Lyckat förbundsmöte i Malmö

Helgen 21-22 april var det dags för förbundsmöte 2018 i Malmö. Föreningar, regioner, kommittéer och styrelser var på plats för att besluta i frågor rörande Gymnastikförbundets framtida arbete.

Under lördagen och söndagen fattades det beslut som rörde allt ifrån medlemsavgift, verksamhetsinriktning 2019-2020, ekonomisk riktning, utredningsuppdrag kring Lillsved, möjlighet till tränarlicenser, personval, arbetet mot 2028 samt en mindre revidering av utvecklingsmodellen.

- Det har varit ett oerhört bra och inspirerande möte utifrån de ärenden som vi har behandlat. Förbundsmötet lyckades ytterligare förbättra och bli mer stringent i de beslut som vi ville fatta. Det har varit ett stort lagarbete som jag har uppskattat, kommenterar Anna Iwarsson, ordförande för Gymnastikförbundet, förbundsmötet.

Förbundsmötet inleddes med ett nummer arrangerat av värdarna från GF Syd, där barn, ungdomar och vuxna visade upp nummer från Svensk Gymnastiks breda utbud, med ett budskap om att fler idrottshallar behövs för föreningar och gymnaster.

 

Många nya deltagare på förbundsmötet

Under öppnandet av årets möte talade förbundsordförande Anna Iwarsson om hur vi under 2017 har börjat göra handling av tidigare planer och att vi är nu uppe i över en kvarts miljon medlemmar. Vi ska vara mycket stolta, men ännu är vi inte nöjda menar Anna. Det finns fortfarande behov av fler anläggningar, samt att det behövs fler ledare. Hon berättade även hur hon ser fram emot det nya utbildningssystemet. Efter två år som ordförande ser hon att Gymnastikförbundet behöver fortsätta med arbetet för en bättre infrastruktur; att använda den inre kraften på ett bättre sätt, och på detta vis bli en ännu bättre organisation.

- Vill förbundet harmonisera med vår samtid behöver vi svara på föreningarnas nya behov och arbeta modernt. Tränare, ledare, förtroendevalda ska kännas inspirerande och själva bli inspirerade av sitt uppdrag, säger Anna.

 

För många besökare var det första gången på ett förbundsmöte. Rickard Karlsson från GF Astra var en av dem.

- Inspirerande, otroligt roligt att få vara en del av ett större sammanhang. Det är en bekräftelse på det vi håller på med uppe i Astra, som är en Timrå-förening, att det vi gör kopplat till ledarskap och annan utveckling är helt rätt. Det var också kul att knyta kontakter, få träffa både stora och små föreningar, de som är lika stora som oss, roligt att få göra det här tillsammans med styrelsekollegor. Odelat positivt.

Vad tar du med dig tillbaka?

- Det var som jag sa på ett av förmötena, att förväntan jag hade på mig själv och hur kan jag omsätta det här i praktiken på en torsdagsträning när våra ledare möter våra ungdomar och barn.

 

En av de första punkterna på agendan var återrapportering av föregående Förbundsmötes (2016) uppdrag till förbundsstyrelsen om en organisationsutredning. Utredningen gällde att undersöka förutsättningar för ökat ideellt engagemang och samverkan mellan förbundsstyrelsen, nationellt kansli, regionala förbund samt föreningar över hela landet. Förbundsstyrelsens analys pekade på att förbundet i många delar lever upp till att vara en ändamålsenlig organisation men att förbättringar behöver göras. Utredningen har påvisat en viss osäkerhet kring regioners uppdrag. För att stödja medlemmarna, dvs gymnastikföreningarna på bästa sätt, så skall nu det regionala uppdraget förtydligas och konkretiseras i förhållande till det nationella. Sex områden har identifierats och presenterades för Förbundsmötet som förslag att arbeta vidare med för att stärka organisationen:

1. Ledarförsörjning

2. Anläggningsfrågan

3. Det regionala uppdraget

4. Digital omställning

5. Samarbetet med RF/SISU-DF

6. Arbetsgivaransvar

Fortsättningsvis var det även en del mötesformalia som gicks igenom och godkändes. Bland annat verksamhetsberättelse 2016/2017, årsredovisning 2016/2017, revisorernas granskning, samt fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse. Associerande förbund, Svenska Drillförbundet samt Svenska Cheerleadingförbundet fick sina årsredovisningar redovisade, tillsammans med årsredovisning för Lillsved, Gymnastikförbundets folkhögskola.

 

Föreningsdemokratin fungerar

Inför årets förbundsmöte hade tre motioner lämnats in; en från GF Mellansvenska angående organisationsutveckling, samt två från Örnsköldsvik Gymnastikklubb angående översättning respektive stadgeändring.

GF Mellansvenska motionerade om en fortsatt organisations- och verksamhetsutveckling för att säkerställa likvärdigt stöd och service i hela landet via fördelning av ekonomiska- och personalresurser. GF Uppsvenska lämnade på detta ett tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa förbundsmöte presentera ett konkret förslag hur man vill utveckla Gymnastikförbundets ekonomiska och personella resurser för att säkerställa möjligheterna till fortsatt och likvärdig utveckling av Svensk Gymnastik i hela landet. Efter att röstning /votering hade begärts antogs GF Uppsvenskas tilläggsyrkande och själva motionen från GF Mellansvenska avslogs.

Örnsköldsviks Gymnastikklubbs motion handlade om att översätta värdegrund, Svensk Gymnastik Vill, uppförandekod, utvecklingsmodell samt Riksidrottsförbundets anvisningar för barn och unga  till ryska. Förbundsmötet valde att avslå motionen efter förbundsstyrelsens argumentation om att dokumenten ifråga finns på svenska och engelska och att dessa lever upp till de kraven som finns på inkludering.

 

Örnsköldsviks Gymnastikklubb andra motion innehåll förslag om att Gymnastikförbundets stadgar bör ändras med tillägget att tränare och föreningar ska kunna uteslutas om de inte följer, accepterar eller står bakom värdegrunden, uppförandekoden, nyckelfaktorerna, RF:s regler och rekommendationer för barn och ungdomar i Svensk Idrott.

Förbundsstyrelsen höll med om vikten av att regelverket följs. Dock innebär regelverket att endast medlemsföreningar, inte individer kan uteslutas av förbundet. Det är föreningar som utesluter individer. Styrelsen menade också att det redan idag finns stöd för att reglera oönskat ledar- och tränarbeteende i nuvarande regler och stadgar. Därför föreslogs att motionen avslås.

Örnsköldsviks GK  presenterade ett tilläggsyrkande, med stöd från Solflickorna, att Förbundsstyrelsen får till uppdrag att utreda ett licenssystem för tränare och då i första skede gällande tävlingsverksamhet. Om utredningen visar att detta är möjligt och önskvärt så skall detta även införas. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom detta tilläggsyrkande och det röstades igenom av mötet.

- Jag är tacksam för att Gymnastikförbundet tagit frågan på allvar och att den går i rätt riktning. Vi har kämpat i tre år och jag tror att det kan bli något gott utav detta, kommenterade Jennifer Pettersson, Örnsköldsviks GK beslutet.

 

Styrelsens förslag vässades ytterligare

Förbundsstyrelsen la fram ett antal propositioner inför förbundsmötet. Den första gällde Lillsved, där styrelsen föreslog att de får i uppdrag ta fram en strategisk plan avseende Lillsved som ska delrapporteras under Gymnastikforum 2019 och återrapporteras på förbundsmötet 2020. GF Östs förslag på tillägg där planen i ett första skede ska beskriva hur Lillsved bör utvecklas för att bli en del av Svensk Gymnastik avslogs och förbundsstyrelsens förslag antogs av Förbundsmötet.

Den andra propositionen föreslog en stadgeändring rörande kandidatnominering inför val på förbundsmöte, för att nomineringar från ombud ska komma in innan ett förbundsmöte, till skillnad från att nominera på plats. Efter ett yrkande från Hammarbygymnasterna på förändringar i propositionen föreslog styrelsen att anta yrkandet med en förändring på senast-datumet till kandidatnominering; att senast den 31 december innan förbundsmötet ska ombud ha lämnat in sina förslag till valberedningen för personval. Detta nya förslaget antogs av förbundsmötet.

Den tredje och sista propositionen föreslog en bland annat en höjning av medlemsavgiften samt förtydligande av medlemsbegreppet. För att kunna investera i fortsatt framgång föreslogs bland annat en höjning från 33 kronor per medlem till 38 kronor. En diskussion samt ett yrkande från Kalmar GF samt GF Öst ledde till ett avslag på avgiftshöjningen. Hammarbygymnasterna yrkade på att avgiften per medlem skulle vara oförändrad men bifall till höjningen av maxtaket. Förbundsmötet beslutade om avslag på höjningen per medlen men att höja maxtaket per förening och år från 50 000 till 60 000 kr samt föreslagna förtydligandet av begreppet medlem.

 

Beslut kring strategi och plan framåt

Tidigare under mötet presenterades Gymnastikförbundets verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019/2020, samt Svensk Gymnastik Vill 2019/2020. Förslagen diskuterades inför själva förbundsmötet på Förforum samt presenterades på mötets första dag för att beslutas om den andra dagen. Förbundsmötet fastställde alla tre förslagen.

Mötet avslutades med personvalen. Anna Iwarsson fick nytt förtroende som förbundsordförande för 2019-2020. Till förbundsstyrelsen 2018-2022 omvaldes Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson. Henrik Lehman, med erfarenhet från både manlig artistisk gymnastik samt trupp och flera gymnastikföreningar i Skåne, valdes in som ny ledamot.

 

Ytterligare val som godkändes var:

Revisorer: Ulrika Granholm Dahl samt Therese Johansson från PWC valdes till revisor respektive suppleant.

Valberedningen: Ny ordförande Patrik Tengwall, nya ledamöter Bodil Berntsson och Per Malmborg, omval av Pernilla Eriksson, Jim Salvin som ledamöter, samt Andreas Getzman som suppleant. Kicki Dafgård och Per Sjöstrand valdes till valberedningssamordnare.

 

Tack för värdefulla gärningar inom Svensk Gymnastik

Efter valen blev det en rad avtackningar till personer som på olika sätt har bidragit till Svensk Gymnastiks utveckling:

- Per Malmborg som avgår från förbundsstyrelsen

- Kjell Adolfsson och Gun Ståhl avgår från valberedningen

- Siw Johansson, anställd på nationella kansliet i 31 år och som nu går i pension

 

Arbetet framåt

- Nu har vi fått ett tydligt medskick från förbundsmötet att vi ska blicka framåt i vårt strategiska arbete mot 2028, och att vi vill arbeta tillsammans i de här frågorna. Det är ett väldigt tydligt medskick att man ger stöd utifrån hur vi hanterar vår ekonomi och i vår uppföljning av arbetet för hållbarhet och kontinuitet. Och det var bra och viktigt att det belystes i det utredningsförslaget som begärdes när det gäller licens inom tävling, som ytterligare kan förstärka vårt arbete att följa upp vårt värdegrundsarbete, vår uppförandekod och så vidare. Så snarare ses det som en ytterligare förstärkning, så det var ett fint medskick vi fick med oss som jag uppskattar oerhört. Så vi har pratat både om det hårda och det mjuka och det är en fin balansgång det där men det finns en gemensam samlad kraft, och det är det viktiga, säger Anna Iwarsson.

2020 års förbundsmöte tar plats i Växjö. Vi ses då!

Här kan du se hela förbundsmötet på Youtube:
Dag 1, del 1
Dag 1, del 2
Dag 2

Publicerad: 2018-04-25

UPPTÄCK MER