Polisanmälan

Vem som helst kan anmäla ett brott till Polisen. Det behöver inte vara den utsatte själv eller någon som bevittnat händelsen. Det räcker att händelsen kommit till ens kännedom. Om en föreningsledare, tränare eller ledare får reda på att något har hänt som skulle kunna vara ett lagbrott, är rekommendationen att kontakta Polisen som kan avgöra om så är fallet.

Vid en anmälan finns några generella saker som kommer att efterfrågas: personuppgifter på den som utsatts för brottet, om det finns någon misstänkt, en kort sammanfattning av händelsen och hur den kommit till ens kännedom samt var det har inträffat. Anmälaren får även uppge egna personuppgifter, men kan också undvika det genom att i stället ange en juridisk person som anmälare, exempelvis föreningen. En kontaktperson måste dock uppges, men hen behöver inte figurera med personnummer.

Ordlista:
Förundersökning: Polisens utredning av ett brott
Målsägande: Den som är utsatt för ett brott
Anmälare: Den som anmäler brottet till Polisen
Misstänkt: Den som kan misstänkas ha utfört brottet
Vittne: Den som har sett eller hört något i anslutning till brottet eller på annat sätt kan lämna upplysningar som är av intresse för utredningen.
Annan: Någon som inte hör till någon av kategorierna ovan men som ändå är intressant för utredningen av något skäl.

Olika grader av misstanke
Anledning att anta
Det lägsta kravet för att Polisen ska kunna inleda en förundersökning. Det ska finnas anledning att anta att ett brott har begåtts. Det är en väldigt låg grad och det behövs i princip bara en uppgift om att något som enligt lag är ett brott påstås ha skett.

Kan misstänkas
Den lägsta misstankegraden som riktas mot person. Det krävs någon konkret omständighet för att en person ska anses misstänkt, men inga övriga bevis behövs.

Skäligen misstänkt
Är nästa steg i trappan och en betydlig höjning från misstankegraden kan misstänkas. Här krävs det att sannolikheten för att personen har begått brottet är större än att det är någon annan som är skyldig. Det krävs någon typ av bevisning eller indicier som pekar åt samma håll för att uppnå denna grad av misstanke.

På sannolika skäl misstänkt
Detta innebär ytterligare en höjning av beviskraven. Den bevisning som finns behöver vara konkret och riktas mot en specifik person. Det kan handla om exempelvis DNA från den misstänkte som kan kopplas till brottet.

Steg för steg
• Vid akuta händelser ring 112 – begär Polisen.
• Vid anmälan ring 114 14 eller besök närmaste polisstation.
• Ha relevant information till hands vid anmälningstillfället.
• Anmälare kan vara antingen en fysisk person eller en juridisk person.
• Efter att anmälan är gjord kommer en kopia på anmälan automatiskt skickas till den som är målsägande i ärendet.
• Om polisen inleder en förundersökning kommer de att börja med att hålla förhör med målsäganden.
• Om ärendet leder till åtal så blir förundersökningen offentlig. Vem som helst kan då begära ut uppgifter från den, alternativt protokollet, i sin helhet. Materialet sekretessprövas dock vid behov.

Läs mer Pdf, 4 MB.