Strategisk plan 2017-2020

Regionsstyrelsen i Gymnastikförbundet Öst (GF Öst) har inför 2020 ställt upp en långsiktig strategisk plan för vilka områden och aktiviteter som vi som regionalt förbund behöver sätta ett större fokus på. Detta för att vi ska kunna arbeta kvalitativt och stödja verksamheten på ett sådant sätt att det rimmar med visionen och Svensk Gymnastiks förhållningssätt.

Gymnastikförbundet Öst fortsätter att prioritera föreningsutveckling som ett viktigt fokusområde i arbetet mot Vision 2020. Regionen arbetar löpande för att förbättra föreningarnas förutsättningar och vara en stödinstans i deras dagliga problem- och utvecklingsområden.

Detta gör vi bäst genom följande prioriterade områden:

Skapa mötesplatser för utveckling och utbyte

Ordförandeträffar - bjuda in föreningsordföranden i regionala föreningar för att stimulera tillväxt och utveckling utifrån en rad olika strategiska och organisatioriska områden och arbetssätt.

Visionsträffar - bjuda in styrelserepresentanter och nyckelpersoner i våra föreningar för att sprida goda exempel och delge inspiration utifrån likartade förutsättningar i syfte att nå uppsatta visionsmål genom föreningssamverkan.

Kanslist- och konsulentträffar - skapa en mötesplats på operativ nivå mellan regionalt kansli och anställda ute i föreningarna för diskutera verksamheten och dess strukturer och möjligheter utifrån ett operativt synsätt.

Styrelsearbetshelger - med syfte att stödja och bistå till en mer proffesionaliserad föreningsverksamhet genom att kvalitetssäkra styrelsestrukurer, arbetssätt, handlingsplaner, värdegrundsfrågor, rekryteringsfrågor med mera. Detta i
ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna och andra externa sakkunniga, exempelvis Arbetsgivaralliansen.

Introduktionsmöten med nya föreningar - nya föreningar som beviljats inträde till Gymnastikförbundet och med regional tillhörighet ska kallas till ett gemensamt obligatoriskt introduktionsmöte i syfte att välkomna, introducera, informera och tydliggöra ansvarsförhållanden, rutiner och roller kopplat till deras nya verksamhet. Även detta genomförs med utsedd gymnastikkontakt på SISU Idrottsutbildarna i Stockholm eller Gotland.

Samarbete med SISU Idrottsutbildarna kring utbildningar och utvecklingsprocesser

Uppmana och medvetandegöra den kompetens som finns hos SISU Idrottsutbildarna för att kunna komplettera vår ordinare utbildningsverksamhet, vilket innefattar utbildningar och processledning i styrelsearbete, värdegrund, ledarskap och föreningskunskap. Däri ligger även att öka föreningars medvetenhet om Svensk Gymnastik vill och dess utvecklingsmodell tillsammans med upprättad uppförandekod – som vi vill ska bli en självklar del i våra föreningars verksamhet.

Aktivitetsytor en förutsättning för vår verksamhet

Verka för och synliggöra behovet av lokaler och hallar kopplat till vår breda gymnastikverksamhet. Detta både tillsammans med föreningslivet inom vår egen idrott men även tillsammans med Stockholmsidrotten, Gotlands Idrottsförbund, Svenska Gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet och andra specialdistriktsidrottsförbund i regionen. Detta i syfte att påvisa idrottens regionala behov i ett större perspektiv. Vi ska på politisk nivå medvetandegöra idrott som ett samhällsintresse och inte som ett särintresse, vilket kommer bli en viktig del inför kommande valperioder.

Stöd i utbildning, ekonomi och föreningsutveckling - mer tid till gymnastik

Vidareutveckla utbildningar regionalt i samråd med Svenska Gymnastikförbundet för att erbjuda ett brett utbud, kvalitetssäkra verksamheten och se över möjliga subventioner utifrån olika prioriteringar årsvis i förhållande till regional medlemstillväxt.

Det regionala kansliet och dess kommittéer ska även erbjuda stöd och service i en större utsträckning och bistå i föreningsutvecklingsfrågor.

Regionen ska stödja Gotland – som en del av regionen hitta smarta lösningar och utbildningssubventioner utifrån lokala förutsättningar och resor.

I syfte att frigöra mer tid till gymnastikverksamhet, ska det regionala kansliet undersöka samt kartlägga administrativa och ekonomiska stödsystem för föreningar för att kunna matcha fokusområdet mer tid till gymnastik.

Kommunikation och organisation

Som regionalt förbund ska vi verka för och utveckla våra kommunikationsstrategier, detta för att kunna möta verksamheten och våra medlemmar på olika sätt. Därtill ska vi uppdatera vår kommunikationsplan för att kvalitetssäkra och utarbeta ett enhetligt kommunikationssätt och profilering av Svensk Gymnastik. Vi ska gemensamt verka för att sprida goda exempel regionalt för att inspirera och motivera föreningar till utveckling och tillväxt.

Vi ska i samspråk med det nationella kansliet se över framtida organisering utifrån förbundets framtagna modeller och arbetssätt, samt prioriterade aktiviteter – både operativt på kansli men också i våra kommitté- och styrelsestrukturer