Nytt nationellt tävlingssystem för trupp 2018

null

För snart två år sedan tog diskussionerna på allvar fart om att truppgymnastiken behöver utveckla det nationella tävlingssystemet. Under det senaste året har förslaget till ett nytt tävlingssystem arbetats fram och diskuterats vid en rad mötestillfällen mellan verksamhetens olika delar.

Det nya tävlingssystemet

Under våren 2017 har förslaget till nytt tävlingssystem varit på remiss hos föreningar, domare och utbildare. Gymnastikförbundets nationella Trupptävlingskommitté (TTK) vill börja med att tacka alla som bidragit i framtagandet av det nya nationellt tävlingssystemet, vid formella möten, direkta inspel och framförallt genom remissomgången.

Det nya systemet är ett nivåsystem, där Ettan är högsta nivån. Det nya systemet omfattar inte SM-stegens tävlingar.

Vi kan konstatera att huvuddelen av alla respondenter varit mycket positiva till det förslag som skickades ut. Genom enkäten identifierades framförallt behovet av ytterligare en nivåtävling (nya Ettan) och en Öppen klass på en mer avancerad nivå. Dessa synpunkter, och många andra, har nu beaktats och vi hoppas att vi lyckats fånga alla goda idéer som kommit in.

Flera kommentarer handlar om reserver. I det nya systemet möjliggörs för lag att vara upp till 18 gymnaster. Om man har fler gymnaster kan man med fördel tävla med två lag så att fler får möjlighet att delta.

De större förändringarna:

 • Införande av ett nivåsystem som bygger på en progression i alla tre redskap.
 • Nivå 1 är högsta nivån och i det förslag som nu läggs fram Nivå 6 är lägsta nivån. (Nivå 1 är den högsta för att systemet fortsatt ska kunna byggas på nedåt.)
 • Nivå 1 och 2 är tänkt att även attrahera lag på SM-stegen också, och kommer ersätta ungdoms-, junior- och svenska cupen.
 • Möjlighet att tävla med fler gymnaster per varv på alla nivåer.
 • Alla nationella tävlingar är från 13 år (med undantag för herrarna där 11 år gäller). 2018 är att betrakta som övergångsår, varför 12 år och äldre gäller för Trean och nedåt.
 • Begreppet ”reserv” är borttaget.
 • Inget krav att delta i fristående på de två nivåtävlingar som bedöms utifrån svenska Code of Points.
 • Nivå 1 till 5 kommer att genomföras på nationell nivå.
 • Nivå 3 och lägre kommer även genomföras med lägsta ålder 10 år på regional eller ”stor-regional”-nivå,

Vad händer nu:

Första steget är att vi alla hjälps åt att sprida information om de nya tävlingsnivåerna till alla föreningar. Därutöver är en rad aktiviteter planerade:

 • Skapa förutsättningar för och planera regionala / ”storregions” --tävlingar för gymnaster som är 10-12 år, som ersätter rikstävlingar för dessa åldersgrupper.
 • Genomföra en ”provanmälan” inför 2018 för att få en uppfattning om anmälningstrycket till de olika nationella nivåerna, för att göra en så bra planering som möjligt inför 2018.
 • Inkomna förslag på bedömningskriterier för utveckling av fristående kommer att tas med in framtida revideringar av Nationella Bedömningsreglementet.

Som vid alla förändringar så kommer det säkert att finnas frågor som behöver förtydligas ytterligare och därför kan mindre justeringar behöva göras. Vår förhoppning är att alla som bidragit i framtagningen av det nya nivåsystemet känner att de blivit hörda och att det system som nu införs ska vara långsiktigt hållbart för den växande sport som Truppgymnastiken är.

Bakgrund 

Varför gör vi om tävlingssystemet?

Truppgymnastiken har fortsatt att öka under de senaste åren och med det, deltagandet på nationella tävlingar. Dagens system är utformat för ett färre antal tävlande lag. Med ökningen av antal lag och föreningar behövs en förnyad tydlighet av målgrupp och nivå för respektive tävling. Behovet av en naturlig utveckling mellan de olika tävlingarna är också stort. En följd av dagens system är att vi ser hur föreningar och lag väljer tävling baserat på kalender och geografi snarare än nivå. 

Vi tror också att det nuvarande tävlingssystemet bidrar till en otydlighet mot omvärlden (föräldrar, media, kommun etc.) samt nya föreningar och tränare som söker sig till truppgymnastiken. Detta kan hämma tillväxten och möjligheterna att fortsätta med truppgymnastik längre än idag.

Svensk Gymnastik Vill är Gymnastikförbundets strategi för hur vi vill att Svensk Gymnastik ska utvecklas. I Svensk Gymnastik Vill framgår vår utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer. Dessa är stöttepelarna för vår önskade utveckling. Till detta ska läggas att Svensk Gymnastik har en delstrategi för tävling som är vägledande för utvecklingen av tävlingsgymnastiken. 

Gymnastikförbundet upplever en ökad dialog med föreningar, föräldrar, aktiva och omvärlden med frågor som handlar om verksamhet som bedrivs i föreningarna. För truppgymnastik kretsar det till stora delar kring följande:

 • Tidig selektering, med uttagningar på gymnaster som är mellan 6-12 år och därmed aktiv exkludering
 • Laguttagningar i unga åldrar (så tidigt som 7-8 år) och ensidig tävlingsträning
 • Känslan av att komma 67:a av 101 lag på en tävling
 • Dyra tävlingsdräkter för gymnaster som tävlar vid enstaka tillfällen
 • Mycket fokus på utseende och håruppsättningar istället för glädje och inkludering vid respektive tävlingstillfällen

Vi har alla ett ansvar för utvecklingen av truppgymnastiken där bland annat tävlingsregler och bedömningsreglementen bidrar till utvecklingen. Det är därför mycket viktigt att vi har såväl bedömningsreglementen som tävlingsregler som uppmuntrar till ett inkluderande förhållningssätt där så många så möjligt kan vara med så länge som möjligt. Exempel på detta är införandet av det nya nationella bedömningsreglementet för två år sedan, där bland annat kravet tävlingsdräkt är borttaget (omformulerat till enhetlig klädsel) och det är möjligt att både vara fler på varje varv samt tävla i öppna klasser. 

Vi ser nu det nya tävlingssystemet som ytterligare ett steg i utvecklingen i att skapa en långsiktig hållbar utveckling för truppgymnastiken - vilken inkluderar alla oavsett ambitionsnivå, förutsättningar och förmåga.

Vid Gymnastikforum för nästan 1½-år sedan var många truppföreningar med och kom med förslag på framtida tävlingssystem. Många av de idéer som framkom då har nu tagits med i det nya systemet. 

Hur har det nya tävlingssystemet tagits fram?

Tävlingssystemet är framtaget utifrån:

 • Diskussioner och förslag som framkom vid Gymnastikforum (2015)
 • Arbetsgrupps tankearbete – arbetsgrupp för nytt tävlingssystem (2016)
 • Föreningsrepresentationsgrupp (sommaren 2016)
 • Bearbetning inom nationella trupptävlingskommittén (2016/2017)
 • Diskussioner regionala trupptävlingskommittéer (februari 2017)
 • Remiss; tränare (RT/RM och SM-stegen), styrelser, domare, utbildare (mars-april 2017)
 • Slutbearbetning nationella trupptävlingskommittén (juni 2017)

 

Svenska Gymnastikförbundets Nationella Trupptävlingskommitté, TTK. Vid frågor, kontakta ttk@gymnastik.se

Publicerad: 2017-07-10

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer