Svensk Gymnastik arbetar för ökad inkludering

En bild

Under sommaren har Gymnastikförbundet gjort en djupdykning i frågan kring könsidentitet och könsuttryck utifrån ett HBTQI- och, i synnerhet, transinkluderande förhållningssätt.

Gymnastikförbundets beslut innebär övergripande att det i all verksamhet inom Svensk Gymnastik, oavsett om det gäller tränings-, utbildnings- kommittéarbetes- eller styrelseverksamhet, ska vara ett öppet och välkomnade förhållningssätt till alla som önskar delta. Detta innebär att inte någon person på grund av någon diskrimineringsgrund ska nekas möjlighet att delta i aktiviteter, oavsett könstillhörighet, -identitet eller -uttryck.

Specifikt för vår tränings- och tävlingsverksamhet innebär beslutet att du är välkommen att träna i vilken grupp du själv känner oavsett juridisk könstillhörighet, könsidentitet eller -uttryck, samt att du som binär transperson är välkommen att tävla i den tävlingsklass du önskar, utifrån nu gällande tävlingsreglemente, till och med junior-SM-nivå.

Detta är ett första steg i ett påbörjat långsiktigt arbete som även på sikt kommer att innefatta inkludering av icke-binära, trans-, queer- och intersexuella personer och identiteter.

Vill du veta mer om arbetet och de olika definitionerna kan du läsa mer på RFSL:s webb

- Nu har vi tydliga riktlinjer för vad som gäller all förenings- och träningsverksamhet samt regler för vad som gäller för flertalet tävlingar där vi initialt möjliggör tävlande för binära transpersoner, vilket då förhoppningsvis gör att ännu fler känner sig välkomna inom vår idrott, och att vi på sikt har både binära och icke-binära transpersoner som tävlar även på relativt hög nivå, berättar generalsekreterare Pelle Malmborg.

Frågan har funnits på agendan sedan en tid tillbaka och i och med att förbundsstyrelsen nu fattat ett viktigt beslut i frågan avser Gymnastikförbundet att intensifiera arbetet under 2021 att omfatta en total genomlysning av verksamhetens styrande dokument och tävlingsreglementen för att genomsyra inkludering. Ställningstagandet och rekommendationerna börjar gälla i och med förbundsstyrelsens beslut den 16 november 2020 och är ett första steg som ska ses som ett startskott för det framåtriktade arbetet.

- Huvudsyftet med att anta ett ställningstagande och tillhörande rekommendationer är att vi vill leva vår värdegrund, säger Åsa Ekdahl, som är den som har haft huvudansvaret för arbetet och fortsätter:

- Vår idrott upplevs av många som väldigt strikt indelad i tävlingsklass efter kön och det är den traditionellt sett också. Det ställer i sin tur ännu högre krav på att vi är tydliga med hur vi inkluderar alla på olika sätt.

Åsa Ekdahl, som har drivit arbetet från Gymnatikförbundets håll.

Arbetet har varit omfattande och tagit sin utgångspunkt i både nationell och internationell aktuell forskning och av regering och riksdag fattade beslut samt inkluderat intervjuer och hjälp från intresseorganisationer som RFSL.

- När jag fick uppdraget hade jag inte själv så stor kunskap och jag kände att jag var tvungen att skaffa mig det för att vi ska vara trovärdiga i arbetet. Under sommaren har jagtagit del av både nationell och internationell forskning, läst Social- och Arbetsmarknadsdepartementens rapporter, stödmaterial hos RFSL samt stämt med Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté och personer från Internationella olympiska kommittén kring nu gällande råd, ställningstaganden, regelverk och policys kring både lika rättigheter, diskriminering, doping, HBTQI och idrott. RFSL har också bidragit med värdefull kunskap och expertis, berättar Åsa.

- Ett av de starkaste minnena från sommarens arbete var en djupintervju med en transperson som är aktiv på den högsta nivån i Sverige inom bågskytte. Ett både varmt och utlämnande samtal som fick mig att inse hur viktigt det verkligen är att känna sig som en del av ett sammanhang och hur svårt det kan vara när en inte gör det, fortsätter Åsa.

Gymnastikförbundet har inte tidigare mött så många frågor kring HBTQI från enskilda medlemmar eller föreningar, vilket kan vara en av förklaringarna till att frågan inte heller har varit i fokus. Samtidigt kan det misstänkas att det finns ett mörkertal som inte velat ge sig tillkänna på grund av rädsla att inte bli juste bemött och inkluderad.

- Anledningen till att vi inte fått så många frågor kring detta är nog för att vi har haft ett system/struktur som lett till att individer valt att sluta tidigt då de inte har upplevt att det funnits en plats för dem och därför har frågan aldrig ens kommit till oss, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg och fortsätter:

- Arbetet är en del i vår kommande Strategi 2028, där vi vill bli en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och känna en trygghet i att Gymnastikförbundet tycker att den här frågan är viktig. Hos oss är det okej att vara den du är. Vi hoppas också att föreningarna ska uppleva att vi nu tar avstamp för att skapa en ökad tydlighet och att det ska kännas lättare framöver att möta och stötta HBTQI- och, i synnerhet, transpersoner, avslutar Pelle Malmborg.

Fortsatt förvaltare av arbetet kring könsidentitet och könsuttryck är föreningsstödsansvarig Helen Åkerman tillsammans med Vix Herjeryd, sakkunnig som bidrar med expertkunskap och egen erfarenhet.

Helen kan nås via mail: helen.akerman@gymnastik.se

Mer information finns på Gymnastikförbundets hemsida.

Publicerad: 2020-02-26

UPPTÄCK MER