Hem / Om oss / Mötesplatser / Tidigare förbundsmöten / Program Förbundsmötet 2020

Program Förbundsmötet 2020

Lördag 26 september (digitalt möte)

Hålltider för mötet är kl 09.00 – 18.00, med uppehåll för lunch och bensträckare.
Beräknad lunchtid är 12.30 med 45 minuters paus.

1               Inledning – välkommen - mötesformalia
2               Parentation
3               Fastställande av röstlängden och fullmaktsgranskning
4               Fastställande av föredragningslistan
5               Fråga om mötets utlysande i behörig ordning
6               Val av ordförande för mötet
7               Val av sekreterare för mötet
8               Val av två protokolljusterare tillika rösträknare (röstkontrollanter)

9               Återrapportering från Förbundsmötet 2018 – Tränarlicenser

10             Verksamhetsberättelse 2018 och 2019 för Svenska Gymnastikförbundet
11             Årsredovisning 2018 och 2019 för Svenska Gymnastikförbundet
12             Föredragning av revisorernas berättelse
13             Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

14             Anmälan av Svenska Cheerleadingförbundets verksamhetsberättelse
15             Anmälan av Svenska Drillförbundets verksamhetsberättelse
16             Anmälan av årsredovisning för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved)

17             Strategisk plan 2028
18             Verksamhetsinriktning 2021-2022
19             Ekonomisk inriktning 2021-2022

20             Arvode till förbundsstyrelsens ledamöter

21             Motioner med förbundsstyrelsens yttrande
21.1          Barnkonventionen – GF Syd
21.2          Barnkonventionen - Hammarbygymnasterna
21.3          Föreningsstipendium – GF Norr
21.4          Domarreglemente – Örnsköldsviks GK
21.5         Utbildning värdegrund – Örnsköldsviks GK
21.6         Ändrad form för behandling av motioner – Linköpings GS

22            Propositioner (förbundsstyrelsens egna förslag)
22.1         Stadgeändringar
22.2         Begäran om stadgeöversyn
22.3          Lillsved

23             Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

24             Fastställande av Strategisk plan 2028
                 och verksamhets- och ekonomisk inriktning 2021-2022
 

25             Val - Kandidatnomineringar
25.1          Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2020-2022
25.2          Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2020-2024
25.3          Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2020-2022
25.4          Val av revisor och revisorssuppleant för perioden 2020-2022
25.5          Val av ordförande och fyra ledamöter i juridiska nämnden för perioden 2020-2022
25.6          Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen,
                 samt en suppleant för dessa för perioden 2020-2022
25.7          Val av valberedningssamordnare bland de närvarande ombuden

26             Förbundsstyrelsen meddelar datum och plats samt värdregion för nästa Förbundsmöte 2022

27             Mötets avslutning – avtackningar