Attraktiva och trygga gymnastikmiljöer

I syfte att sprida kännedom om Svensk Gymnastiks uppförandekod och ha en konstruktiv dialog med landets föreningsstyrelser genomförs regionala föreningsträffar med Gymnastikombudsmannen Calle Myrsell och generalsekreterare Johan Fyrberg.

Hittills har fyra träffar genomförts, den senaste i helgen i Örebro med 90 deltagare från drygt 20 föreningar i regionen.

Träffarnas inriktning är att tydliggöra Gymnastikförbundets värdegrund och utvecklingsmodell kopplat till vårt ledarbeteende i form av efterföljandet av riktlinjerna i uppförandekoden. Framförallt betonas synsättet att vi ska ta hänsyn till barnets bästa i alla sammanhang, samt att det är den som gett uppdrag, alternativt är ansvarig för en verksamhet, som är ansvarig för att riktlinjerna följs.


Vidare betonas att var och en som har ett uppdrag inom en gymnastikförening, och/eller Gymnastikförbundet, ska förstå vad riktlinjerna betyder för mig i mitt uppdrag och ansvar. Dessutom diskuteras hur man ska gå till väga om någon bryter mot överenskomna riktlinjer, dvs hur man åtgärdar oönskat ledarbeteende.

 

Till stöd och vägledning finns arbetshäftet ”Svensk Gymnastiks uppförandekod”, vilket vi rekommenderar alla föreningar att fortlöpande använda tillsammans med alla som har uppdrag i föreningen eller i förbundet.

På träffen redovisas även förbundets struktur på stöd och hjälp (Gymnastikombudsmannen i samverkan med barn/ungdomsansvariga på Distriktsförbunden/SISU-distrik), samt vilka som är ansvariga för utredning och bestraffning (Juridiska nämnden).

Om det finns en allmän oro för att något barn far illa ska en orosanmälan göras till kommunen socialtjänst. Om det finns skäl att tro att någon gjort en brottslig handling eller övergrepp ska polisanmälan göras. Vår rekommendation är att i dessa allvarligare fall ska ej föreningen själv göra någon egen utredning, utan att överlämna utredning och bedömning till polis alternativt socialtjänsten.

Vår erfarenhet säger att om föreningen är tydlig (ansvariga är tydliga) med vilken värdegrund föreningen har, samt hur ledarna praktiskt ska agera i enlighet med Uppförandekoden, så skapas en tryggt och attraktiv träningsmiljö för medlemmarna.

Publicerad: 2018-01-29

UPPTÄCK MER