börja eller fortsätta tävla i gymnastik. För gymnaster som vill tävla, men inte på den högsta prestationsnivån i svenska mästerskap eller internationella tävlingar, finns ett brett utbud inom Svensk Gymnastik.

Träningen

Vi välkomnar alla gymnaster i olika discipliner, verksamheter och alternativa tävlingsformer. Nya utmaningar och variation i träningen inspirerar, utvecklar och minskar skaderiskerna.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I det här stadiet är skillnaderna stora mellan utövarnas fysiska och psykiska mognadsgrad. Ledarens förmåga att säkerställa individuell utveckling, åldersanpassa träningen och väcka det egna inre drivet är helt avgörande för om våra utövare ska känna glädje med gymnastiken och fortsätta träna. Därför behöver ledaren, utöver tekniskt kunnande, även ha kunskap om ungdomars utveckling.

Tävling

Vi vill göra tävlingsgymnastiken tillgänglig för fler. Därför anpassar vi tävlingssystem och tävlingsregler för olika målgrupper.

Att tänka på:

 • Kompletterande träningsläger och förenings- och gruppaktiviteter är viktiga för teknisk och personlig utveckling, men också för sammanhållning och tillhörighetskänsla.
 • På grund av ökad träningsmängd och komplexitet i övningarna måste nu både tränare och utövare ha större kunskaper inom träningslära, återhämtning och nutrition.


Träna för att tävla

I detta stadium har man bestämt sig för att satsa på tävling. Fokus ligger på att nå elitnivå i sin disciplin, vilket innebär SM-stegen och/eller internationella tävlingar.

Träningen

Utövarna behärskar nu alla grundövningar. Träningen inriktas därför på inlärning av avancerade övningar och sekvenser, samt perfektion i utförandet. Det är viktigt att individuellt anpassa övningsval och träningsupplägg, samt lämna utrymme för återhämtning.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I detta stadium måste tränaren ha en bred kompetens, inte minst på grund av att de flesta utövarna nu går igenom puberteten. Ledaren behöver ta fram individuellt anpassade träningsupplägg och vara extra uppmärksam på överträningssymtom. Träningsmängden ökar gradvis, upplägg anpassas utifrån dagsform, samverkan med skolan sker vid behov. Utövarens vuxna kontakter bör ha stor förståelse och beredskap för stadiets utmaningar. Den ökade träningsmängden och komplexiteten i träningen kräver en individuellt anpassad stödapparat inom medicinsk support, nutrition och idrottspsykologi. Tränaren har insikt om de olika delarnas bidrag till helheten och ser till att utövaren får stöd även utanför träningen.

Tävling

Förberedelser inför tävling och själva tävlingsmomentet blir viktiga delar i utvecklingen. Tävlingsmedverkan anpassas utifrån sportslig nivå, fysisk status och mental mognad. Vi ser tävlandet som en del av ett större långsiktigt lärande, och fokuserar på utövarens insats och utveckling. Resultaten är sekundära.

Att tänka på:

 • Vi periodiserar och anpassar belastningarna på individnivå.
 • Tränare förstår att utvecklingen sker i olika takt, samt att rollfördelningen mellan utövare och tränare går mot att bli en mer jämbördig relation.
 • Utövaren måste nu ha egen kunskap om träningslära, återhämtning och nutrition. Långsiktiga mål klarnar och förtydligas genom att tränare och utövare tillsammans kartlägger möjliga vägar framåt, både på kort och lång sikt.
 • Utövare i detta stadie kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare och förening ska stötta.


Träna för att vinna

Utövarna i detta stadium är mycket målinriktade och tävlar på högsta nationella eller internationell nivå. Nu vill de maximera sin prestationsförmåga i enlighet med de mål som de satt upp tillsammans med tränare på föreningsnivå och, i förekommande fall, med landslagsledning.

Träningen

Utövare och tränare arbetar tillsammans för att höja svårighetsgraden, sträva efter perfektion i utförandet, utveckla taktisk kompetens och mental förmåga. Träningen periodiseras och anpassas efter prioriterade sportsliga mål, alltid med en helhetssyn på utövarens välmående. Expertkunskap kopplas in för att säkerställa bästa möjligt stöd på alla livets och träningens områden.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Utövarens självständighet ökar ytterligare och tränarrollen ändras. All planering kring målsättning, träning och tävling görs med utgångspunkt i varje utövares egna mål, ambitioner och välmående. Tränare och utövare diskuterar även den egna insatsens betydelse för hur laget/träningsgruppen kan uppnå sin fulla potential.

Tävling

Tävlingsmomentet och att prestera väl är i centrum. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS kan förekomma.

Att tänka på:

 • En del utövare befinner sig fortfarande i puberteten. Tränare måste ha kunskap om hur det kan påverka utövaren.
 • Tränarrollen är komplex. Ledare med annat ansvar än för den tekniska träningen måste knytas till verksamheten.
 • Olika perspektiv kring måluppföljning och övergång från elit till en ny roll och vardag blir viktiga att diskutera och definiera.
 • Att samarbeta med skola, högskola, arbetsgivare, fysioterapeuter, SOK och RF Elit är nödvändigt, liksom att komma fram till en samsyn kring resultat- och prestationsmål.
 • Utövare i detta stadium kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare/tränare och förening ska stötta.

Träna för aktivt liv

Inom Svensk Gymnastik finns en stor variation av uttrycks- och träningsformer för de många utövare som tränar för att det tycker om att leva ett liv i rörelse. Vi erbjuder till exempel redskapsgymnastik för vuxna, gruppträning, alla kan gympa och träning i de traditionella tävlingsdisciplinerna, uppvisningsgymnastik, hopprep samt parkour, fast utan tävlingsmomentet. Vi vill fortsätta erbjuda vår stora variation av träningsformer, både för att attrahera nya medlemmar och för att möta efterfrågan från olika medlemsgrupper inom Svensk Gymnastik.

Träningen

Stadiet välkomnar utövare i alla åldrar, oberoende av träningsbakgrund och vilken nivå man vill träna på. Träningen är allsidig, rolig, utmanande och utvecklande. Den egna kroppens förutsättningar för rörelse och känslan av tillhörighet står i centrum.

Vi är noga med att skapa förutsättningar för alla utövares möjligheter att röra sig fritt mellan olika träningsformer och alltid känna sig välkomna till Svensk Gymnastik. Därför introducerar vi Träna för aktivt liv redan under ungdomsåren.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledarkompetens, träningsmängder, träningsupplägg och fokusområden är helt avhängiga de olika verksamheterna, utövarnas ålder, förmågor och ambitioner.

Att tänka på:

 • Föreningens förmåga att erbjuda olika verksamheter anger inriktningen och definierar aktiviteterna som erbjuds.

Nyckelfaktorer, Svensk Gymnastik ska:

1. Utgå från barnrättsperspektivet

All verksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Det handlar om att alltid ha barnets bästa för ögonen och respektera det enskilda barnet och barnets individuella behov. Det handlar också om att förstå barnets perspektiv. Såväl tränare/ledare som organisationsledare på alla nivåer måste analysera vilka konsekvenser ett beslut eller åtgärd får för ett barn, en ungdom eller en grupp av barn och ungdomar. Riksidrottsförbundets material Barnens spelregler och Gymnastikförbundets uppförandekod är verktyg att använda.

2. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

Motivation är helt avgörande för möjligheten att över tid utveckla kompetenser och färdigheter. Kompetens handlar om ledarens förmåga att få utövaren att förstå ett sammanhang och inte bara en enskild rörelse. Att uppmuntra inre drivkraft är nödvändigt oavsett ålder och typ av träning. Det handlar om att stärka känslan av tillhörighet, självbestämmande och kompetens. Självständigt drivna utövare och tränare, med inflytande i verksamheten, upplever mer glädje av sitt idrottande och håller på längre.

3. Ta hänsyn till individuell utveckling

Kunskap och förståelse för fysisk, intellektuell och emotionell utveckling hos individer ska genomsyra tränings- och tävlingsupplägg. Alla aktiviteter, såväl träning som tävling, ska ta hänsyn till utövarens individuella fysiska, kognitiva och emotionella utveckling och behov. Utbildning av ledare och föräldrar inom dessa områden är viktigt.

4. Träna smart och ha tålamod

Att träna smart handlar om att träna på rätt saker i rätt ålder. Att anpassa träningen efter utövarnas individuella utveckling och förutsättningar. Att ha tålamod och anpassa träningen i relation till biologisk ålder är avgörande för att träningen ska kunna bedrivas säkert, och för att så många som möjligt ska stanna kvar och känna sig välkomna till Svensk Gymnastik. Att nå sin fulla potential ska få ta tid, oavsett typ av träning, ålder och ambitionsnivå.

5. Vårda och utveckla ett brett utbud

Svensk Gymnastiks breda utbud för barn, ungdomar, vuxna och seniorer är vår styrka. Att vårda och utveckla ett brett utbud kan bland annat innebära att:

 • Utbud och verksamheter utvärderas i syfte att vårdas och utvecklas för att attrahera och behålla utövare och ledare.
 • Individen uppmuntras att prova på olika verksamheter för att främja allsidig utveckling.
 • Medlemmars förslag på att bredda föreningens utbud av tränings- och tävlingsverksamhet uppmuntras.
 • Möta individens behov genom att ge individen möjlighet att röra sig mellan olika verksamheter.
 • Gymnastikförbundet är öppna för såväl utvecklingen av befintlig verksamhet som inkluderandet av nya verksamheter.

6. Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

För att all verksamhet inom Svensk Gymnastik ska vara sund, stimulerande och utvecklande behövs välutbildade och kompetenta ledare. Det innebär att:

 • Värna om att höja och bibehålla kompetensen hos såväl nya som mer erfarna tränare och organisationsledare.
 • Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet ska garantera möjligheten för tränare och organisationsledare att fördjupa sina kunskaper genom kontinuerlig utbildning.

7. Bedrivas i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

För att skapa glädje, utveckling och möjlighet till rörelse hela livet behövs anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Det kan bland annat innebära att:

 • Samverka lokalt med kommun och skola.
 • Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet för att påverka den politiska dagordningen i anläggningsfrågor.
 • Stödja dialogen mellan föreningar och lokala parter, ett stöd som kan se olika ut beroende på föreningens behov och önskemål.
 • Gymnastikförbundet ger föreningar möjlighet till ekonomiskt stöd genom Idrottslyftet.

8. Bestå av välmående föreningar

Föreningen utgör alla medlemmars närmsta tillhörighet. En välmående förening är en förening som förhåller sig till Svensk Gymnastik Vill genom att exempelvis:

 • Efterleva och arbeta med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och uppförandekod.
 • Ha en väl fungerande styrelse som genom demokratiska processer ser till alla medlemmars bästa.
 • Sträva efter att ha en sund och balanserad ekonomi.
 • Om behov finns, ta hjälp av det stöd Gymnastikförbundet erbjuder på regional och nationell nivå. Ett stöd som kan se olika ut beroende på föreningens behov och önskemål.

9. Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

För att säkerställa att utvecklingsmodellen genomsyrar all verksamhet behövs styrdokument, samt uppföljning av insatser och aktiviteter. Detta kan ske genom att:

 • Genomföra dialoger eller enkäter inom föreningen för att fånga medlemmarnas tankar och åsikter.
 • Rapporteringssystem är ändamålsenligt utformade.
 • Tävlingsregler och reglementen är tydliga och följer Strategi tävling och Utvecklingsmodellens olika delar.

10. Ständigt utvecklas

Utvecklingsmodellen ska ständigt vara aktuell och relevant för Svensk Gymnastik. Därför ska Utvecklingsmodellen kontinuerligt omprövas och låta sig påverkas av nya aspekter av träning, tävling, forskningsrön, vetenskapliga observationer och av en ständig omvärldsbevakning.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer