GS har ordet

Johan Fyrberg sammanfattar 2017 och blickar framåt mot 2018 samt önskar God Jul och Gott Nytt År.

Läs GS har ordet som PDF här.

Svensk Gymnastik är under utveckling. Jag väljer att uttrycka det så eftersom det framförallt är i alla föreningar som denna utveckling görs möjlig och omsätts i praktiken. Det vi tillsammans upplever har sin grund i en enastående föreningsutveckling! Det gör inte våra samlade insatser för att stödja denna utveckling mindre betydelsefulla, snarare tvärtom, alla de strukturer som finns och kommer till inom Gymnastikförbundet har ett givet syfte.

Vi anser att alla som vill ska ges möjlighet att komma in i gymnastiken, vi anser att alla som vill ska få kunna stanna kvar i gymnastiken, och vi anser att alla som vill ska få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

Som en effekt av denna utveckling ser vi bland annat en fortsatt ökning inom Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet och antalet tränings- och tävlingsaktiviteter.

Det vi dagligen arbetar för gäller både träning och tävling, lika mycket, något som utgör grunden för de strategier som finns formulerade i Svensk Gymnastik Vill och som finns i tolkningen av Utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer. Baserat på vår senaste statistik ges just nu 258 000 medlemmar i drygt 1000 föreningar möjligheten att träna och tävla i en alldeles unik tillhörighet och gemenskap. Vår tro och bedömning är att fler kan ges den möjligheten och vi siktar mot att bli 400 000 medlemmar år 2020. Läs mer om vår senaste statistik här.

 

NÅGRA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Höstens Gymnastikforum blev en riktig succé, men bra kan alltid bli bättre, och vi arbetar ständigt för att utveckla våra mötesplatser både nationellt och regionalt. Jag vill rikta ett stort tack till alla medverkande under Gymnastikforum, ett möte som inte bara ger energi för framtiden, utan som också utgör ett viktigt bidrag i gymnastikens fortsatta verksamhetsutveckling.

Det uppstår och erbjuds så många mötesplatser under ett år. I träningspasset, i föreningsstyrelsen, under uppvisningen, i samband med tävlingen, eller på ett Riksidrottsmöte, för att nämna några exempel. Men jag vill även nämna de nordiska mästerskapen i truppgymnastik som möjliggjordes genom ett fint samarbete mellan Gymnastikförbundet och LUGI GF. Resultatet blev ett utmärkt sportsligt evenemang, som också tog oss till en ny nivå när det gäller exponeringen av gymnastik med TV-sändningar i fyra länder och med stor aktivering i sociala medier!

När det gäller de internationella frågorna upplever jag att vi blivit mer aktiva. Dels har vi ett väl fungerande internationellt råd där vi regelbundet samlar gymnastikens internationella representanter. Dels finns gymnastiken representerad både inom FIG och UEG (de internationella och europeiska gymnastikförbunden). Men därutöver engagerar vi oss också i sakfrågor. För oss är det viktigt att bevaka och vara aktiva kring de etiska frågorna, eftersom gymnastiken i dess utövande också har internationella kopplingar. Vi har även varit aktiva i FIG:s arbete med inkluderingen av parkour, där vi generellt är positivt inställda, men där vi också manar till viss försiktighet så att vi verkligen får med oss den samlade parkourrörelsen. Det är glädjande att vi nu också har svensk representation med i detta arbetet. Samtidigt är det en generell och långsiktig utmaning kring svensk representation inom de internationella strukturerna.

Denna höst har också präglats av #metoo. Gymnastikförbundet välkomnar denna rörelse, för oss är det viktigt att vi är med och inte bara bidrar utan också leder en kulturförändring. Människan är alltid viktigare än prestationen – något som också utgör grundfundamentet för allt vårt idrottande. Alla ska känna sig trygga och välkomna inom Svensk Gymnastik.  

Gällande olika avtal har vi inlett ett samarbete med SISU Idrottsböcker som framöver blir Gymnastikförbundets förlag, vi byter leverantör till Postpac, och Gymnastikbutiken får en ny digital plattform. På tävlingssidan har vi upphandlat en ny IT-lösning genom individuell tävlingsadministration (IndTA) som kommer att implementeras under nästa år. Allt för att ge föreningar och individuella medlemmar bästa möjliga stöd och service.

På sponsorsidan har nya samarbetsavtal tecknats med Catea Invest AB samt med Svenska Spel. I detta sammanhang vill jag tacka alla våra partners för fint samarbete under 2017! Ett särskilt tack riktas också Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté.

 

GYMNASTIKFÖRBUNDETS AMBITIONER OCH UTMANINGAR 2018

Om vi fullt ska nå våra ambitioner behöver tillgången till träningslokaler och tillgängliga träningstider öka. Därutöver behöver anläggningarna som disponeras vara ändamålsenligt utrustade för gymnastik. Vi vill stödja gymnastikföreningarna att bli aktiva samhällsaktörer och kommunernas bästa samarbetsparter. Med dessa utgångspunkter känns det bra att Gymnastikförbundet finns med i Riksidrottsförbundets arbete inför riksdagsvalet 2018, där just hall- och anläggningsfrågan en av de prioriterade valfrågorna.

Föreningsidrotten bygger på ideellt engagemang, något som i hög grad kännetecknar Svensk Gymnastik. De ideella uppdragen handlar i grunden om ett utvecklat ledarskap och vi vill att uppdragen ska upplevas som utvecklande, rimliga och meningsfulla.  Därför blir ett nytt flexiblare utbildningssystem helt avgörande för att stödja ledarförsörjningen på alla nivåer. Det nya utbildningssystemet kommer att införas successivt men införandet påbörjas under 2018.

För att gå vidare med de nationella frågorna kommer vi fortsatt att fokusera på att hitta utvecklade arbetsformer i relation till de nationella kommittéerna. Extra roligt är det att följa och stödja utvecklingen inom de nystartade grupptränings- och uppvisningskommittéerna. För att möjliggöra utveckling inom träningsgymnastiken har vi sökt och erhållit särskilda bidrag kring insatser på träningsområdet.

Nästa år rivstartar genom att vi samlar samtliga landslag till en gemensam utvecklingshelg. Det är glädjande att vi erhåller ett så uttalat stöd från RF när det gäller gymnastikens fortsatta prestationsutveckling. Kring de samlade stöden kommande år kan du läsa mer här.

På evenemangssidan blickar vi fram emot Förbundsmötet som blir nästa års stora nationella mötesplats. Jag hoppas verkligen på att möta Dig i Malmö under helgen 21-22 april 2018.

Som ett led att vara aktiv på evenemangsidan, har Gymnastikförbundet ansökt om att arrangera Europamästerskapen i trampolin, DMT och powertumbling. Nu efter det att UEG beslutat att tilldela oss evenemanget, inleds avtalsförhandlingar för att Sverige också slutligen också stå som arrangör för evenemanget år 2020 i Göteborg.

Innan vi kastar oss in i ett fullspäckat 2018 vill jag tacka alla engagerade för ett fantastiskt fint gymnastik-år och önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Väl mött 2018!

Johan Fyrberg

Generalsekreterare

Publicerad: 2017-12-20

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer