Utvärdering av förbundets organisering och arbetssätt kring etiska frågor

2019-04-15 2014 beslutades att Gymnastikförbundet, som en del av arbetet med värdegrundsfrågor, skulle inrätta en Gymnastikombudsman (GymO) och en juridisk nämnd.

Fem år har gått sedan dess och nu har en utvärdering genomförts i syfte att ytterligare förbättra förbundets organisering och arbetssätt.

- Gymnastikförbundet hanterar årligen mellan 50 – 100 frågor från föreningar och enskilda föreningsmedlemmar som har en koppling till etik och värdegrund. En majoritet av dessa ärenden handlar främst om stöd och råd till föreningsstyrelser som kan tolkas som ordinarie medlemsstöd. En minoritet av de totala antalet ärenden handlar om anmälningar, ärenden till den juridiska nämnden samt i fall där Gymnastikförbundet fattar beslut om att inleda en utredning, berättar tf. generalsekreterare Pia Josephson.

Pia Josephson tillförordnad generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Extern part har utvärderat arbetet

Konsultföretaget Ethos International fick i uppdrag att kartlägga och utvärdera Gymnastikförbundets ärendehanteringssystem med fokus på interna rutiner och processer i relation till Gymnastikförbundets värdegrundssystem. Metoden för detta har varit en utvärdering av styrande dokument och hur faktiska ärenden har hanterats, intervjuer med ett antal utvalda personer på förbundet, samt en enkätundersökning bland de föreningar som varit i kontakt med förbundet på olika sätt:

 • Deltagare på den värdegrundturné som genomförts av Gymnastikförbundet
 • Föreningar som har ansökt om Idrottslyftet inom området ”arbete med föreningsmiljö / föreningsutveckling / styrelseutveckling”
 • Föreningar som har genomgått utbildningar genom SISU/DF inom Värdegrund
 • Föreningar som medverkar i Gymnastikförbundet Syds föreningsstyrelseutvecklingsprojekt.

Det har således inte gjorts någon totalanalys med alla föreningar inom Gymnastikförbundet. Intervjuerna bygger på de ärenden som behandlats inom Gymnastikförbundet, vilket nödvändigtvis inte speglar hela bilden inom Svensk Gymnastik, men ger en bra bild över hur inkomna frågor har hanterats.

Arbetet med olämpligt beteende i relation till värdegrunden – hur går det till?

De frågor som kommer in till förbundet kommer vanligast via mail eller telefon, men också genom personliga kontakter. Dessa frågor kanaliseras via föreningar, förbundet (RFs distrikt och Gymnastikförbundets regioner) styrelsen, GymO, juridiska nämnden eller det medicinska expertteamet. Kontakten loggas hos respektive mottagare. GymO och generalsekreteraren (GS) har en gemensam logg, juridiska nämnden sin och medicinska expertteamet har sitt arbetssätt via den medicinska koordinatorn. Om en fråga övergår till ärende beror på frågans karaktär.

I grunden är det föreningarna som ansvarar för sin verksamhet och att den bedrivs utifrån Svensk Gymnastik Vill. Enligt enkätresultatet anser 63 % av de svarande att det är föreningarna som ska ansvara för att föreningsverksamheten bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets anvisningar, medan 26 % anser att detta ansvar bör ligga på förbundet.

- Undersökningen visar att förståelsen för vikten av värdegrundsarbete inom organisationen har ökat. Fler situationer anmäls och det finns generellt en bättre kunskap och förståelse för vikten av värdegrundsarbetet. För att föra detta arbete vidare behövs fortsatta utbildningsinsatser, både för föreningsstyrelse, ledare och andra verksamma, säger Malin Lindfors Speace, Ethos International.

GymO

GymO är en rådgivande, vägledande funktion gentemot föreningarna och stödjer i praktiken även föräldrar. Funktionen infördes för att bättre kunna hantera ärenden och har varit en aktiv del i att implementera värdegrundsarbetet till föreningarna i Sverige. Nuvarande Gymnastikombudsman Calle Myrsell är välkänd inom gymnastikvärlden sedan innan, vilket har bidragit till att sprida kännedom om GymO som funktion inom organisationen. Värdegrundsturnén och utbildning via SISU Idrottsutbildarna har också bidragit till kännedomen om GymO. 76% av de föreningsmedlemmar som svarat på enkäten vet att det finns en Gymnastikombudsman och majoriteten vet vad GymO:s roll är och i vilka situationer de kan kontakta GymO.

GymO är idag organiserad inom kansliet. Kartläggning av ärendehanteringsprocessen, visar att GymO har cirka 60-80 ärenden per år. Ärendena är av olika karaktär och handlar främst om olämpliga tränarbeteenden. Den rytmiska och kvinnliga artistiska gymnastiken är överrepresenterad i antalet ärenden som GymO hanterar, relaterat sina respektive storlekar. Analysen visar att majoriteten av frågor och konflikter har kunnat lösas med hjälp av Gymnastikförbundets ordinarie föreningsstöd och GymO:s vägledning och rådgivning.

Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har haft 3-5 ärenden per år. Enligt Gymnastikförbundets arbetsordning är juridiska nämnden enda instans inom bestraffningsärenden och kan utdöma påföljd i enlighet med 14 kap. i RF:s stadgar. I de ärenden som har sin grund i gymnastikens värdegrund har juridiska nämnden hittills, enligt Ethos International, varit ett mestadels tandlöst verktyg. Detta mot bakgrund av den korta preskriptionstiden på två månader, vilket gör att någon påföljd i de flesta fall inte kan utdömas.

Juridiska nämnden är inte ett lika inarbetat koncept som GymO. Av enkätsvaren framgår att 62 % av de svaranden visserligen vet om att det finns en juridisk nämnd, men nästan ingen vet när man bör kontakta dem. Majoriteten (19%) svarar att de inte vet alls, och lika många säger att de skulle kontakta juridiska nämnden vid frågor om större juridiska frågor eller vid frågor om licenser eller försäkringar. En tiondel tror att det är samma sak som GymO och några (6%) skulle kontakta nämnden först i de fall då GymO inte kan lösa problemet.

Okunskapen kring rollen innebär att juridiska nämnden ofta är fel instans för de ärenden som inkommer dit. Samtidigt har de en utredningsskyldighet vilken innebär att nämnden utreder alla ärenden som inkommer, även om de inte är rätt instans eller om preskriptionstiden passerat.

Frågan om preskriptionstiden är angelägen för Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet driver därför frågan om en utökad preskriptionstid inom idrotten. Frågan om en förlängd preskriptionstid kommer att behandlas på Riksidrottsmötet i maj 2019.

Gymnastikförbundet

När en förenings styrelse inte själv vill eller saknar kunskap om hur de ska ta initiativ till åtgärder, eller inte samverkar med GymO, blir det direkt en mycket svår situation. Agerar inte föreningen uppstår ett vakuum, och GymO har ingen verkställande befogenhet att fatta beslut. Ärenden hamnar i dessa fall på förbundsnivå. Gymnastikförbundet har haft cirka 10 ärenden sedan 2014 kopplat till avvikelser från den gemensamma värdegrunden vilka har utretts och drivits av generalsekreteraren.

Föreningarnas självständighet är viktig för bedrivandet av demokratisk föreningsverksamhet och förbundet ska som huvudregel inte göra för stora intrång. När det kommer till brister i det grundläggande värdegrundsarbetet utgör dock vakuumet som uppstår en allvarlig risk för gymnasternas, särskilt barn och ungdomars, hälsa och säkerhet. Därför måste det gå att vidta åtgärder för att försäkra att all verksamhet på föreningsnivå bedrivs i enlighet med gällande policys och styrmedel.

Medicinska expertteam

Gymnastikförbundets medicinska expertteam består av flera olika expertfunktioner inom bland annat medicin, psykologi, nutrition och sjukgymnastik och utgör en stödgrupp för elitgymnasters fysiska och psykiska hälsa. Grupperingen har funnits sedan 2017.

Gymnastikförbundet har en koordinator för denna gruppering och vidarebefordrar i de flesta fall ärendena till GymO men fortsätter ofta kommunikationen gentemot anmälaren. Koordinatorn loggar även ärendena som inkommer. Denna ärendehantering har vuxit fram organiskt och ingår inte som en del av arbetsrollen.

Uppdraget Ethos International fick var att utvärdera Gymnastikförbundets förmåga att efterleva införd organisering och arbetssätt. Konsulten har en reflektion utifrån de intervjuer som har genomförts:

- Sedan arbetet med gymnastikens värdegrund inleddes har utvecklingen gått i en positiv riktning, men okunskapen inom föreningarna är fortfarande en grundläggande problematik, säger Malin Lindfors Speace, Ethos International.

Arbetet framåt

Ethos International presenterade sina slutsatser för styrelsen i december 2018. De har nu bearbetats och ett antal områden har identifierats för det framåtriktade arbetet under den kommande tvåårsperioden:

 • Stärka utbildningen för ledare, tränare, anställda samt förtroendevalda inom ramen för gymnastikens goda ledarskap baserat på fundamenten i Svensk Gymnastik Vill.
 • Renodla Gymnastikombudsmannens roll till att primärt sortera och följa upp ärenden.
 • Förbundsstyrelsen utser fortsättningsvis förbundets Gymnastikombudsman och som rapporterar till GS.
 • Utveckla samarbetet med Riksidrottsförbundets distriktsförbund och SISU Idrottsutbildarna samt Idrottsombudsmannen både när det gäller förebyggande och efterlevnad, exempelvis genom att nyttja Idrottsombudsmannen för att utreda ärenden.
 • Aktivt arbeta med informations- och kunskapsspridning om tillgängliga stöd.
 • Inför ett anpassat ärendehanteringssystem.
 • Följ frågan om preskriptionstid (14. Kap) och funktioner såsom visselblåsare och Idrottsombudsman, så att de stödjer de frågor/ärenden där SF behöver stöd, och motionera om eventuella förstärkningar/förändringar till Riksidrottsmötet 2021.

- Nu har vi genomfört en utvärdering och den har gett oss fin hjälp att ytterligare vässa våra arbetssätt framåtriktat, avslutar Pia Josephson.

Publicerad: 2019-04-15

UPPTÄCK MER