Ofullständiga uppgifter i Aftonbladet 15 november 2018

I november 2018 publicerades en artikel i Aftonbladet. Artikeln belyser hur det finns ett tomrum mellan barn som blir utsatta inom idrotten och vilken hjälp de kan få.

Läs artikeln här

 

Det bra och viktigt att Aftonbladet lyfter den här typen av frågor. Just på grund av problematiken lämnade Gymnastikförbundet in en motion till Riksidrottsmötet 2017 där gymnastiken förespråkar en etisk kod för idrotten och att överträdelser av den kan leda till bestraffning. Gymnastikförbundet vill också att preskriptionstiden ska förlängas från två månader till två år, då den här typen av frågor kan ta lång tid innan de lyfts fram.

Läs motionen här

 

I artikeln i Aftonbladet används två fall, ett från simningen och ett från gymnastiken, för att exemplifiera hur det kan gå till. När Riksidrottsförbundet, som uttalar sig i artikeln, fick delar av texten bad de uttryckligen journalisten att höra av sig till Gymnastikförbundet. Det gjordes inte.

 

- När jag läste artikeln blev min första reaktion oro – har vi ett fall av misshandel inom gymnastiken som vi inte har vetat om, och jag ringde ett antal samtal för att säkerställa att så inte var fallet, berättar generalsekreterare Johan Fyrberg. 

 

Det visade sig istället vara ett tidigare känt fall, vilket är hanterat. Med respekt för de pressetiska frågorna och rätten till anonymitet redogör vi inte för alla detaljer, men tränaren finns idag inte kvar inom Svensk Gymnastik.

 

- Insatserna som gjorts förändrar inte faktum att ett barn upplever att man blivit utsatt inom ramen för sin idrott och att det är fortsatt ett viktigt område att jobba vidare med. Men det hade nyanserat och gett en mer sanningsenlig bild om vi fått redogöra för insatserna som genomförts kopplat till ärendet och att dessa hade funnits med i artikeln, säger Johan Fyrberg och fortsätter:

 

- Jag har i tidigare samtal med journalisten också haft en diskussion kring föreningsidrotten med dess demokratiska värde och unika ställning å ena sidan men att det finns ett gap mellan regelverken i sig och möjligheten att agera och att vi vill jobba med de frågorna.

 

Gymnastikförbundet och RF har varit i kontakt med såväl journalisten och ansvarig utgivare på Aftonbladet som gett sin bild av artikeln och publiceringen. Det finns ett erkännande om att fel har begåtts, men man ställer sig trots det bakom publiceringen. I diskussioner med pressens opinionsnämnd har bedömningen varit att chanserna till att få artikeln fälld är begränsade, varpå förbundet valt att inte gå vidare i den processen.

Publicerad: 2018-11-23

UPPTÄCK MER