Gymnaster och ledare inom Svensk Gymnastik mår bra!

En bild

En ny enkätundersökning genomförd av konsultbyrån Ethos, med mer än 2500 svar, visar att 89 procent av de aktiva och 91 procent av ledarna mår bra eller mycket bra inom gymnastiken. Det positiva resultatet är genomgående för alla discipliner inom Svensk Gymnastik.

För att få ett nuläge kring ledares och aktivas välmående inom Svensk Gymnastik har en omfattande enkätundersökning genomförts av Ethos under december 2023 – januari 2024 och det är ett positivt resultat som kan presenteras. Undersökningen visar att gymnastiken skapar mening för både ledare och aktiva och det generella läget kan sägas vara positivt.

- Vi har arbetat tillsammans med Gymnastikförbundet sedan 2018 och fått följa deras förändringsresa. Förbundet har gjort betydande framsteg i att förbättra kulturen och ledarskapet inom Svensk Gymnastik. Den senaste undersökningen som visar höga nivåer av välbefinnande och nöjdhet bland både gymnaster och ledare, bekräftar deras engagemang för en positiv och inkluderande miljö. Detta positiva resultat visar att de åtgärder som förbundet har genomfört ger resultat och skapar en stark grund för framtida framgångar, säger Andreas Filipsson, Senior hållbarhetsrådgivare på Ethos.

Gymnastiken skapar mening för de aktiva

Resultatet visar att 89 procent av alla aktiva som svarat på enkäten mår bra eller mycket bra med sin träning. Det gymnasterna framför allt lyfter fram kring sitt välmående är att de upplever gemenskap och utveckling tillsammans med vänner i ett roligt sammanhang med bra ledare. De menar också att gymnastiken får dem att må bra både fysiskt och psykiskt och erbjuder en möjlighet att få komma undan verkligheten några timmar i veckan. Det som drar ner svaren är skador eller rädsla för att bli skadad i sin träning, samt fysisk och mental press på att prestera högt.

Det positiva resultatet gäller oavsett vilken disciplin inom gymnastiken som de aktiva tränar och tävlar i även om det finns vissa skillnader.

- Det är ett glädjande resultat som Ethos presenterar. Att vi som idrott bidrar till att skapa mening och förbättra aktivas välmående på alla nivåer är ett fint kvitto på det som vi under många år har arbetat med inom Svensk Gymnastik, säger Cattis Espmark, generalsekreterare Gymnastikförbundet.

På frågan om man trivs med sina ledare är det övervägande svaret ja. 88 procent av kvinnorna och 92 procent av männen upplever att de stämmer bra eller mycket bra. De aktiva upplever också att ledarna har god kunskap och är goda förebilder. I de många fritextsvaren som kom in i uttrycktes bland annat att ledarna är bra och duktiga, att de har gått utbildningar och ger individuella tips. Bland de negativa svaren, som är betydligt färre, lyfts bland annat att ledarna inte alltid ser alla individer.

Ledarna trivs inom Svensk Gymnastik

Resultatet visar att 91 procent av ledarna mår bra eller mycket bra med träningen. 90 procent av dem upplever själva att de i stor utsträckning lever upp till Gymnastikens ledarskap, där den egna kompetensen samt att de är goda förebilder värderas högt. I fritextsvar uppger de att de känner sig trygga och har rätt erfarenhet och att de duger för den nivå de befinner sig på. De tycker också att utbildningarna som erbjuds är bra.

Av ledarna uppger ungefär hälften att de sett en förändring i ledarskapet inom Svensk Gymnastik. Vissa menar att selekteringen har minskat och att det läggs mer fokus på barnen. Samtidigt finns det de ledare som menar att förbundets arbete inte har nått fram hela vägen till föreningarna.

På frågorna om ledarna värnar om de aktivas fysiska och psykiska välmående så skiljer sig svaren något. Gymnasterna tycker i stort att ledarna värnar om detta på ett bra eller mycket bra sätt, även om arbetet med fysiskt välmående värderas högre. Ledarna i sin tur uttrycker att arbetet med psykiskt välmående är svårare att hantera och att det är mer oklart hur stort eller långtgående det ansvaret är.

Tidigare aktiva mer kritiska

De flesta gymnaster i undersökningen som uppger att de inte tränar längre (77 svar) har en positiv bild av gymnastiken som helhet. 85 procent uppger att gymnastiken fick dem att må bra eller mycket bra. Liksom för nuvarande aktiva är det främst glädjen och gemenskapen som lyfts fram. Det som de uppskattade mindre var sena träningar och att gymnastiken tog mycket tid, samt smärta och skador.

I denna grupp lyfts mer kritik kring ledarnas roll, där kompetens, förebildsrollen, att man värnar om psykisk och fysisk hälsa samt allas lika värde rankas något lägre, jämfört med de som är aktiva idag. Av de som har slutat upplever 63 procent att det skett en förändring inom såväl ledarskap som kultur sedan de själva slutade träna.

Fint resultat och fortsatt arbete

Gymnastikförbundet har under de senaste 12 åren arbetat med flera olika delar för att förbättra ledarskapet och kulturen inom Svensk Gymnastik. Nya utbildningar med mer ledarskap och kunskap om gymnasternas psykiska och fysiska utveckling, stöd till föreningsstyrelser, ny uppförandekod, riktlinjer för träning, tävling och gruppindelning, rekommendationer för stretch, aktivas representanter i landslagen, riktade insatser inom den rytmiska gymnastiken, samt löpande uppföljningar inom landslagen är några exempel.

Enkäten visar att det finns mer att göra inom området för de aktivas psykiska välmående och ledarnas roll kring detta. Ledarna behöver ytterligare verktyg och stöd kring detta, samt hitta sin roll kring ansvar och hur de bättre kan stötta de aktiva.

- Just nu stannar vi upp en stund och gläds över att lägesbilden år 2024 på ett övergripande plan ser väldigt positiv ut. Men vi stannar inte upp med vårt arbete kring de här frågorna. De allra flesta rösterna är positiva, men vi ser också enstaka fall där det beskrivs att ledarskapet inte är på topp. Här behöver vi och våra föreningar göra mer för att nå fram med vad ledarskapet inom Svensk Gymnastik innebär, avslutar Cattis Espmark.

Fakta om enkäten

Enkäten för aktiva vände sig till individer över 16 år och besvarades av 1 083 gymnaster från hela landet. 88 procent av respondenterna är kvinnor, 12 procent män. 77 före detta aktiva svarade också på enkäten och fick då frågor om hur de i dag upplevde sin tid som aktiv gymnast. Ett erbjudande om att kunna ta kontakt med Ethos fanns, men ingen respondent nyttjade den möjligheten.

Enkäten för ledare besvarades av 1 472 ledare från hela landet.

Publicerad: 2024-05-17

UPPTÄCK MER