GS har ordet

Här kan du läsa det senaste från Johan Fyrberg, generalsekreterare i Gymnastikförbundet

Svensk Gymnastik är nu lanserad som kommunikativ plattform och varumärke. Detta är ett led att fullfölja strategin uttryckt i Svensk Gymnastik Vill och som handlar om inkludering och synliggöra den stora attraktionskraft som finns inom gymnastiken och som så många är och vill vara en del av.

Gymnastik i tiden

Att gymnastik, med träning som baseras på den egna kroppens rörelser, ligger helt rätt i tiden är uppenbart! Detta är något som vi nu tillsammans skapar förutsättningar för så att både nya och befintliga medlemmar ska kunna träna och utvecklas i en gymnastikförening - gärna hela livet. Vi stävar också efter ett ännu bättre och mer relevant innehåll, ett varierat utbud där aktiva kan välja att träna, att gå mellan träning och tävling, eller att stäva mot högt uppsatta prestationsmål. Det handlar om att alla målgrupper från barn till de äldre ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Denna utveckling är häftig, som förklarar den fina utvecklingen inom svensk gymnastik, och som vilar på kombinationen av att vi behåller medlemmar längre och ger nya möjlighet att komma in.

 

Fortsatt starkt stöd från Riksidrottsförbundet

Som en effekt av vår utveckling så ges vi också stöd för densamma. Vi har nu från Riksidrottsförbundet (RF) fått besked om tilldelning av ekonomiska medel för perioden 2018-2019. Vi ser fortsatt ett starkt stöd för att kunna fullfölja vår pågående utveckling. I reella termer innebär detta en liten men viktig ökning i det ordinarie SF-stödet och tilldelade Idrottslyftsmedel. Gällande stimulansstödet (kvalitativt) så ligger det i nivåer med föregående års nivåer, vilket innebär att vi kan fullfölja viktiga projekt som exempelvis i arbetet med att införa ett nytt utbildningssystem samt projektet inom det medicinska området.

Målet med alla projekt är naturligtvis att de förs ut och ger effekt på föreningsnivå. Vi har också fått stöd kring att införa strategi träning som nu är under framtagande, detta som en liknande process där vi 2015 antog strategi tävling med tillhörande prestationsbegrepp. Det stora genombrottet 2018-2019 handlar om de kvalitativa stöden kring just tävling och landslagsverksamheten, där bidragen ökar betydligt. Vi får ett stöd för att bland annat arbeta vidare med prestationsbegreppet och att ta fram rekommendationer till elitsatsande föreningar, något som varit efterfrågat under längre tid.

En framgångsfaktor tror jag är att vi inte ställer träning mot tävling utan att en ny syn på träning och tävling handlar om att det är drivkrafter som skapar varandras förutsättningar. Det är inte fel att väja att "bara" träna gymnastik och det är inte heller fel att elitsatsa. Vi talar istället om att nå full potential oavsett ambitionsnivå. Utöver detta får vi också ett utökat stöd för den internationella verksamheten, både avseende strategi men också kring att stödja personval. För dig som vill läsa mer om bidragstilldelningen se; http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/

I relation till bidragen så är det för mig viktigt att påpeka två saker. Det ena är att de kvalitativa stöden till Gymnastikförbundet har ökat betydligt under de senare åren. Dessa kvalitativa stöd kan inte användas fritt utan handlar om våra förutsättningar, vår vilja och förmåga att realisera idrottens generella strategi mot 2025, som i grunden handlar om att fler skall idrotta i förening hela livet.

För det andra är det viktigt att påpeka att bidragen inte alltid används bäst i stuprör. Det är enligt mig en samverkan mellan olika delar som bidrar till en helhet som i sin tur gör att vi kan driva olika projekt i mål. Jag vill se detta som en viktig effekt av den omorganisering som skett av Gymnastikförbundets nationella kansli och med den nya arbetsordning som vi nu arbetar efter, där många aktörer såsom kommittéer och råd spelar in för att skapa just denna helhet.

 

Rapport kring organisationsutredning klar

Gällande organisation så är ett viktigt steg nu avklarat i den utredning som pågått sedan förbundsmötet 2016. Information och data har nu inhämtats bland annat från föreningar och regioner och vi har nu en rapport som kommer att presenteras under Gymnastikforum. Med respekt för att frågan skall presenteras på kommande förbundsmöte så min förhoppning är att vi ur ett organisatoriskt perspektiv ser att fortsatt bygga vidare på det faktum att vi samspelar och skapar varandras förutsättningar för bästa möjliga föreningsstöd. Det nationella behövs för stöd och service samt konceptualisering av strategier till tydliga och kvalitetssäkrade verktyg/strukturer, vilka förs ut vidare via Gymnastikförbundets regionsförbund. Det regionala behövs för att fånga upp det lokala perspektivet och de behov som föreningarna uttrycker. Redan idag verkar vi organisatoriskt som ett sammanhållet förbund, men vi har kanske ytterligare steg att ta för att få ut de mesta och bästa av vår organisering.

 

Val till europeiska gymnastikförbundet

Det internationella perspektivet är också högintressant. Vi har en kommande kongress i UEG, det europeiska gymnastikförbundet, med för oss viktiga omval. Malin Eggerts Forsmark står för omval som vice president, Per Sjöstrand som ordförande i den trupptekniska kommittén och Maria Stål för omval inom Gymnastic for all kommittén. Spännande är också det faktum att FIG, det internationella förbundet, arbetar för att inkludera parkouren. Detta är inte en helt enkel fråga där vi både varit positiva men också kritiska. Det är viktigt att denna inkludering sker på de villkor som pakouren själva formulerar, detta har ju varit framgången relaterat till våra erfarenheter. En förlaga till en parkourkommitté bildas nu, där vi nominerat Ahmed Al-Breihi. Denna utveckling blir intressant att både följa och vara en del av.

 

Vi blickar framåt

Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet står naturligtvis inte utan utmaningar. I dagarna är gymnastiken återigen uppmärksammad för olämpliga träningsmetoder. Flera av de fall som har nått mig har dessvärre en historisk koppling, vi alla hade naturligtvis önskat att dessa problematiker kommit fram och hanterats tidigare. Men det viktiga och positiva är ändå att dessa problem kommer till ytan och vi ges möjlighet att agera. Vi är inne i en kulturförändring och vi måste klara av att bygga signalsystem som fångar upp eventuella problem tidigt!

Nu blickar vi fram emot Gymnastikforum med cirka 325 deltagare. Det är superkul inte minst för att vi har många nya besökare som kommer. Mötet lyfter många viktiga frågor men forum är också en viktig avstämning inför 2018 års förbundsmöte.

Väl mött i alla gymnastiksammanhang!

Johan Fyrberg

Publicerad: 2017-10-04

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer