Inkluderande idrott

Vem är den typiska svenska gymnasten?

Har du någon gång funderat över hur våra gymnaster ser ut och vilken bakgrund de har? Vilka normer, dvs oskrivna regler som finns inom gymnastiken? Vilka beteenden vi har som är typiska för gymnastiken och i vår förening?

Att ha ett så kallat normkritiskt förhållningssätt synliggör normerna och gör oss medvetna om de normer vi förhåller oss till. Detta i sin tur synliggör privilegier och definierar vem som har makt. Vi vet att 75 procent av våra aktiva identifierar sig som flickor/kvinnor och merparten har föräldrar födda i Sverige samt kommer från socio-ekonomiskt starka områden och lever utan funktionsnedsättningar.

Vad betyder ordet inkludering?

Vi tror på att erbjuda gymnastik för alla och i hela landet. Därför behöver vi bli en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse som leder till en ännu större mångfald och bredd av medlemmar i alla åldrar. Målet är en jämlik och jämställd gymnastikrörelse, dvs att vi är till för alla. Effekten blir en attraktiv gymnastikrörelse för ännu fler. Vi lever vår vision om rörelse hela livet. Begreppet inkludering ger uttryck för en demokratisk idé där det normala är att utgå ifrån individernas olikheter och se detta som en tillgång.

Vinster med inkludering:

 • Värdefullt för alla och ökar kunskapen om att människor är olika.
 • Inkludering räknas sedan minst 30 år tillbaka som det bästa instrumentet för rättvisa, fred och jämlikhet i världen.
 • Det blir aldrig fel att konkretisera. Anpassa aktiviteten för individen så kommer den passa fler.
 • Genom mångfald kan organisationen stärka sitt varumärke och kommer att få lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, ledare, medlemmar och sponsorer.
 • Mångfald ger fler perspektiv och kan på så sätt utveckla verksamheten
 • Samhället har en stor mångfald och därför behöver organisationer spegla det samhälle som de verkar i för att vara trovärdiga. 

Vilka områden kan Svensk Gymnastik utveckla inom ramen för inkludering?

Det finns många områden inom vilka Svensk Gymnastik kan bli mer inkluderande. Några är:

 • Personer med fysiska och / eller intellektuella funktionsnedsättningar
 • Personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF)
 • Inkluderande Kommunikation (bilder och språk)
 • Ungdomars inflytande i våra verksamheter
 • HBTQ-personer
 • Kvinnor / tjejer – fler kvinnliga ledare på elit-och landslagsnivå
 • Män / killar – fler manliga aktiva generellt, fler manliga ledare
 • Äldre (seniorer) + 65 år
 • Nyanlända (integration)
 • Personer i socioekonomiskt utsatta områden

Genom att lyfta förebilder i våra sociala medier under namnet Jag är Svensk Gymnastik bidrar vi till att vår verksamhet når ut till fler personer utanför gymnastiknormen. Läs mer om det här.

Lär dig mer om inkluderande idrott

Trygg och inkluderande idrott är en utbildningswebb framtagen av SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet om normer och inkludering.

En plats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och svensk idrott ska kunna forma en idrottsmiljö som välkomnar alla. Det vill säga en normmedveten idrott.

Inkluderande idrott är en kunskaps- och inspirationsbank där du flexibelt kan välja att arbeta med de delar som är intressanta för just dig, ditt lag eller din förening. Du får hjälp med att fylla på kunskap, skapa reflektion och samtal som leder till förståelse och utveckling.

Du kan bland annat utgå ifrån idrottens olika arenor, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen och jobba utifrån de förutsättningar och normer som finns där. Ni kan då fundera över om det är en självklar plats och miljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Utbildningswebben Trygg och Inkluderande idrott är en del av svensk idrotts strategiska arbete. Du hittar utbildningen här.

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna om du och din förening vill ha hjälp med att planera och lägga upp ert arbete. Tillsammans gör vi din förening starkare.

" Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder så att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen "

 

RF – Inkluderande Idrott

Vilka är diskriminerings-grunderna som vi utgår ifrån när vi reflekterar över normer:

 • Kön
 • Könsuttryck – könsidentitet
 • Etnicitet – hudfärg
 • Funktionsnedsättning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Ålder