Socialstyrelsens riktlinjer kring sjukvårdspersonal på tävling

Enligt Tekniskt reglemente ska sjukvårdspersonal finnas på plats vid samtliga tävlingsarrangemang i gymnastik (för detaljer se Tekniskt reglemente). Informationen på denna sida är framtagen som stöd till föreningar som arrangerar tävlingar med sjukvårdspersonal på plats, som hjälp att förstå vad som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Observera att denna sida endast beskriver det som gäller för föreningar som arrangerar enstaka tävlingar/läger per termin – andra bestämmelser kan gälla om ni regelbundet har legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställd hos er eller liknande.

Det är inget som har förändrats i lagen eller i Gymnastikförbundets krav men vi har identifierat att kännedomen om vad som gäller inte är så hög.

Socialstyrelsen har en broschyr kring vad som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar. Den finns att läsa i sin helhet här Pdf, 309 kB. men nedan finns beskrivet vad som gäller när en förening arrangerar enstaka tävlingar med sjukvårdspersonal på plats.

En förening som arrangerar en tävling där sjukvårdspersonal finns på plats är utifrån den situationen inte att räknas som vårdgivare. Det innebär att ni som förening då inte omfattas av hälso- och sjukvårdens regelverk. Det innebär att ni som förening kan anlita hälso- och sjukvårdspersonal utan krav på er som förening kring exempelvis rutiner för journalföring och patient­försäkring.

Dock har legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal alltid ett personligt yrkesansvar för hur hen utför sina arbetsuppgifter. Det spelar ingen roll om hen är i tjänst hos en vårdgivare eller inte. Detta innebär att när en legitimerad sjukvårdspersonal används som sjukvårdare vid en tävling så behöver denna person personligen föra journal enligt nedan:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal som utför enklare åtgärder som lika gärna kan utföras av någon som inte har särskilda medicinska kunskaper behöver i regel inte föra journal.

  • När hälso- och sjukvårdspersonal börjar agera i sin yrkesroll och när insatserna övergår till vård av patient så är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att föra journal. Det gäller oavsett om vården utförs hos en vårdgivare eller inte. Hälso- och sjukvårdspersonal måste själva bedöma när det är fråga om vård av patient och när den har skyldighet att föra journal.
  • När det inte finns någon vårdgivare (vilket är fallet vid tävlingsarrangemang där sjukvårdspersonal finns på plats) ansvarar hälso- och sjukvårdspersonal för att journalerna hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. En journalhandling ska bevaras minst tio år.

Detta innebär alltså att ett stort ansvar ligger på legitimerad sjukvårdspersonal som agerar sjukvårdare vid en tävling. För att hälso- och sjukvårdslagen ska följas vid en tävling är det därför viktigt att föreningen säkerställer att sjukvårdare som anlitas vid en tävling är medveten om denna tolkning som Socialstyrelsen gjort.

Läs hela dokumentet ”Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Pdf, 309 kB.” för mer information.