Valberedningen vädjar om hjäp

Tyvärr har vi missat att informera er föreningar om vilka av styrelsens ledamöters mandattid som löper ut 2023 och om de valt att stå till förfogande för omval eller inte.

Valberedningen vädjar nu till er föreningar att fram till 28 februari 2023 lämna förslag på personer som ni tror vill vara med och påverka utvecklingsarbetet inom Gymnastikförbundet Mitt via de nomineringsformulär som finns på hemsidan.

I listan nedan kan ni se vilka ledamöter vars mandattid löper ut 2023, vilka som valt att stå till förfogande för omval och inte. Ni kan också se att en person valt att avsäga sig sitt uppdrag.

Beskriver att Maria Gustafssons, Gunborg Gisslers, Filip Montelins och en vakant posts mandattid löper ut 2023. Bilden beskriver också att Maria Gustafsson står till förfogande för omval och att Gunborg och Filip inte står till förfogande för omval. I bilden finns också information om att Christian Stjärnered vars mandattid löper ut 2025 har sagt ifrån sig sitt uppdrag och att valberedningen inte fått kontakt med Kajsa Rolandsson vars mandattid löper ut 2025.

Utdrag ur stadgar för Gymnastikförbundet Mitt 5 kap. Valberedningen

§ 2 Åligganden

Valberedningen ska senast tre månader före regionsförbundsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid regionförbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast tio veckor före regionförbundsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 3 Förslagsrätt

Föreningar får senast sex veckor före regionförbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 13 – 15 i Kap. 2 § 5.

Valberedningen ska senast två veckor före regionförbundsmötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

Valberedningen ska senast två veckor före regionförbundsmötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag på arvoden för GF Mitts förtroendevalda.

Publicerad: 2023-02-12

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer