Träning i fokus

Under andra veckan i januari samlades alla ordföranden för de nationella träningskommittéerna för en diskussion fylld med idéer och engagemang kring våra föreningars fortsatta utveckling.

 

Träningskommittéerna utgörs av barn, ungdom, uppvisning, parkour och tricking, gruppträning, nationell samordnare för hopprep samt en representant för alla kan gympa.

Johan Fyrberg, generalsekreterare för Gymnastikförbundet och Pia Josephson, utvecklingschef inledde denna diskussion med att förstärka vikten av träningsgymnastiken.

- Svensk Gymnastik är inne i en positiv och spännande fas och den utvecklingen av träningsgymnastik som vi ser i många föreningar är något helt unikt. Det om något bekräftar det starka ideella engagemanget, inledde Pia Josephson.

Fem framtagna områden som stöd för träningsgymnastiken presenterades. De har sin utgångpunkt i Gymnastikförbundets verksamhetsidé, utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer, men även i utvecklingsplanen för Idrottslyftet.

Läs mer om utgångspunkterna här:

Gymnastikförbundets verksamhetsidé

Utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer

Utvecklingsplan för idrottslyftet

Syftet med de fem framtagna områdena är att skapa förståelse för att strukturerna inom våra verksamheter ser olika ut. De olika områdena gicks igenom där respektive kommitté gavs möjligheten att pröva relevansen, samt att de också bidrog till förtydliganden kring de respektive olika områdena.

Område 1: Vi bygger träningen i relation till Svensk Gymnastik och vi står för allsidig träning

- Träning ska utgå från den egna kroppens rörelser och skapar förutsättningar för rörelse hela livet

- Gemenskap och personlig utveckling skapar en tillhörighet till Svensk Gymnastik

Område 2: Föreningens frihetsgrad är vägledande

Hög frihetsgrad och mångfald definierar aktiviteterna

- Föreningarna själva avgör bäst väg för utveckling

- Möjlighet att gå mellan tävling och träning

Område 3: Öka attraktionskraften för träning i föreningen genom att stärka ideellt engagemang

Gymnastik som träningsform och föreningens miljö utgör attraktionskraften

- Närmiljön är viktig

Område 4: Genom att fortsätta utveckla befintliga verksamheter blir vi mer inkluderande

Utveckla befintliga verksamheter

- Möjliggöra träning inom de traditionella tävlingsdisciplinerna

- Skapa mötesplatser och sammanhang för uppvisningsgymnastik

Område 5. Organisatoriska och strukturella förutsättningar skapar tillhörighet till Svensk Gymnastik

- Förtydliga och optimera resurser inom Gymnastikförbundet

- Arbeta för mer flexibla finansieringssystem

- Förtydliga Gymnastikförbundets roll i förhållande till idrott i skolan

- Det känns oerhört värdefullt att få bekräftat att dessa områden är relevanta för att fortsatt stärka träningsgymnastiken. För att jobba vidare med dessa frågor kommer vi att fokusera på att hitta utvecklade arbetsformer i relation till de nationella kommittéerna för att på så sätt kunna stödja och möjliggöra utveckling inom träningsgymnastiken på bästa sätt, avslutar Johan Fyrberg.

Kontaktuppgifter till samtliga kommittéer finner du här 

Publicerad: 2018-01-25

UPPTÄCK MER