Gymnastiken starkt representerade vid Riksidrottforum

Under den gångna helgen genomfördes Riksidrottsforum (RIF), en strategisk diskussionshelg för Svensk idrott. Fyra utvecklingsresor som idrotten står inför stod i fokus under mötet i Falun.

RIF kan till stora delar likställas med vårt Gymnastikforum som genomförs nu i höst i Stockholm. Det är ett tillfälle där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor framåt för utvecklingen, och i detta fall för svensk idrott. RIF är ett tillfälle för Riksidrottsförbundet (RF) att samla in idéer, synpunkter från medlemsföreningarna och förankra idéer framåt inför kommande Riksidrottsmöte, vilket är det kommande beslutsmötet.

Totalt samlades ca 200 personer, och Gymnastikförbundet hade en stark representation genom ungdomskommittén, förbundsstyrelsen samt nationella kansliet.


Anna Iwarsson, Pia Josephson, Edit Eriksson, Johan Fyrberg, Eva Sundmalm, Suz Lundvall, Lasse Mörk, Pelle Malmborg och Melker Eriksson – alla laddade till tusen!

Anna Iwarsson, Gymnastikförbundets ordförande summerar sina intryck:

- Vi inom Gymnastikförbundet var ett av de förbund som var bäst representerade under helgen. Det innebär att vi aktivt har bidragit till idrottsrörelsens strategiska förändringsarbete samtidigt som vi har fått möjlighet att fylla på med kunskap och ytterligare perspektiv i vårt eget strategiarbete. Vi lämnar årets riksidrottsforum inspirerade och bekräftade.

Diskussionerna under helgen fokuserade runt fyra olika utvecklingsresor som idrotten står inför;

1. En ny syn på träning och tävling

Målet är att det ska bli naturligt att idrotta i en förening hela livet oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar. För att nå detta måste idrotten på alla nivåer ändra strukturer, stödsystem beteenden som gynnar såväl elit, tävlingar på lägre nivåer samt motionsidrotten.

- För oss inom gymnastiken ger denna identifierade utvecklingsresa ytterligare energi i vårt redan påbörjade arbete utifrån den strategi vi antog 2014 genom utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer. Genom att idrotten som helhet nu kommer ge sig ut på dessa utvecklingsresor, finns mycket goda förutsättningar för att vårt eget arbete underlättas. Vi ser hur vi tydligare kan samarbeta med andra förbund och aktörer som arbetar för samma sak, säger Gymnastikförbundets ´generalsekreterare Johan Fyrberg.

2. Inkluderande idrott för alla

Alla ska känna sig välkomna till och inom svensk idrott. Utvecklingsresan är nära förknippad med den som handlar om ny syn på träning och tävling, då det också handlar om att anpassa tränings- och tävlingsverksamheten utifrån människors förmåga och möjlighet att vara med. Möjligheten för att delta ska inte vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar.

- Inom gymnastiken måste arbeta vidare med att underlätta för gymnastikföreningarna med enkla insteg, kunskap och sprida erfarenheter av att inkludera personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Alla kan gympa är ett fint exempel på en verksamhet som vuxit sig stark utifrån en persons (Birgitta Green) vilja och driv att möjliggöra gymnastikträning för personer med rörelsehinder och/eller speciella behov. Initiativet har nu vuxit sig så starkt att vi säkerställer att verksamheten får resurser vid nationella kansliet så ytterligare utbildningar och spridning av verksamheten kan ske i landet. Detta är ett första steg bland många vi ser framför oss inom detta område. Detta område kommer både utveckla och utmana gymnastiken och är helt i linje med de beslut som är tagna inom gymnastiken, fortsätter Johan.

3. En jämställd idrott – en självklarhet

En jämställd idrott som förutsättning för, och tecken på, en framgångsrik idrottsutveckling. Kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och på alla områden. Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande och möjlighet att medverka i beslutande och rådgivande organ.

- I en annars mansdominerad idrottsvärld är majoriteten av våra medlemmar kvinnor. Men jag gläds åt att fler män hittar till gymnastikens alla verksamheter och funktioner. Jag upplever att Gymnastikförbundet har en mycket viktig i detta arbete, då det lätt blir en diskussion om att kvinnor ska släppas in i de mansdominerade beslutsrummen. Gymnastiken tillsammans med ett antal andra idrotter upplever inte detta som ett problem. För oss handlar jämställdhet om så mycket mer än siffror. Det handlar om att ge alla personer, oavsett vem de är, samma möjligheter att utöva och vara aktiva inom idrotten. Att öppna upp och göra gymnastiken tillgänglig för fler, både individer och målgrupper, på det sätt vi nu gör och ser effekt av, kommer att bidra till en jämställd idrott, säger Johan.

4. Ett modernt medlemskap som engagerar

En stark och levande idrottsrörelse som tar vara på fler människors inre engagemang. Medlemskapet är utvecklat jämfört med idag och bygger på enkelhet. Engagemang i, och stolthet över, sin förening präglar medlemskapets kärnvärden.

- Från vårt perspektiv kan vi bara bekräfta målbilden som målas ut. Jag skulle vilja påstå att engagemanget i, och stoltheten över föreningstillhörigheten, är något som redan är oerhört starkt inom Svensk Gymnastik. Detta ska vi vara rädda om och se till att det fortsätter vara så även år 2025, fast med en förändring. Det ska vara ännu starkare!, avslutar Johan

Melker Eriksson från ungdomskommittén, var på sitt första RIM och en av de yngsta deltagarna under helgen:

- Jag har haft två bra dagar med mycket diskussioner och en riktigt trevlig middag med dans däremellan. Jag har stött på många nya bekantskaper som var riktigt lätta att tycka om direkt. Dessutom kul att få lite tid att "hänga" med den egna styrelsen i kontrast mot styrelsemötena där alla hjärnor är allvarsamt vässade och fokuserade på arbetet som ska göras. Såhär i efterhand känns det som att utvecklingsresorna som vi diskuterade är konstruerade med ett ungdomsperspektiv i åtanke.

Vill du läsa mer:

http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/Riksidrottsforum/Dokumentation/

 

Publicerad: 2016-11-17

UPPTÄCK MER