Hem / Förening / Hälsa / Forskning och studier / Pågående studier

Pågående studier

Gymnastikförbundet medverkar och stödjer för tillfället i flera större studier där vi har bedömt att vår medverkan kommer att kunna göra skillnad för våra medlemmar på sikt. Vår inställning är att forskning och idrott generellt behöver närma sig varandra i olika former för att lära om och förbättra verksamhet på alla plan.

Aktuella pågående studier/ samverkansprojekt:

-------------------------------------------------

Studie: Projekt Fot – En undersökning av samband mellan muskulär uthållighet i underben och skador i fot/ fotled respektive underben (start 2022 och pågående)

Lärosäte: Göteborgs Universitet

Ansvarig forskare: Susanne Beischer, medicine doktor, leg fysioterapeut. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet.

Ansvarig testledare; Farshad Ashnai, leg fysioterapeut, MSc.

Gymnastikförbundet genomför i samarbete med Göteborgs Universitet en studie kring fotleds- och underbensskador då dessa utgör ungefär hälften av alla rapporterade skador inom truppgymnastik i Sverige sedan statistik från några år tillbaka. Studien syftar till att ta reda på och beskriva referensvärden för 3 olika tester av muskulär uthållighet och hoppförmåga samt undersöka om prestation i dessa kan förutspå risken för nya akuta skador och besvär av överbelastningsskador. Vi hoppas också genom ett planerat steg 3 i studien kunna intervjua och undersöka de skadades upplevelser av rehabilitering och återgång till full träning och tävling.

Del 1: Fystester (tåhävningar, längdhopp, sidohopp) av truppgymnaster 13 år och äldre. 

Del 2: Digital uppföljning av nya skador och/eller överbelastningsbesvär, genom frågeformulär som skickas ut varannan vecka under 6 månader till deltagarna.

Möjlig del 3: Intervjuer med tidigare skadade gymnaster kring erfarenheter av rehabilitering och återgång.

-------------------------------------------------

Studie: REI – Förekomst av relativ energibrist inom elitidrott i Sverige

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Ansvarig forskare: Anna Melin, projektledare, docent i idrottsvetenskap, institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet genomför en större studie kring förekomsten av relativ energibrist inom elitidrott i Sverige. Projektet stöds av Riksidrottsförbundet och finansieras av Sveriges Olympiska Kommitté, Centrum för Idrottsforskning samt              Linnéuniversitet. Gymnastikförbundet deltar tillsammans med ett flertal andra specialförbund då vi anser att frågan är mycket viktig och det behövs utökad kunskap hos både aktiva och ledare kring riskfaktorer och hantering av energibrist i relation till elitinriktad träning.

Studien är indelad i tre delprojekt:

Delstudie 1 – anonym online-enkät - Den första delstudien är en online-enkät riktad till alla svenska idrottare på rekryterings- och landslagsnivå, till kontrollpersoner som inte är elitidrottare, till samt landslags- och assisterande tränare. Du kan välja att vara anonym, eller att ange dina kontaktupplysningar om du vill delta i Delstudie 2 och/eller 3.

Delstudie 2 – Intervjuer - I den andra delstudien genomförs intervjuer av idrottare, kontrollpersoner och tränare via det digitala mötesverktyget Zoom. Idrottare och kontrollpersoner med och utan symptom på ätstörning intervjuas.

I Delstudie 3 utförs fysiologiska mätningar på idrottare med och utan symptom på relativ energibrist. I undersökningen ingår prestationstester och mätning av nutritionsstatus härunder viloämnesomsättning, benmineraltäthet, tarmbakteriesammansättning, och blodprover. Maximal syreupptagningsförmåga mäts och så även reaktionstid, maximal styrka och uthållighet. Därefter görs en 7-dagars kontinuerlig glukosmätning samt kost- och aktivitetsregistrering för att utvärdera kostintag, energi- och kolhydrattillgänglighet. Det finns även möjlighet att delta i en långtidsstudie kring fertilitet och skelettstyrka.

Du kan läsa mer om studien och hela projektet här

-------------------------------------------------

Studie: Dual Careers och psykisk ohälsa (start 2021 och pågående)

Halmstads Universitet

Ansvarig kontaktperson: Kent Lindahl, Riksidrottsförbundet

Ett större internationellt ERASMUS-projekt som Riksidrottsförbundet stöttar och som vänder sig till alla förbund som har studenter på nationella- eller riksidrottsgymnasium (NIU och RIG).

Gymnastikförbundet deltar genom att uppmuntra våra studenter att delta då vi önskar mer kunskap om vilka faktorer som styr prestation i en gymnasial miljö samtidigt som du studerar med högt satta mål. Förväntad redovisning av steg 1 sker tidigast till vintern 2021.

-------------------------------------------------

Studie: Tidig specialisering - ju tidigare desto bättre?  (start 2018 och pågående)

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm

Ansvariga forskare: Sanna Nordin Bates, docent & lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi  och Charlotte Dawning, master i dansvetenskap, vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Studenter från GIH som bidrar i arbetet: Emelie Johansson (truppgymnastik) och Pernilla Sörensen (cheerleading).

Studien syftar till att belysa tidig specialisering inom estetiska idrotter. Inom denna ram kommer studien att utforska specialisering, upplevelser av motivation, samt olika orsaker till avhopp. Det är vår förhoppning att studiens resultat kan vara gynnsamma för aktiva, tränare samt föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp.

Del 1

Steg 1:

Kvantitativ studie genomförd och redovisades genom ett webinarium riktat till förbundskaptener, landslagsledare, tävlingskommittéer och övriga intresserade under augusti 2020.

  1. Första delen (utveckling av mät-index för tidig specialisering inom estetiska idrotter)  är publicerad – den finns att ta del av här.
  2. Andra delen (som handlar om att aktiva med högre grad av tidig specialisering inte verkar ha sämre motivationskvalitet eller avhoppsintentioner, etc) närmar sig publicering till våren 2021.

Steg 2:

Kvantitativ studie (studentprojekt)

  1. Online-enkät kring tidig specialisering, avhopp och motivationsfaktorer som innefattar estetiska idrottare runt om i världen, där svenska gymnaster bidrar. Analys av data är genomförd och studentuppsatsen presenterads under maj 2021. Den finns att läsa här.

Del 2

Kvalitativ studie (djupintervjuer)

  1. Denna del är ännu inte påbörjad men det allra mesta är planerat och vi inväntar endast besked kring etisk prövning. Här kommer de aktiva som visat högst poäng i tidigare enkätstudien kring tidig specialisering att erbjudas djupintervjuer kring sina upplevelser. Studien planeras kunna redovisas till hösten 2021.

---------------------------------------------------

Studie: Återgång efter korsbandsskada (start 2018 och pågående)

Karolinska Institutet, Stockholm

Ansvarig forskare: Marita Harringe, Marita L Harringe, PhD, RPT, Karolinska Institutet
Department of Molecular Medicine and Surgery, Stockholm Sports Trauma Research Center

Steg 1 med djupintervjuer genomfört och redovisning av studien förväntas till våren 2021. Dialog och plan för uppföljning av resultat pågår.

------------------------------------------------