Förberedelser är grunden till framgång

Innan ni ska ha ett möte med kommunen eller bedriva ett påverkansarbete mot kommunen är det viktigt att ni har gjort ett bra och ordentligt bakgrunds- och förarbete. Ni behöver vara klara med vad det är för förändring ni vill försöka få igenom. Gör en ordentlig kartläggning av kommunen, politiker, tjänstemän, föreningsliv och eventuellt andra intressenter. Titta också på den egna föreningen och eventuella andra gymnastikföreningar, hur stor är föreningen, vilka verksamheter har föreningen, vilken samhällsnytta bidrar föreningen med, vilka hinder kan finnas i föreningen, etc. Bra fakta och argument gör det lättare att få gehör hos kommunen. Gör en noggrann tidsplan med mätbara mål och delmål. Tänk på att det ofta är en lång process att nå framgång med ett påverkansarbete.

Nedan finner du exempel på vad som kan ingå i förberedelsearbetet samt länkar till arbetsmaterial som ska hjälpa er i ert arbete med att få fram en bra påverkansplan.

1. Uppstart

Om föreningen ska påbörja ett påverkansarbete är det viktigt att det blir väl förankrat i styrelsen och att det finns en förståelse för att det tar tid. Det är en fördel om det tillsätts en arbetsgrupp som kan fokusera på detta arbete. Styrelsen behöver vara klara med vad det är föreningen vill förändra och varför, i vilken riktning vill ni gå? Utifrån det sätter ni en målbild eller vision för ert påverkansarbete. Ni kan redan nu också sätta en preliminär tidsplan, men tänk på att frågor som rör anläggningar oftast tar väldigt lång tid. När ni har kommit lite längre i era förberedelser bör ni även sätta upp mer detaljerade mål och delmål som är mätbara samt en mer detaljerad tidsplan för ert arbete (se längre ned på sidan).

När ni startar upp ert påverkansarbete kan ni använda er av detta arbetsmaterial.

2. Kartläggning och analys

För att kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete är det en förutsättning att göra ett bra bakgrundsarbete med kartläggning och analys. Ni behöver kartlägga mottagaren (oftast kommunen), föreningslivet i kommunen (inklusive den egna föreningen), samt analysera samhällstrender och tendenser i kommunen och i omvärlden.

När ni gör er kartläggning och analys kan ni använda er av detta arbetsmaterial.

2.1 Kartläggning av kommunen

Kommunen är oftast mottagaren i påverkansarbetet och därför är det bra att göra en ordentlig kartläggning av kommunen. Ta reda på hur den politiska majoriteten ser ut i kommunen, kartlägg vilka politiker som sitter nära de frågor och beslut föreningen vill påverka. Vad står i styrande politikers partiprogram, hur möter det föreningens verksamhet? Identifiera nyckelpersoner, vilka personer behöver föreningen nå? Är det politiker eller tjänstemän? Eller både och?

Du kan läsa mer om hur en kommun fungerar här.

2.2 Kartläggning av föreningsverksamheten i kommunen

Påverkansarbetet ska grunda sig i föreningens egna verksamhet, kanske tillsammans med eller i förhållande till andra gymnastikföreningar och definitivt i förhållande till andra idrottsföreningar. Därför är det viktigt att göra en kartläggning av den egna verksamheten, andra gymnastikföreningars verksamhet och andra idrottsföreningars verksamhet. Det som går att jämföra med andra idrotter är LOK-stödet. Men för gymnastikföreningar, där en stor andel av medlemmarna inte är i LOK-stödsålder (7-25 år), är det en fördel att visa på den bredd föreningens medlemmar representerar.

Till er hjälp har Gymnastikförbundet tagit fram en användarvänlig statistikfil som ni hittar här. Excel, 43 MB.

2.3 Vilka kan föreningen samarbeta med?

Tänk på att kommunen oftast ser gymnastiken som en idrott och inte som flera verksamheter med många olika behov. Om det finns flera gymnastikföreningar i samma kommun är det alltså nästan en förutsättning att ni samarbetar.

Kommunen uppskattar alltid när föreningar samarbetar mellan idrotterna, så kan ni samarbeta med andra föreningar som ni delar intresse med så underlättar det ert arbete. Det kan till exempel vara andra idrottshallsidrotter (basket, handboll, innebandy, volleyboll) där ni gör gemensam sak för att få fler idrottshallar i kommunen.

Du kan läsa mer om samarbete med andra föreningar här.

2.4 Trender och tendenser i kommunen eller omvärlden

För att kunna sätta in ert påverkansarbete i ett större sammanhang är det bra att analysera vilka trender, tendenser och viktiga samhällsfrågor det finns i kommunen och i omvärlden. Titta gärna närmre på den politiska dagordningen, mediebilden, idrottens utveckling och utvecklingen av idrottsanläggningar, utvecklingen av bostäder samt andra trender och tendenser som kan påverka. Går det sedan att koppla era önskemål till någon eller några av dessa frågor som en dellösning på de problemen kan ni få bättre framgång i ert påverkansarbete.

3. SWOT-analys

Innan ni sätter målsättningar och planen för ert påverkansarbete behöver ni analysera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för ert arbete. Det gör ni lättast genom att göra en SWOT-analys av allt ert förarbete hittills. När ni analyserar hoten kan ni också titta på om er förening har behövt hantera några kriser eller om ni kan stöta på några kriser, har föreningen haft någon negativ publicitet, etc.

För att underlätta er SWOT-analys finner ni ett arbetsmaterial för det här (kommer inom kort).

4. Målsättningar

Nästa steg i påverkansarbetet är att sätta målsättningar för ert påverkansarbete utifrån det ni har kommit fram till i förarbetet. Det bör vara konkreta målsättningar som är lätta att utvärdera. Sätt gärna upp flera delmål på vägen.

Exempel på mål och delmål:

  • Till nästa år ska vi ha 5 % fler träningstider
  • Om 3 år ska vi ha 8 % fler träningstider
  • Inom 5 år ska kommunen ha beslutat om en specialhall för gymnastik innehållande…
  • Inom 5 år ska det finnas 3 nya idrottshallar – alla utrustade för gymnastik
  • Hall Y och X ska ha ny gymnastikutrustning inom 3 år
  • Föreningen ska ha etablerat samarbete med 2andra föreningar i kommun inom 1 år
  • Relationen med kommunen ska ha förbättrats (kan mätas genom t.ex. utvärderingar)
  • Det första året ska vi ha fått media att skriva om vår situation minst en gång.

Ett arbetsmaterial kopplat till målsättningar finner ni här (kommer inom kort).

5. Budskap, argument och fakta

Utifrån kartläggning och analys samt SWOT-analysen är det sedan dags att ta fram relevanta budskap, argument och fakta. Skapa gärna en berättelse med ett (samhälls-)problem, hur ni bidrar till att lösa problemet och hur bra det kan bli om de hjälper er med det ni vill uppnå med påverkansarbetet. Spela på känslor men använd också hårda fakta när ni väl möter politikerna.

Ni behöver fundera på vilken roll ni ska spela i arbetet. Ska ni spela på att politikerna ska tycka synd om er, som till exempel "vi har väldigt långa köer" eller "att det tar lång tid att plocka fram all vår utrustning"? Eller ska ni spela på mer positiva värden som hur mycket ni kan hjälpa samhället om de bara hjälper er med ert önskemål? Många gånger kanske man ska blanda de båda metoderna och gör man det strukturerat kan det nå framgång.

Tänk på att alla budskap och argument ska vara väl underbyggda med bevis som statistik, forskning eller undersökningar.

Använd detta arbetsmaterial för att ta fram budskap, argument och fakta.

6. Tidsplan

När förarbetet och målsättningarna är klara är det dags att sätta planen för påverkansarbetet. Sätt en tidsplan för när möten, debatter, artiklar, aktiviteter, etc. ska bokas in.

Här finns en Excel-mall att använda som tidsplan. Excel, 226 kB.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer