Kaliber i P1 följer upp gymnastiken

Under 2013 genomförde det granskande radioprogrammet Kaliber, som sänds i P1, ett antal inslag om gymnastiken. Nu görs en uppföljning och programmet kommer att sändas den 6 juni.

2017-06-21 Inslagen kommer att handla om värdegrundsfrågor främst kopplat till elitgymnastiken inom Svensk Gymnastik. Flera personer har intervjuats, däribland generalsekreterare Johan Fyrberg och tidigare ordförande Malin Eggertz Forsmark.

Stierska utredningen

I november 2012 presenterades en utredning gjord av professor Jonas Stier på uppdrag av Gymnastikförbundets styrelse. Rapporten fokuserade främst på kvinnlig artistisk gymnastik, men Gymnastikförbundets styrelse valde att se och använda rapporten utifrån ett helhetsperspektiv och inkludera hela gymnastiken i det fortsatta arbetet. Utifrån rapporten, som visade på problem inom gymnastiken, togs en handlingsplan fram och olika aktiviteter har initierats. Nu finns nya strukturer på plats, exempelvis en Gymnastikombudsman, Juridisk Nämnd och nyligen två åtgärdstrappor som fungerar som ett stöd till förening, dess medlemmar och gymnastikförbundet.

Under de senaste åren har det publicerats artiklar på hemsidan som beskriver hur gymnastiken aktivt arbetar med att utveckla verksamheten som helhet bland annat med värderingsfrågor och vilka insatser som har genomförts. Dessa aktiviteter finns även listade i en bifogad PDF-fil.

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2015/Annat/Gymnastikentarstallningforattvarnabarnensochungdomarnasintressen/

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2016/Vardegrundsfragortartidmenvilarossocharbetetgarframat/

http://www.gymnastik.se/Tavling/Utvecklingsarbetetavling/

Gymnastikens utvecklingsmodell bidrar till förändring

Utöver arbetet med att ta fram och införa uppförandekoden i såväl Gymnastikförbundets egna som föreningarnas strukturer kopplade till värdegrundsarbetet så har det gjorts stora insatser för att ta fram gymnastikens utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer. Utvecklingsmodellens nyckelfaktorer är grunden för hur gymnastiken ska bedrivas på nationell- regional- och lokal nivå. Det är när verksamheten i föreningar och ledare gör sin tolkning av dess betydelse som en verklig förändring kommer att ske.

Utifrån utvecklingsmodellens nyckelfaktorer har också en ny strategi för tävling tagits fram och nästa steg är att motsvarande strategier för övriga delar i modellen ska tas fram. En översyn av vårt utbildningssystem har även initierats som bland annat syftar till att säkerställa att Gymnastikförbundet utbildar och inkluderar alla nyckelfaktorer, däribland inre driv, tålamod i träningen och träna smart, för att ge några exempel.

- Modeller och strukturer är naturligtvis ett stöd i ett förändringsarbete, de bidrar till hur gymnastiken både kan reagera på händelser och hur det förebyggande arbetet skall bedrivas. Däremot så prövas ett förändringsarbete genom förändring av kultur, där ledarskapet är den viktigaste faktorn. Vi är idag helt trygga med att hantera alla typer av ärenden som kommer till vår kännedom, och vi kan garantera att inget lämnas obearbetat, säger Johan.

Utvecklingsmodellen:

Strategi tävling:

Omstridd tränare

Kaliber kommer i programmet problematisera kring hanteringen av en omstridd tränare inom gymnastiken och att denne tilläts verka inom gymnastiken trots att det enligt programmet fanns starka varningssignaler i tränarens beteende.

Johan Fyrberg: Hur har ärendet kring tränaren hanterats?

– Hanteringen av den här enskilda individen har pågått länge, långt före min tid, och den har utmanat oss. Individen är inte en del av Svensk Gymnastik längre och även här har flera åtgärder vidtagits och beslut har fattats över tid, exempelvis:

  • Baserat på den information som varit känd för oss har tränaren inte fått förnyade uppdrag inom den verksamhet som förbundet styr över, både på nationell och regional nivå. Detta är något som gällt sedan januari 2014. Utöver detta bedömer Gymnastikförbundet tränaren olämplig som ledare.
  • När vi fick allvarlig information från en legitimerad psykoterapeut valde jag som generalsekreterare att göra en polisanmälan. Förundersökningen lades ned, men från förbundets sida valde vi ändå att fortsatt driva frågan genom dialog med föreningen där den aktuella tränaren var aktiv.
  • Vi har vid ett flertal tillfällen mött den förening där tränaren var aktiv med ett kritiskt förhållningssätt och varit transparanta gentemot föreningen med den information som vi fått från olika håll.
  • Vi har sökt dialog med flera parter. Vi har haft en öppen dörr för de som velat delge oss sina upplevelser.

– Vi försöker vara så öppna vi kan kring problem som uppstår. Här tycker jag att vi över tid har blivit mer transparenta gentemot omvärlden, något som vi arbetat mycket med. Men det betyder inte att vi namnger personer och föreningar hur som helst. Detta med hänsyn till berörd person och de många gånger unga gymnaster som funnits i de här sammanhangen, säger Johan och fortsätter:

– Som gymnast eller aktiv ska man dessutom alltid känna att man kan komma till oss och be om hjälp utan att riskera att se sitt namn i medierna. Ibland försöker vi hantera frågorna själva, ibland tar vi hjälp utifrån. Till exempel så har vi i två ärenden använt ett externt företag för att samla in information och ge oss råd, i ett annat fall lämnade vi över ärendet till polisen.

Vad har vi lärt oss?

– Eftersom vi vet att det tar tid innan den här typen av frågor kommer upp till ytan, behöver vi inom gymnastiken bli bättre på att fånga upp signaler och agera på dessa om att något inte står rätt till på ett tidigare stadium. Det är ett arbete vi jobbar med och även behöver jobba vidare med, säger Johan och fortsätter:

– Vi har också lärt oss att föreningsjuridiken, barnrättsperspektiv, demokrati och lämplighetsbedömningar inte alltid går hand i hand. Här har hela idrotten ett gemensamt arbete att göra. Vi har ökat vår insikt om vem som ansvarar för vilka uppdrag. Ett ansvar som många gånger ligger på enskild förening och inte på oss som förbund. Processen kring föreningen och ledaren har drivit vårt arbete med efterlevnaden av uppförandekoden och uppföljning vidare. Vi har idag en åtgärdstrappa som förbundet och föreningar kan använda sig av när det uppstår problem, berättar Johan.

Men vilka åtgärder kan sättas in om det uppstår allvarliga problem kring exempelvis en ledare inom gymnastiken?

- Vi har inga tränarlicenser inom gymnastiken och utan alla ledaruppdrag bygger på ett ansvarstagande. I våra föreningar är det styrelserna som har det yttersta ansvaret för tränarna inom sin egen verksamhet. Som stöd arbetar förbundet med att plocka fram olika typer av verktyg, som utvecklingsmodell, uppförandekod, Gymnastikombudsman och Juridisk Nämnd och nu senast en åtgärdstrappa. Vi kan och ger rekommendationer till föreningar kring olika tränares lämplighet i de fall vi har vetskap kring. Förbundet kan också genomföra utredningar och en rad sanktioner, samt som yttersta åtgärd utesluta föreningar från Gymnastikförbundet. Från förbundets sida så styr vi också över och kan tillsätta och avsätta ledare med uppdrag inom landslagsverksamheten, berättar Johan.

Policy kring sexuella relationer

I intervjuerna inför programmet har frågan om gymnastiken har någon policy kring sexuella relationer mellan gymnaster och landslagstränare ställts. Har vi någon sådan policy?

– Nej, det har vi inte, det är vår uppförandekod som gäller för vuxna relationer. Givetvis ska tränare inte inleda den typen av relationer med unga gymnaster. Det är en självklarhet och som också inbegrips i vår uppförandekod, även om det inte står uttryckligen. Policys ska vara av övergripande karaktär och kunna leva över tid. Vi har ju en strävan efter att våra gymnaster ska hålla på längre upp i åldrarna och kärleksrelationer kan komma att uppstå mellan tränare och gymnast. Så länge det är vuxna individer det handlar om och det är öppna och sunda relationer så ser vi inget fel i det. Att då ha en policy som förbjuder detta vore konstigt. Och att ha en lista med förbjudna aktiviteter tror jag inte är fruktbart. Däremot om relationer uppstår så görs naturligtvis bedömningar och de måste naturligtvis hanteras på ett ansvarsfullt sätt för alla inblandade. Men givetvis ska tränare inte inleda den typen av förhållanden med yngre gymnaster och om relationer uppstår som en effekt av osunda maktförhållanden, så är det något vi helt tar avstånd ifrån, säger Johan Fyrberg.

Fortsatt arbete inom förbundet och i förening

– Diskussioner kring värdegrund och hur vi hanterar dessa frågor inom gymnastiken är ett område som ska vara pågående. Vi är så många som är engagerade, tränar och tävlar inom gymnastiken så det är vårt och föreningarnas ansvar att prata om och påminna varandra om att hålla värderingsfrågorna vid liv. För att få en guide i det arbetet uppmanar vi föreningarna att ta del av de verktyg som tagits fram och beslutats av oss gemensamt, avslutar Johan.

Gymnastikförbundets efterlevnad kring värdegrundsfrågor

Publicerad: 2017-06-21

UPPTÄCK MER