Pandemilagen begränsar idrottens möjligheter ytterligare

Mörklila bakgrund med vit bildtext: Covid-19: Pandemilagen och nya förordningar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om förordningar och föreskrifter utifrån den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari.

Dessa förordningar och föreskrifter ger Svensk Gymnastik ytterligare ett antal förhållningsregler som vi ska följa, vilka beskrivs nedan.

Just nu är det dock regeringens rekommendation om att idrottshallar ska hållas stängda som begränsar möjligheterna mest för Svensk Gymnastik. Det finns ännu inget som tyder på att regeringen kommer att ta bort denna rekommendation innan den 24 januari, även om Gymnastikförbundet försöker påverka att denna tas bort.

När idrottshallarna öppnar upp igen så är det fortsatt så att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller och de begränsar möjligheterna för Svensk Gymnastik mer än vad pandemilagen gör. Läs mer om den vardagliga träningen här.

Vad säger pandemilagens förordning?

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (samma som tidigare men detta styrs nu av pandemilagen istället för smittskyddslagen). Det kan tillåtas att man har upp till 300 personer i sittande publik om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Länsstyrelsen kan dock begränsa detta ytterligare lokalt (vilket samtliga länsstyrelser nu har gjort, max 8 gäller även där).

I förordningen finns det även särskilda begränsningar för de som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i en sportanläggning. Vad som menas med ”öppen för allmänheten” är dock fortfarande oklart och vi får be om att få återkomma om detta. Förordningen säger dock att den som bedriver verksamheten i en sportanläggning ska utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Vidare säger förordningen att man ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokalen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska maxantalet beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella danssalar, spegelhallar eller avgränsade styrketräningsutrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén.

Folkhälsomyndigheten har satt upp en lista med nio punkter som alla som bedriver verksamhet i en sportanläggning ska följa:

  1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
  2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
  3. tydligt anslå maxantalet,
  4. säkerställa att maxantalet inte överskrids,
  5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
  9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Punkterna 1-4 gäller då för varje avgränsad yta i anläggningen.

All samlad information från Gymnastikförbundet kring Covid-19 hittar du här.

Publicerad: 2021-01-12

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer