Svensk Gymnastik växer

Svensk Gymnastik växer så att det knakar – vi är nu totalt 245 000 medlemmar. Sedan 2011 har medlemsantalet ökat med cirka 15 procent, vilket innebär 31 000 nya medlemmar.

Vi kan se att medlemstillväxten syns i så gott som alla regioner. Det är även spännande att antalet medlemmar på ett övergripande plan växer i snabbare takt än regionernas befolkningstillväxt.


Källa: Föreningarnas årsrapporter.

– Det här är fantastiska siffror! Att Svensk Gymnastik växer i en tid då vi ser att allt färre väljer att idrotta i en förening är något vi ska vara stolta över, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Den största medlemsökningen syns bland barn mellan 0 och 12 år. Över en tioårsperiod är ökningen cirka 50 procent och idag är runt åtta procent av alla barn i Sverige 0–12 år medlemmar en gymnastikförening. Sett enbart till gruppen 7–12 år är ökningen cirka 67 procent. Det kan också konstateras att lite mer än var fjärde medlem är man och att antalet män växer stadigt framförallt i gruppen 0–20 år. Svensk Gymnastik blir också succesivt bättre på att attrahera gruppen unga och unga vuxna mellan 13–20 år, vilket kan ses i den 13-procentiga ökningen som skett där under en tioårsperiod.

– Siffrorna visar på ett viktigt trendbrott där Svensk Gymnastik bidrar till att anta utmaningen med att få unga och unga vuxna att idrotta längre i förening, säger Johan och fortsätter:

– I en annars mansdominerad idrottsvärld är majoriteten av våra medlemmar kvinnor. Men jag gläds åt att fler män hittar till gymnastiken. Jämställd idrott handlar dock om så mycket mer än siffror. Det handlar om att ge alla personer, oavsett vem de är, samma möjligheter att utöva och vara aktiva inom idrotten - och att det är något Svensk Gymnastik i linje med RF:s "Jämställdhetsmål 2017" såklart strävar efter ska vara verklighet i vår verksamhet.

Gymnastiken breddar sitt utbud

För att fortsatt växa och utvecklas är det av vikt att kunna erbjuda ett brett spann av gymnastikverksamheter. Det är ett rimligt antagande att barn upp till cirka 10–12 års ålder deltar i flera idrotter men att de därefter ställs inför ett val på grund av intensifierad träningsmängd. Att föreningar kan uppleva svårigheter i att behålla dessa barn och unga kan bero på att gymnastiken överlag inte svarar upp med ett tillräckligt varierat utbud av verksamheter för barn och unga över 12 år. Det ska vara lika självklart att kunna trappa upp mängden träning som det ska vara att stanna på samma nivå, eller gå i en annan riktning inom gymnastiken. Svensk Gymnastik ska också kunna erbjuda samma möjligheter även för de som kommer till gymnastiken först efter 12 års ålder.

– Den tydliga medlemstillväxten är ett tecken på att våra föreningar faktiskt vågar söka bredare vägar, både genom att utöka redan befintliga verksamheter och ta in nya former. Vi hoppas att denna fina trend fortsätter. Siffrorna bekräftar också att innehållet i Svensk Gymnastik Vill med utvecklingsmodell och tillhörande nyckelfaktorer är en god strategi för tillväxt, säger Johan Fyrberg.

Allt fler tävlar – i olika discipliner och på sin nivå

Tävlingsgymnastiken ser också en positiv utveckling. Antalet tävlingsförsäkrade medlemmar uppgår idag till 34 500, dvs cirka 15 procent av det totala antalet medlemmar. Försäkringsstatistiken visar också att antalet tävlingsförsäkrade i så gott som samtliga tävlingsdiscipliner fortsätter att öka. Bara det senaste året har antalet tävlingsförsäkrade ökat med 13 procent. Under de senaste åren har det exempelvis tillkommit två nya tävlingsdiscipliner – Drill och Parkour – vilket är ytterligare ett tecken på den växande bredden av verksamheter.

Ökad aktivitet i föreningarna

Tillväxten inom Svensk Gymnastik syns inte bara i våra register. I dagarna har Riksidrottsförbundet släppt sina siffror kring Lokalt aktivitetsstöd. I den statistiken sticker gymnastiken ut på ett positivt sätt. På tio år har aktivitetsbidraget ökat med 38 procent. Detta ska ses i ett sammanhang där alla de stora idrotterna förutom innebandyn minskar i antalet tränade timmar i kommunala hallar. Ökningen handlar om antalet deltagartillfällen och vi ser en linjär utveckling i förhållande till vår tillväxt, något som stärker tesen om att fler får tillgång till gymnastiken, snarare än att befintliga medlemmar tränar mer.

– Det här är ytterligare ett kvitto på att Svensk Gymnastik går bra och är en stor bidragsgivare till folkhälsan i Sverige. Vi inte bara blir fler – vi håller också våra aktiva igång i växande omfattning, avslutar Johan Fyrberg.

http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/

Fler diagarm som visar på tillväxt

 

Publicerad: 2016-11-11

UPPTÄCK MER