HBTQI-fakta och informationsmaterial

Här hittar du grundläggande information om HBTQI och idrott, samt tips på var du kan lära dig mer.

HBTQI

HBTQI står för homosexuell, bisexuell, trans, queer och intersex. Det används även som ett vidare samlingsbegrepp som inkluderar ett spektrum av sexuella läggningar som innebär något annat än heterosexuell, och ett spektrum av kön, könsidentiteter och könsuttryck som innebär något annat än cis. Cis betyder att du identifierar dig med det kön du tilldelades vid födseln.

Kön

Kön är ett begrepp som kan delas in i fyra olika dimensioner:

  • Biologiskt kön - utgår från medfödda fysiska egenskaper och könskarakteristika, t.ex. könsorgan och kromosomuppsättning. Biologiskt kön bedöms och tilldelas oss alla vid födseln, “man” eller “kvinna”.
  • Juridiskt kön - det kön som registrerades hos myndigheter vid födseln och återfinns i folkbokföringen och t.ex. i våra pass. Personnumrets näst sista siffra är satt utifrån detta - jämn för kvinnor och ojämn för män. Sverige är ganska unikt i världen med ett system där så mycket är knutet till juridiskt kön och personnummer. Flera länder har infört ett tredje juridiskt kön, t.ex. Tyskland och Australien och det finns förslag om att utreda detta även i Sverige.
  • Könsidentitet - det kön du känner dig som och identifierar dig med. Alla människor har en könsidentitet även om vi inte alltid reflekterat över det. Könsidentiteten behöver ej stämma överens med det tilldelade biologiska eller juridiska könet. Det finns binära kön dvs. man/kvinna eller ickebinära kön som är något annat än man/kvinna. Alla bestämmer själva över sin könsidentitet och ska respekteras utifrån den, oavsett hur en uppfattas av omgivningen, hur en klär sig etc. Det finns ingen koppling mellan könsidentitet och sk. “transition” eller könsbekräftande behandling, även om en del genomgår detta för att må bra i sin kropp och identitet.
  • Könsuttryck, socialt och kulturellt kön - hur du uttrycker ditt kön/könsidentitet t.ex. med kläder, röst, kroppsspråk, frisyr, smink. Detta varierar i olika kulturer, och över tid, t.ex. var blått förr en “kvinnlig färg” och rosa en “manlig färg”. Socialt kön innebär förväntningar runt beteende som finns på oss utifrån det kön vi är, t.ex. olika roller på arbetsplatsen eller i en relation, vilka fritidsintressen vi förväntas ha, eller att vara en “gentleman”. Hur mycket vi anpassar oss efter dessa normer är tyvärr ofta det som styr vilket kön vi uppfattas som och sociala sammanhang straffar ofta den som avviker. Dessa normer kan vara begränsande för alla människor - även den som ej är HBTQI-person.

Trans och cis

En transperson är någon vars könsidentitet inte stämmer överens med det biologiska kön som tilldelades vid födseln, medan en cisperson känner sig som och identifierar sig med det kön som tilldelats.

Kön och sexuell läggning

Kön och sexuell läggning är två olika saker. Kön är kopplat till din könsidentitet och vem du är, medan sexuell läggning är kopplat till vem/vilka du attraheras av romantiskt och/eller sexuellt. Både cis- och transpersoner kan ha vilken sexuell läggning som helst, du kan t.ex. vara en bisexuell cisperson eller en heterosexuell transperson.

En transman som attraheras enbart av män är homosexuell, en transkvinna som attraheras enbart av män är heterosexuell.

Binär

En binär transperson identifierar sig binärt dvs. som man eller kvinna.

Ickebinär

Ickebinär betyder att identifiera sig som något annat än man/kvinna. Det kan vara att identifiera sig just som ickebinär, mellan eller bortom tvåkönsnormen, växlande, eller som inget kön alls. Det finns många olika könsidentiteter som inte är binära. En del personer med ickebinär identitet ser sig som transpersoner medan andra inte gör det. Även ickebinära personer kan vilja genomgå en könsidentitetsutredning och könsbekräftande behandling.

Intersex

Intersex eller intersexvariation är en naturlig förekomst av variation när det gäller biologiskt kön, något som förekommer hos 0,5-2% av befolkningen. Det innebär att det vid födseln inte går att tydligt könsbestämma utifrån man/kvinna. Det kan handla att ha XXY-kromosomer, variationer i hormonproduktion eller –upptag, en blandning av biologiskt sk. “manliga” och “kvinnliga” könskarakteristika. Dessa spädbarn könsbestäms dock ändå och opereras ofta tidigt utifrån vad vi tror är mest rätt - vilket senare ibland visar sig vara fel. En del personer födda med intersexvariation identifierar som sig intersex eller intersexperson, och en del är även transpersoner.

Queer

Queer är ett brett begrepp som vill belysa, ifrågasätta och utmana rådande normer om kön och sexualitet i samhället. Exempel på sådana normer är tvåkönsnormen, heteronormen och tvåsamhetsnormen dvs. normer kring hur vi ska vara och leva, hur vi ska bilda familj etc. vilka definierar vem som är avvikande och placerar in oss alla i olika fack. Att vara queer kan också vara ett sätt att identifiera sig, och att inte tvingas definiera som något mer än just queer. Queer kan inkludera alla normbrytande könsidentiteter och sexuella läggningar. En del som identifierar sig som queer är alltså transpersoner.

Det finns även en akademisk sida av queer – queerteori, och en feministisk inriktning – queerfeminism.

Könsdysfori

Könsdysfori är ett begrepp för det obehag och lidande som transpersoner och andra kan uppleva när könsidentiteten inte stämmer överens med det biologiskt tilldelade könet. Det finns olika grader och olika typer av könsdysfori, det kan t.ex. vara kopplat till fysiska attribut på den egna kroppen, eller till det sociala och kulturella könet, bemötande och förväntningar i samhället utifrån vilket kön en uppfattas som.

Transition

Transition och att transitionera innebär att vidta åtgärder för att leva som sig själv och må bra utifrån sin könsidentitet. Både binära och ickebinära transpersoner kan ha ett behov av att transitionera. Det finns ickemedicinsk och medicinsk transition.

Ickemedicinsk transition kan innebära att förändra klädval, frisyr, byta namn och pronomen, eller ändra juridiskt kön. Medicinsk transition kan innebära röstträning hos logoped, hårborttagning, hormonbehandling eller operation av över- eller underkropp.

Könsidentitetsutredning

För att få rätt till könsbekräftande behandling, och för att få ändra juridiskt kön, krävs idag att en genomgår en omfattande könsidentitetsutredning och får en diagnos. Specialiserade team inom sjukvården genomför dessa utredningar och det finns ett fåtal sådana enheter i landet.

Det är ofta långa köer för att få genomgå en utredning, och själva utredningen i sig tar lång tid, vilket för många är mycket påfrestande. Det finns idag olika diagnoser för binära resp. ickebinära transpersoner som ger rätt till olika former av behandling.

Könsbekräftade behandling

De medicinska åtgärder som finns tillgängliga för transpersoner samlas under termen “könsbekräftande behandling”. En del transpersoner vill genomgå all tillgänglig behandling, medan andra mår bra av att genomgå viss behandling. Ytterligare andra har inget behov alls utav könsbekräftande behandling. En del personer mår bäst av hormonbehandling under en begränsad period, eller av en låg dos hormoner.

Tävlingsidrottens utmaningar är främst kopplade till hormoner och hormonbehandling.

Barn kan från 12-13 års ålder få sk. “stopphormoner”, hormonblockerare, som bromsar puberteten för att minska lidande fram till 18-årsdagen och underlätta för ev. framtida könsbekräftande behandling. När som helst kan behandling med hormonblockerare avbrytas och då kommer den biologiska puberteten igång.

För mer information:

Inkluderande Idrott - Riksidrottsförbundet utbildningswebb.

Idrott för alla kroppar – RFSL:s sida för arbetet med en transinkluderande idrott.

Trans och idrott – ingen ska lämnas utanför Pdf, 9 MB. – RFSL:s rapport som släpptes hösten 2020.

Transformering.se – en sida som drivs av RFSL Ungdom med mycket information om trans.

RFSL:s HBTQI-fakta och tips– här kan du fördjupa dig i HBTQI-fakta och få fler konkreta tips till ert fortsatta arbete.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer