Information till ledare

En bild

Funderar du som ledare på vad du behöver veta för att låta dina aktiva börja tävla? Här har vi samlat information till dig!

Utbildningskrav

För att få träna och tävla på olika svåra moment inom gymnastiken så behöver ledare gå utbildningar. Vilka krav som ställs definieras i Utbildningskraven. Här finns mer information om alla kurser.

Tävlingnivå

Enkelt uttryckt så finns det tre olika slags tävlingar; föreningstävlingar, regionala tävlingar och nationella tävlingar.

Föreningstävlingar

Tävlingar som arrangeras utav en förening. Föreningen bestämmer reglerna för tävlingen, t.ex. vilka övningar som gymnasterna behöver genomföra eller vilken ålder de ska ha för en viss tävlingsklass. Arrangerande förening kan bestämma sig för att använda sig av befintliga reglementen istället för att bestämma allt från grunden. På dessa tävlingar är det vanligast att föreningar i närområdet väljer att delta.

Regionstävlingar

Tävlingar som arrangeras utav ett av Gymnastikförbundets regionala kanslier. Regionen tar hjälp av en förening som arrangerar utifrån regionens regler för tävlingen. På en sådan tävling kan du möta gymnaster och föreningar från framförallt samma region, dvs. lite större upptagningsområde än vad många föreningstävlingar har.

Nationella tävlingar

Tävlingar som arrangeras utav Gymnastikförbundet. Gymnastikförbundet tar hjälp av en förening som arrangerar utifrån de nationella regelverken. På dessa tävlingar möts aktiva från hela landet och reglerna bestäms utav Gymnastikförbundet tillsammans med disciplinspecifika kommittéer.

Utöver att det finns olika slags tävlingar så finns det även olika tävlingsstegar eller tävlingsnivåer för att de aktiva ska kunna tävla på den nivån just de befinner sig i sin utveckling.

Upplägget för dessa tävlingsstegar ser olika ut beroende på disciplin och skiljer sig åt i både åldrar och regler.

Tävlingsförsäkring

För att aktiva ska få tävla behöver de vara försäkrade med en tävlingsförsäkring. Läs mer om försäkringar.

Tävlingskalender och anmäl till tävling

Vilka tävlingar som arrangeras finns på olika ställen beroende på vad det är för typ av tävling. Här nedan finns information vart man kan hitta olika tävlingar samt hur man kan anmäla sig till tävlingar.

Tävlingskalender

Vilka tävlingar som arrangeras finns på olika ställen beroende på vad det är för typ av tävling. Föreningstävlingar (ibland även kallat för inbjudningstävlingar) finns på regionernas hemsidor eller i Dropbox. I dessa inbjudningar står det hur man anmäler sig till tävling, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Här kan ni hitta Gymnastikförbundets åtta regioner. På deras hemsidor publiceras tävlingar på regional nivå. Gällande regler finns generellt under "tävling" och respektive disciplin på regionernas hemsidor, i annat fall - maila regionkontoret för mer information. Hur anmälan går till står i publicerade inbjudningar.

De nationella tävlingarna publiceras i Tävlingskalendern och i Gymnastikens kalender. Anmälan sker via ett tävlingsanmälningssystem.

Anmäl till tävling

En del tävlingar anmäls via SportAdmin, gå via regionernas hemsidor för att komma till rätt anmälnignssida. Här behöver du inte ha några behörigheter eller inloggningsuppgifter. När du anmäler i systemet så får du en kod som du sparar för att kunna göra eventuella förändringar i din anmälan. I vissa fall sker anmälan via mail till regionkontoret eller direkt till arrngörsföreningen, information om detta finns i tävlingens inbjudan och/eller respektive hemsida.

För att kunna anmäla sig till en nationell tävling behöver den som gör anmälan få rätt behörighet i tävlingsanmälningssystemet. Här hittar ni mer information om systemet.

Reglementen

Snabblänkar till respektive disciplins reglementen finns längre ner.

Tekniskt reglemente

Alla tävlingar som arrangeras av föreningar anslutna till Gymnastikförbundet måste följa Tekniskt reglemente. Det är det reglementet som styr över alla andra Tävlingsbestämmelser. Det är viktigt att både arrangörer och ansvariga ledare känner till reglementena. I Tekniskt reglemente finns det bland anant information om anmälningsrutiner och -avgifter, vilka grundläggande krav som finns för att en aktiv ska få tävla, tävlingsklasser och ålderskrav.

Tävlingsbestämmelser

I Tävlingsbestämmelserna står det information om inbjudan och PM, vad som gäller kring domare, tävlingsdeltagande och -genomförande. Det här reglementet styr de nationella tävlingarna men används en del på andra nivåer också.

Arrangörsreglemente

Arrangörsreglementet vänder sig i första hand till arrangörer för att hjälpa dem med arrangemang på framför allt nationell nivå men används även som stöd på övriga nivåer.

Redskapsreglemente

En del discipliner har ett redskapsreglemente, en del använder sig endast av det internationella regelverket för att beskriva vilka krav som ställs på redskapen, t.ex. tillåtna mått på redskapen.

Bedömningsreglemente

Det är bra som ledare att även ha koll på hur domarna dömer, bäst är därför att även läsa Bedömningsreglementet.

Tariff (Sport Event System)

Om en förening tävlar för första gången på en tävling som använder Tariff så kommer information om hur systemet används och inloggningsuppgifter att skickas till föreningens mailadress från disciplin@gymnastik.se. Det är samma inloggningsuppgifter till föreningens alla discipliner, gymnaster och tävlingar. När ni loggar in kan ni endast se de tävlingar som ni är anmälda till och kan endast redigera era egna uppgifter.

Musikuppladdning

Tariff är ett program som främst används på JSM och SM (samt nationella tävlingar i truppgymnastik) för disicpliner som använder musik i sina framträdanden. Om det inte är Tariff som används för musikuppladdning brukar information om hur musik lämnas in finnas i inbjudan och/eller PM. Vanligast är då att musiken mailas in till arrangören.

Bedömningsunderlag

Inom truppgymnastik används Tariff för att göra sina bedömningsunderlag digitalt. Här anger ni t.ex. vilka varv gymnasterna ska köra på tumbling, ritar in formationer i fristående etc.

Startkort

Inom trampolin används inte programmet Tariff, istället används startkort. På startkorten står det vad den aktive har tänkt utföra för svårigheter och blir därmed ett underlag till domarna.

Deltagarlista

För truppgymnastik används Tariff även för att skapa en deltagarlista. Den ska sedan skrivas ut och tas med till ackrediteringstillfället på tävlingen.

Ackreditering

När ni kommer till en tävling är det dags att ackreditera er. Arrangören ställer upp ett infocenter där ni anmäler att ni är på plats, lämnar in deltagarlistor och (i vissa fall) visar upp utdrag från Pensum för att försäkra arrangören om att de aktiva har tävlingsförsäkring. Om den aktive inte är försäkrade kommer de inte att få tävla. Beroende på om det är en förenings-, regions- eller nationell tävling kommer ackrediteringen se lite olika ut, det kan även variera mellan olika discipliner. På de flesta nationella tävlingar delas deltagarkort ut som också ger deltagarna tillgång till förbeställd mat. Information kring ackreditering kommer i inbjudan och/eller PM.

Anvisningar för barn och ungdomsgymnastik

Anvisningarna är tillsammans med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och Gymnastikens uppförandekod olika delar av hur vi lever vår vision, värdegrund och verksamhetsidé för att nå det önskade läget i Strategi 2028 inom Svensk Gymnastik.

Anvisningar för barn och ungdomsgymnastik

Under 2022 lanserades Anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastik. All gymnastik för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention, såväl tränings- som tävlingsverksamhet. Anvisningarna är tillsammans med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och Gymnastikens uppförandekod olika delar av hur vi lever vår vision, värdegrund och verksamhetsidé för att nå det önskade läget i Strategi 2028 inom Svensk Gymnastik.

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik syftar till att vara ett konkret stöd och vägleda föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk idrottslig verksamhet. Avsikten är att de ska fungera både som en guide och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens verksamhet ska utformas. All idrott för utövare upp till och med 18 år, elitinriktad eller ej, ska präglas av långsiktighet och bedrivas i linje med Gymnastikförbundets anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik. Barn och ungdomar bör ges stora möjligheter att själva påverka sitt idrottsdeltagande och därmed sin idrottsliga utveckling.

I anvisningarna finns ett avsnitt som handlar om resultathantering. Svensk Gymnastik vill närma sig RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott vilket även handlar om hur stor plats resultat ska ta inom idrottandet. Implementeringen av anvisningarna är pågående och tar olika lång tid i olika discipliner.

Resultat

För resultat används tre olika system vid nationella tävlingar. Hopprep använder RopeScore, trampolin & DMT använder Sporttech, aerobic gymnastics, kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik och truppgymnastik använder Score. Via dessa system kan man oftast följa resultaten live (ej RopeScore). Om man vill se resultat i efterhand finns snabblänkar till höger på desktop och nedanför för mobil.

Mer information

Funderar du, som aktiv, på att börja tävla? Här finns mer information till dig som utövare.

Funderar ni som förening på om ni vill börja arrangera tävlingar? Läs mer information till arrangörer.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer