Så fungerar det

Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ

Förbundsmötet genomförs vartannat år och är ett formellt beslutsmöte.
Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ och det är de utsedda ombuden från landets alla drygt 1 000 medlemsföreningar och åtta regioner som har rösträtten på mötet.

Men vad är ett förbundsmöte?
Förbundsmötet beslutar om planer och inriktning för Gymnastikförbundets verksamhet under de kommande åren. Samtidigt som mötet tar ställning till förbundsstyrelsens redovisning av den verksamhet som bedrivits under de två senaste verksamhetsåren.
Förbundsmötet utser även förbundsstyrelse för den kommande tvåårsperioden.
Förbundsmötets genomförande regleras av Gymnastikförbundets stadgar.

Begära ordet och/eller lämna förslag ”yrka”
Ombud som önskar begära ordet och/eller lämna förslag (yrka) under mötets gång, ska göra det genom att anmäla det i till mötespresidiet i EasyMeet (information hur detta sker kommer i kallelsen till anmälda ombud). Mötesordföranden fördelar ordet och upprättar talarlista. 

Följande beslutsordning används vanligen vid Förbundsmötet
1. Mötesordförande frågar mötet om de bifaller förslaget till beslut – ombuden svarar JA i digital form – (acklamation), mötesordföranden sammanställer rsultatet av omröstningen.
2. Ombud kan därefter begära omröstning (votering). Mötesordförande ställer då på nytt samma fråga och ombuden svarar en gång till. Rösträknarna räknar och sammanställer alla avgivna röster. Mötesordförande meddelar resultatet.
4. Vid personval kan ombud begära ”sluten omröstning”. Rösträknarna sammanställer alla avgivna röster och mötesordförande meddelar resultatet.

Röstberättigat ombud kan välja att rösta blank eller avstå från att ta ställning till förslaget till beslut. De som väljer att avstå att rösta eller avger ogiltiga röster ska ej medräknas i antalet avgivna röster.

Så fattas beslut – majoritetsbeslut – sakfrågor och personval
För beslut i sakfrågor (undantaget stadgefrågor) krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Vid beslut om stadgeförändringar krävs kvalificerad majoritet, vilket innebär minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
Vid lika röstetal i sakfrågor gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.

Personval avgörs genom relativ majoritet vilket innebär den/de som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Med antalet avgivna röster avses det faktiskt antal röster som avges. De som väljer att avstå att rösta eller avger ogiltiga röster ska ej medräknas i antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet.
Om röstberättigat ombud begär det ska dock personval ske slutet.
Beslut bekräftas med klubbslag av mötesordförande.

Vilka har beslutsrätt – röstberättigade ombud
Förbundsmöte består av ombud utsedda av föreningarna och Gymnastikregionförbund.
Förening ska utse ombud som har rätt att utöva föreningens rösträtt på Förbundsmötet.
Region ska utse ombud som har rätt att utöva Gymnastikregionförbundets rösträtt på Förbundsmötet.
Förening och region ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens och regionens rösträtt anges och bekräftas.

Förening kan välja att överlämna sin rösträtt till röstberättigat ombud från annan förening. Överlämnande av rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom aktiv handling (fullmakt).

  • Ombud ska vara myndig och vara medlem i förening ansluten till Gymnastikförbundet.
  • Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
  • Ombud får ej vara arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund eller Lillsved (SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a.).
  • Ombud får representera med obegränsat antal röster.

Vilka har besluts-, förslags- och yttranderätt
Yttrande- och förslagsrätt vid Förbundsmöte har ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, ledamöter i Gymnastikförbundets kommittéer, generalsekreteraren och motionär i vad avser egen motion samt revisorerna i vad avser deras granskningsuppdrag.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, Gymnastikförbundets arbetstagare, och annan närvarande person om mötet enhälligt samtycker.
Vid Förbundsmöte får representanter för Gymnastikförbundets medlemsföreningar närvara.