Värdegrund i praktiken - kommentar från GS

2018-05-07 Från tid till tid kommer artiklar i media och i sociala medier om gymnastiken och hur vi lever upp till vår värdegrund. Det är bra. Vi är en stor idrott som ska synas i sömmarna. Framför allt för de aktivas skull.

I denna artikel kommenterar Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet ställningstaganden, vad som sker inom förbundet och varför förbundet ibland inte bemöter kritik och svarar på frågor i sociala medier.

”Ibland framställs det som om inget händer och att Gymnastikförbundet står passiva i värdegrundsfrågorna. Det stämmer inte. Däremot är jag den första att hålla med om att förändring tar tid. Men vi har uthållighet och jag tycker att förbundet går i täten och är tydliga med vad som gäller inom Svensk Gymnastik. Men som en av landets största idrotter kommer vi även fortsättningsvis stöta på problem, vi är en del av samhället i övrigt. Vår största drivkraft är att föreningsidrotten ska bidra till att våra medlemmar ska trivas, utvecklas och må bra och inte användas som en frizon för osunt ledarskap.

Vi har ett antal mer omfattande värdegrundscase igång som vi av naturliga orsaker inte kan kommentera i sociala medier. De är just pågående och det finns flera sidor av myntet. I ett av casen kommer exempelvis en oberoende utredning att genomföras för att ge oss hela bilden kring vad som hänt, samt föreningarnas ansvar i detta. Då blir det naturligt att vi inte kan diskutera dessa frågor i sociala medier.

Nedan listas ett antal exempel på aktiviteter där Gymnastikförbundet gjort och gör förändringar. Med denna lista vill jag visa att vi hela tiden arbetar med dessa frågor. Vi har sett problem inom gymnastiken och det vill vi förändra, annars skulle aktiviteterna nedan inte ha genomförts eller beslutats.

 1. Skrivit om strategi tävling utifrån Svensk Gymnastik Vill, vilket innebär en direkt påverkan på tävlingsverksamheten.
 2. Särskilda disciplinspecifika insatser inom kvinnlig artistisk gymnastik och rytmisk gymnastik. Träffat föreningar och lyft frågor.
 3. Tillsatt aktivas representanter inom våra landslag.
 4. Tillsatt Gymnastikombudsman och Juridisk Nämnd och tagit fram en uppförandekod med tillhörande utbildningsmaterial.
 5. Medicinsk stödprojekt igång med ett expertteam
 6. Tagit fram stödmaterial kring ätstörningar.
 7. Gymnastikförbundet ingår i FIGs (internationella förbundets) grupp kring etiska frågor. Just i det i Aftonbladet uppmärksammade caset med tränaren i Norge agerade vi proaktivt med rekommendationer till andra länder (där vi avrådde från att engagera tränaren), trots att den systematiken inte finns uppbyggd. Det är en brist som vi för fram bland annat i denna grupp, men även på nordisk nivå.
 8. Vi har sedan 2014 en Gymnastikombudsman. Vid en sammanfattning för perioden 2016-2017 ser man att interaktionerna med föreningar och individer har varit omfattande. Ca 60-70 föreningar har kontaktat GymO med stora som små problem och orosanmälningar under verksamhetsperioden sedan Förbundsmötet 2016. Totalt sätt beräknas det till minst det dubbla antalet ”ärenden”. Vissa ärenden går att lösa direkt med ett telefonsamtal/mailsvar, andra ärenden kräver mer tid, insatser och uppföljningsåtgärder. Oftast är föreningen tacksam för det stöd/hjälp GymO ger, och kan handlägga problematiken/oron på egen hand.
 9. Därutöver har GymO under det senaste året genomfört regionala träffar under temat ”Attraktiva och trygga gymnastikmiljöer” på fem platser med totalt 160 deltagare. Dessa träffar har sedan till delar följts upp med föreningsträffar i enskilda föreningar. Alla dessa träffar har skett i samverkan med berört SISU-distrikt och DF:ets barnidrottsansvarig. Dessa träffar har varit i förebyggande syfte. Som grund och hjälpmedel har Gymnastikens Uppförandekod med tillhörande Arbetshäfte för föreningar och ledare använts. Vid ett tillfälle har även föreläsning på Barnidrottskonvent med över 300 deltagare på detta tema genomförts.
 10. Förbundet har sedan 2015 gjort fem polisanmälningar, varav en lett till fallande dom. Övriga nedlagda då inga målsäganden har valt att träda fram, alternativt nedlagt pga att brott inte kunnat styrkas. I samband med dessa polisanmälningar har Gymnastikförbundet i några av fallen lämnat orosanmälningar till sociala myndigheter.
 11. Vi har genomfört och genomför oberoende utredningar. Två av dem gav oss rekommendationer som leder till att tränare lämnat gymnastiken. En utredning nekas av förening, något som man kan läsa om i Aftonbladets artikel. https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/jPbreo
 12. Gymnastikförbundet har mot bakgrund av bristande förtroende avslutat ett antal tränare/ledar/domaruppdrag. Därutöver har vi mot bakgrund av oro nekat till att en ledare/tränare ska få genomföra utbildning. Generalsekreteraren anmäldes till RIN med anledning av detta, en anmälan som senare avslogs.
 13. Motionerat till RIM kring etisk kod, Idrottsombudsman samt förändringar i preskriptionstider, vilket nu bearbetas i arbetsgrupp hos RF.
 14. Förbundsstyrelsen har beslutat, mot bakgrund av tidigare utredningar, att neka en förening inträde i Gymnastikförbundet.
 15. Förbundsstyrelsen har uteslutit en olämplig förening som inte följer stadgarna.
 16. Förbundsstyrelsen har beslutat om att under 2018 genomföra en oberoende analys av Gymnastikförbundets strukturer för att se till att befintliga riktlinjer också efterlevs i praktiken och fyller rätt syfte.
 1. Efter beslut på förbundsmötet 2018 ska förbundet utreda eventuella tränarlicenser.
 2. Vi når många ledare via våra 400 utbildningstillfällen/år och närmare 9 000 kursdeltagare under 2016 respektive närmare 10 000 kursdeltagare under 2017. Här pratar vi givetvis om ledarskapets betydelse.
 3. Nya utbildningssystemet och delarna kring träningslära och ledarskap utvecklas. Här tar vi in en av de främsta experterna i världen, Keith Russell, som hjälper oss med delar av materialet. Ledarskapsdelarna kommer bland annat utgå från Svensk Gymnastik Vill vilken innehåller, utvecklingsmodell med stadier och nyckelfaktorer, uppförandekod och värdegrund.

Vi kan såklart inte vara helt nöjda, vi kan hela tiden bli bättre. Men det är glädjande att vi ser föreningar som har haft stora problem och där de har kommit till insikt om att de borde agerat långt tidigare nu har lyckats förändra hela sitt synsätt till att verkligen omsätta en trygg, sund och utvecklande träning i praktiken.

Avslutningsvis så är det förebyggande arbetet alltid viktigast! Men vi upplever att dessa många åtgärder och att vi öppet talar om och lyfter våra utmaningar faktiskt ger effekt. Detta genom att individer som finns inom Svensk Gymnastik känner sig trygga och hör av sig om problem finns. Jag tolkar det inte det som en absolut framgång, men att det i en kulturförändring kan ses som ett starkt förtroende där vi tillsammans med föreningarna ges en möjlighet att agera om så krävs.

Har du frågor kring detta, tveka inte att höra av dig till mig.”

Johan Fyrberg

För mer info läs följande artiklar publicerade på hemsidan:

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2018/attraktivaochtryggagymnastikmiljoer/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/forelasningomatstorningar-tidigateckenatgarderochforebyggandearbete/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/vikommeraldrigtolereraattvaramedlemmarfarilla/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/stodtillelitsatsandeforening/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/fullfartinomdetmedicinskastodet/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/gymnastikforbundetkritiskmottraningsmetoder/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/Orokringenledaresbehandlingavbarnochunga/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/aldrenyheter/2016/vardegrundsfragortartidmenvilarossocharbetetgarframat/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/aldrenyheter/2016/kaliberip1foljeruppgymnastiken/

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/aldrenyheter/2015/gymnastikentarstallningforattvarnabarnensochungdomarnasintressen/

http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet/dokument/nyheter/gymnastikforbundets_efterlevnad_vardegrund_2016060.pdf

Publicerad: 2018-05-07

UPPTÄCK MER