Frågor & svar

Är det idé att gå utbildning nu? Det kommer väl snart ett nytt system? När kommer det nya systemet att komma igång?

Ja, det är absolut idé att gå utbildning nu! Det nya utbildningssystemet kommer att lanseras stegvis under flera års tid. Vi kommer att i god tid informera om när en utbildning försvinner och en ny kurs tillkommer - och hur du konverterar din tidigare utbildning till det nya systemet.

Hur ser tidplanen ut framåt?

Under hösten 2021 startades ett flertal produktioner; kvinnlig AG, gruppträning, rytmisk gymnastik och hopprep. Under 2022 kommer detta arbetete att fortgå, samt att vi planerar att starta revideringen av kurserna inom manlig AG, trampolin, parkour och tricking. I augusti 2022 är det tänkt att två nya kurser inom hopprep ska lanseras Hopprep A och Hopprep B.

Under 2019 lanserades Gymnastikens baskurs - träning och tävling, Intro Svensk Gymnastik samt Alla kan gympa. Under 2020 lanserades Barngymnastik - leka och lära samt Barngymnastik - variera och utmana. Den 1 januari 2021 lanserades nya kurser i ledarskap och träningslära; Gymnastikens ledarskap, Hållbart ledarskap, Gruppdynamik, Ledarteam, Idrottspsykologi, Biomekanik, Åldersanpassad träning för barn och unga, Åldersanpassad träning för vuxna samt Styrka, rörlighet och fysiologi. Hösten 2021 lanserades nya kurser i truppgymnastik, Idrottsnutrition och återhämtning, Planering och periodisering, Trampolin som hjälpredskap samt Hjälpledare - Svensk Gymnastik.

Måste jag gå om utbildningar nu när det kommer nya?

Nej. Det innehåll som finns med i befintliga utbildningar kommer du att få tillgodoräkna dig in i det nya utbildningssystemet. Däremot ska du, enligt konverteringsnyckeln, för tidigare Teori steg 1-3 komplettera med Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt Åldersanpassad träning för vuxna. Kursen genomförs på distans när det passar dig, omfattning fem lektionstimmar á 45 minuter.

Vilka utbildningar motsvarar de jag redan har?

I god tid innan nya kurser lanserar kommer vi att informera om hur du tillgodoräknar dig tidigare utbildning och vad du eventuellt behöver komplettera med. Många av de nya kurserna kommer att till stor del motsvara de kurser som finns idag. Du kan redan nu läsa om konverting för baskurs, teori och truppgymnastik.

Jag har fått dispens för teoriutbildningen, behöver jag konvertera till träningslära och ledarskap?

Ja.

Vad händer med de övningar i truppgymnastik som jag redan har licens för?

Licenser för tidigare kurser inom truppgymnastik; steg 1-4 är giltiga fem år från utbildningstillfället även efter 31 december 2021. Du behåller licensen för de övningar du erhållit på steg 1-4 under giltighetstiden, därefter endast de övningar som ingår i den kurs du konverterat till under höstterminen 2021. Som aktiv tränare förväntas du hålla konverteringsperioden (den 1 augusti till 31 december 2021).

Jag har konverterat till Truppgymnastik A. Hur länge gäller behörigheten?

Behörigheten för Truppgymnastik A har inget utgångsdatum och gäller därmed tills vidare.


Jag har konverterat till någon av kurserna Truppgymnastik redskap B-D eller Truppgymnastik fristående B-C. Hur länge gäller behörigheten?

Behörighetstiden för dessa kurser är fem år från konvertering.


Vissa kurser genomförs inte p g a Corona - hur ska jag då kunna gå Tumbling steg 3 för att kunna konvertera till det nya systemet?

Vi försöker flytta fram kurser närmare sommaren som är relevanta för truppgymnastikens konverteringsperiod, men det finns många utmaningar med pågående samhällssituation. Gymnastikförbundet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens regler och riktlinjer kring Covid-19. Om du inte lyckas komplettera med t ex Tumbling steg 3 under vårterminen 2021 för att konvertera dina tidigare kurser, kommer du att hänvisas till Truppgymnastik redskap C när den lanseras. Du kommer alltså inte kunna genomföra konverteringen som du först tänkt; men antalet kursdagar är detsamma på Tumbling steg 3 som på den nya kursen med båda redskapen. Du får då repetition för det redskap du redan gått kurs i.

Varför är de nya kurserna i truppgymnastik dyrare än de tidigare kurserna?

Prishöjningen av kurserna i truppgymnastik jämfört med det gamla utbildningssystemet har skett för att täcka investeringskostnaden för framtagningen av de nya utbildningarna. Totalt för respektive tränare och förening blir det en lägre kostnad med de nya kurserna A-D jämfört med tidigare Basic-steg 4 (från elva kurser till sex kurser) och även en minskning i antal utbildningshelger vilket frigör tid för engagemang i föreningen.

Kan jag söka bidrag för att gå kurs?

Ja! Klicka här för att läsa mer om projektstöd.

Konvertering för kurserna i truppgymnastik, vad gäller för mig som domare?

Domarkurser innefattas ej av utbildningsrevisionen; och ingen konvertering sker. Följ däremot uppdateringar som sker i samband med regeländringar!

Jag har gått Fristående steg 1 - Kan jag konvertera till Truppgymnastik A?

Nej. I den nya kursen Truppgymnastik A får du kunskap om truppgymnastikens alla tre grenar; fristående, tumbling och trampett. Det är viktigt att ta del av alla tre för att få en helhetsbild som ledare. Men också för att skapa varierad träning och för att väva samman träningarna till en helhet för gruppen.

Var hittar jag Intro Svensk Gymnastik?

Intro Svensk Gymnastik hittar du här. Kursen är sedan den 1 oktober 2019 förkunskapskrav för samtliga andra kurser i vårt utbildningssystem.

När kommer nya baskursen?

Gymnastikförbundet kommer fortsatt att ha två olika grundkurser; Gymnastikens baskurs -träning och tävling samt Gymnastikens baskurs - gruppträning.

Gymnastikens baskurs - träning och tävling lanserades den 1 oktober 2019 och ersätter tidigare Baskurs Barn och Ungdom.

Gymnastikens baskurs - gruppträning ersätter Baskurs Gruppträning och lanseras 1 januari 2023.

Kommer Basic-utbildningarna att finnas kvar?

Nej, inte i nuvarande form. I det nya systemet kommer innehållet från dagens Basic-utbildningar att flyttas till angränsande kurser i det nya systemet. Det kommer dock att dröja flera år innan alla kurser i det nya systemet är lanserade, så Basic-utbildningarna fortsätter att finnas lång tid framöver. Vi kommer att i god tid informera om när en utbildning försvinner och en ny kurs tillkommer - och hur du konverterar din tidigare utbildning till det nya systemet. Din tidigare licens för Basic-kursen kvarstår, d v s du blir inte av med din behörighet.

När kommer det nya gruppträningsutbildningar?

Gymnastikens baskurs - gruppträning ersätter befintlig Baskurs Gruppträning och kommer lanseras 1 januari 2023. Under hösten 2022 arbetas det fram material för fyra nya teknik- och metodikkurser inom gruppträning. Dessa kommer ersätta de nuvarande kurserna och lanseras 1 augusti 2023.

Varför reviderar vi vårt utbildningssystem?

Den påbörjade revideringen av våra kurser och vårt utbildningssystem är en del i strategin med vår utvecklingsmodell och våra nyckelfaktorer. Denna strategi ska genomsyra all vår verksamhet och självklart också vår utbildningsverksamhet. Att införa ett nytt uppdaterat utbildningssystem är också en viktig del i det uppdrag vi som förbund och förening har - att säkerställa välutbildade och kompetenta ledare. Vår nyckelfaktor tre säger:

"Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

All träning ska vara sund, stimulerande och utvecklande. Alla som är aktiva inom Svensk gymnastik har därför rätt till kompetenta ledare.

Ledare på alla nivåer ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom kontinuerlig utbildning. På förenings-, regions- och nationell nivå ska det finnas kontinuerligt uppdaterade planer för att höja kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare.

Detta garanteras genom Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet som utvecklas kontinuerligt och låter sig påverkas av nya forskningsrön, vetenskapliga observationer och av en ständig omvärldsbevakning."

Hur fungerar Övningsbanken?

Kopplat till varje kurswebb (det digitala deltagarmaterialet) finns förslag på och beskrivningar av övningar som ligger i ett verktyg som heter Övningsbanken. När du har tillgång till ett deltagarmaterial, vilket du får genom att delta på en kurs, öppnas också de övningar i Övningsbanken upp som är kopplade till de kurser du har gått.

I Övningsbanken kan du också skapa egna övningar som du sen kan dela med din tränarkollegor, förutsatt att de också registrerar sig på Gymnasikförbundets utbildningsportal. Det är bara du som ser dina skapade övningar till du väljer att dela dem med andra via mejl från Övningsbanken.

Var hittar jag det nya materialet?

Deltagarmaterialet till de nya kurserna tas fram i samarbete med SISU Förlag, som också hostar Gymnastikförbundets utbildningsportal där våra nya material kommer att samlas. Du hittar Gymnastikförbundets utbildningsportal här.

Hur får jag tillgång till det digitala kursmaterialet?

Det digitala kursmaterialet ligger på så kallade kurswebbar på Gymnastikförbundets utbildningsportal. När du anmält dig och blivit antagen till en kurs får du en kod som du använder för att registrera dig på den aktuella kurswebben. Koden är unik och kopplad till ditt personliga inlogg på Gymnastikförbundets utbildningsportal.

Alternativt om du anmäler dig till en digital distanskurs får du ett mejl från SISU Utbildningsportal med länk till kurswebben.

Kan jag köpa deltagarmaterialet utan att gå en kurs?

Nej, oftast inte. Våra deltagarmaterial kommer huvudsakligen att säljas enbart till de som ska delta på våra kurser.

Jag har gått en kurs förut - kan jag få det nya deltagarmaterialet?

I vissa fall kommer vi att erbjuda tidigare kursdeltagare att köpa det nya deltagarmaterialet till ett rabatterat pris. Vi kommer att kommunicera till berörda i de fall det är aktuellt.

Finns det någon begränsing i hur länge jag kommer åt deltagarmaterialet?

När du väl har registrerat dig till kurswebben där ditt deltagarmaterial ligger har du tillgång till det för all framtid, eller till Gymnastikförbundet flyttar materialet (vilket troligtvis inte kommer att ske på många år). Du kommer också att då ta del av de löpande uppdateringar och revideringar som görs i materialet så att du alltid har ett modernt material med den rådande forskningen att gå tillbaka till.

Läs gärna mer om förändring av innehåll, metod och struktur här.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer