Kommentar kring tre föreningars skrivelse till Riksidrottsförbundets styrelse

null

På Riksidrottsförbundets (RF) styrelsemöte den 20 maj togs en skrivelse från tre gymnastikföreningar upp för behandling. De tre föreningarna har bland annat en önskan om en oberoende utredning av gymnastiken kopplat till ledarkultur, samt en ändring i regelverket kring den Juridiska Nämnden.

Beslutet från RFs styrelsemöte innebär i korthet att bedömningen är att frågeställningen är av intern karaktär för Gymnastikförbundet och bör lyftas inom förbundets interna demokratiska ordning.

– Alla barn och unga ska känna sig trygga i Sveriges gymnastikmiljöer. Jag tar kraftfullt avstånd från beteenden hos tränare, ledare och andra vuxna förebilder som på något sätt överskrider den gränsen, säger Anna Iwarsson nytillträdd förbundsordförande.

Oberoende utredning redan genomförd

En oberoende undersökning genomfördes av professor Jonas Stier år 2012 och förbundet har tagit fram en handlingsplan och genomförts en mängd aktiviteter sedan dess. Se tidigare artikel.

Gymnastikförbundet har efter den stierska utredningen genomfört två ytterligare utredningar där extern hjälp har tagits. En utredning kopplad till en enskild ledare och en utredning av Stockholm Top Gymnastics.

Möte med de tre föreningarna har genomförts

– Vi har nu fått en skrivelse från tre gymnastikföreningar om en oberoende tillbakablickande utredning som man önskar ska sträcka sig flera år tillbaka i tiden. Mot bakgrund av detta brev kallade jag och generalsekreterare Johan Fyrberg dem omgående till möte och för en vecka sedan träffades vi, berättar Anna.

Gymnastikförbundet och föreningarna är överens om att regelverket kring den juridiska nämnden behöver ses över, just för att bättre passa händelser kopplat till barns utsatthet och möjligheten att ta upp och få dessa frågor prövade. Den demokratiska och rätta vägen för detta är att lämna en proposition till Riksidrottsmötet, vilket genomförs vartannat år.

Skrivelsen hanterad av Gymnastikförbundets styrelse

På styrelsemötet den 17 juni hanterades skrivelsen från de tre föreningarna. Utgångspunkten i diskussionen var att garantera en trygg och säker gymnastikmiljö för dem som är aktiva idag.

Styrelsens bedömning är att en historisk analys är genomförd och efter utredningen har flera regelverk och verktyg införts, så som värdegrund, uppförandekod, utvecklingsmodell med nyckelfaktorer, Juridisk Nämnd och Gymnastikombudsman samt åtgärdstrappor. Det som nu krävs är att nogsamt följa efterlevnaden av dessa. På mötet beslutade styrelsen därför att genomföra en analyserande utvärdering i syfte att säkerställa att förbundets system är rätt och fyller dess funktion att fånga eventuella problematiker, samt förbundets förmåga att efterleva nu gällande regelverk.

Utvärderingen beräknas vara färdig under 2017.

 

Publicerad: 2016-06-07

UPPTÄCK MER