Medlemskap

Gymnastikförbundets riktlinjer för medlemskap styrs centralt och här kan ni läsa om hur man går tillväga:

Gymnastikförbundets medlemmar är ideella föreningar som bedriver antingen gymnastik, akrobatik och/eller gruppträning i sin verksamhet. Gymnastikförbundets främsta uppgifter är att utveckla, utbilda och företräda alla medlemsföreningar i landet.

Endast ideella föreningar kan bli medlemmar i förbundet.

Gymnastikförbundet är ett av landets största idrottsförbund med 226 000 medlemmar i 1100 föreningar.

Gymnastikförbundet är ett av totalt 71 specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet.

Gymnastikförbundets verksamhet och organisation regleras i stadgarna för förbundet Pdf, 515 kB..

Så blir du medlem:

Det är bara ideella föreningar som bedriver verksamhet i linje med Gymnastikförbundets verksamhetsområden som kan upptas som medlemmar i Gymnastikförbundet, om nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. Ansökan görs digitalt här
  2. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt anvisningarna på blanketten och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening Word, 68 kB.
  3. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
    Dvs. det är bara föreningar som bedriver gymnastikverksamhet som kan beviljas medlemskap i Gymnastikförbundet.
  4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
  5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  6. Föreningen har betalat de avgifter som Gymnastikförbundets Förbundsmöte har beslutat. Medlemsavgiften/årsavgiften är för närvarande 33 kr per år och aktiv gymnast inom föreningen, dock minst 1.000 kr/år.
  7. I samband med ansökan om nytt medlemskap ska föreningen inbetala 1.000 kr till Gymnastikförbundet, bg 5727-9333, (ange föreningen och nytt medlemskap, på talongen). Denna avgift är föreningens medlemsavgift under det första året. Skulle inte föreningens inträdesansökan beviljas återbetalas hela summan till föreningen.
  8. Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.