Värdegrundsfrågor tar tid, men vi lär oss och arbetet går framåt

Under de senaste åren har arbetet med värdegrundsfrågor inom Gymnastikförbundet varit omfattande och frågorna fortsätter att stå i fokus under detta år, inte minst inför Förbundsmötet i april 2016.

Hur går arbetet med värdegrundsfrågor inom gymnastiken? Vad har genomförts och vad kommer fokus att ligga på under 2016? Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet, kommenterar det löpande arbetet:

– Sedan jag började på Gymnastikförbundet för ungefär ett år sedan har arbetet med värdegrundsfrågor varit en naturlig del av min arbetsdag. Ibland kan jag känna att vissa frågor tar för lång tid, men det måste också sådana här frågor få göra. Allt är inte svart eller vitt och det är viktigt att värna om vem som äger vilken fråga och vem som gett ett enskilt uppdrag och därmed ansvarar för den, inleder Johan och fortsätter:

– Värdegrundsarbetet handlar inte bara om att hantera frågor som uppkommer utan det handlar också om att agera förebyggande. Om vi lär oss att tidigt fånga signaler och hur vi kan agera, så är det områden som vi alla berörs av och kan bli bättre på.

Fortsatt utveckling och lärande för gymnastiken

På Gymnastikforum i oktober handlade ett pass om värdegrundsfrågor samt ett pass om vårt förhållningssätt till barnrättsperspektivet. Gymnastikombudsmannen och juridiska nämnden beskrev sitt arbete. Professor Karin Redelius, GIH, delade med sig av sina kunskaper inom barnrättsområdet. Många viktiga och svåra frågor togs upp under seminariet.

Under 2015 har också ett antal aktiviteter initieras och genomförts, vilket vi berättat om i tidigare artiklar.

Resultatet från en av utredningarna pekade på en problematik kring Åkeshovshallen, där flera tävlingsföreningar i Stockholmsområdet tränar. Beslut fattades därför om att genomföra ett arbete tillsammans med föreningarna angående arbets- och träningsmiljön i hallen, vilket nu har inletts. Gymnastikförbundets region Öst driver processen tillsammans med Stockholms stad.

I september och oktober har vi genom två artiklar beskrivit hur Gymnastikförbundet nåddes av en anmälan gällande en tränare inom gymnastiken. Innehållet var av så allvarlig karaktär att en polisanmälan gjordes. Även om åklagaren lade ned förundersökningen har det fortsatt förts en dialog med ansvarig förening, i vilken tränaren varit anställd. Gymnastikförbundet fattade redan i januari 2014 beslut om att tränaren inte var aktuell för uppdrag inom förbundet. Ansvaret för efterlevnad av uppförandekoden har legat på föreningen.

I dagarna har föreningen meddelat Gymnastikförbundet att den aktuella tränaren har sagt upp sig med omedelbar verkan.

Stöd och service till våra föreningar

Under det senaste året har gymnastikens föreningar beställt ett par tusen exemplar av arbetshäftet Gymnastikens Uppförandekod, där merparten av dem har genomfört konkret arbete med vad uppförandekoden innebär för föreningen som helhet, dess medlemmar, föräldrar, arbetet i styrelserummet och ledaruppdraget, samt hur det ska efterlevas.

– Vi drar nya lärdomar och fortsätter nu arbetet med målet att leva upp till den första av våra nyckelfaktorer för utvecklingen av svensk gymnastik – att den utgår från barnrätts- och barnens perspektiv, kommenterar Johan.

Uppförandekoden som togs fram 2014 har alltså fått ett bra genomslag. Inför Förbundsmötet i april kommer det presenteras ett förslag om att koden kompletteras med en eskaleringstrappa. Det är ett verktyg som har efterfrågats av medlemsföreningarna som ett stöd när svåra situationer uppstår.

– Vi fortsätter arbeta för att utveckla en kultur där barn och ungas signaler tas på allvar och hur vi kan bli bättre på att fånga upp dem tidigare, avslutar Johan.

 

Publicerad: 2016-02-09

UPPTÄCK MER