Gymnastikförbundet välkomnar debatten och tar kraftfullt avstånd från osunt ledarskap

2020-08-31

Allt fler gymnaster inom den internationella gymnastiken har under sommarmånaderna valt att träda fram och berätta om sina negativa erfarenheter från vår idrott. Med anledning av detta vill Gymnastikförbundet återigen markera att vi tar kraftfullt avstånd från och aldrig kommer att tolerera att barn, ungdomar och vuxna far illa eller utsätts för ett osunt ledarskap. Gymnastiken ska vara en utvecklande, rolig och trygg plats oavsett på vilken nivå man tränar eller tävlar. Vi är fast beslutna att vi vill ha en öppenhetskultur, inte en tystnadskultur.

Omfattande förändringsarbete

År 2012 fick Gymnastikförbundet information om att ledarskapet inom Svensk Gymnastik hade stora brister. Utifrån en oberoende studie genomförd av Jonas Stier vid Mälardalens Högskola, sattes ett omfattande förändringsarbete igång med målet att få en utvecklande ledarkultur inom Svensk Gymnastik. Vi har arbetat på flera olika fronter, där utbildning, regelverk, tävlingsstrukturer, medicinska frågor, landslagsverksamheten samt att stärka föreningsledningarna är några områden. Nedan följer en lista på ett antal åtgärder som genomförts sedan 2012:

  • Gymnastikförbundets utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer har arbetats fram och gemensamt beslutats av förbundsmötet 2014. Modellen har sin grund i barnkonventionen och idén om rörelse hela livet.
  • Sedan juni 2014 har Svensk Gymnastik en uppförandekod. Uppförandekoden omsätts i utbildningsverksamheten och revideras vid behov.
  • En Gymnastikombudsman samt en Juridisk nämnd finns på plats sedan 2014.
  • Gymnastikförbundet motionerade till Riksidrottsmötet 2018 om att införa en Etisk kod, idrottsombudsman samt förlängd preskriptionstid vid osunt ledarskap för hela idrottsrörelsen. De två första har inrättats och preskriptionstiden har infriats avseende grova kränkningar.
  • Gymnastikförbundet har tagit fram en ny strategi för tävling, som baseras på utvecklingsmodellen med de tillhörande nyckelfaktorerna.
  • Gymnastikförbundet har genomfört flera mötesplatser de senaste åren i syfte att föra dialog med föreningar, föreningsstyrelser, förtroendevalda, anställda, föreningstränare och aktiva kring dessa frågor.
  • Med hjälp av stöd från RF och samarbetspartners har vi förbättrat det medicinska området. Det har handlat om att öka kunskapen kring skadeförebyggande frågor och i förlängningen kunskap hos föreningar och aktiva. Men det handlar också om att bygga upp en struktur och ett nätverk kopplat till vården, så att föreningar, tränare gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs.
  • Gymnastikförbundet har det övergripande utbildningsansvaret och har genomfört ett omfattande förnyelsearbete. Som exempel har vi samarbetat med en av de främsta experterna i världen, Keith Russell (Professor Emeritus), samt att Susanne Meckbach (doktor i idrottsvetenskap) leder arbetet kring ledarskap. Ett nytt och omfattande utbildningsmaterial har arbetats fram för de föreningar som har en prestationsinriktad verksamhet.
  • Inom alla landslag finns idag en systematisk dialog mellan aktiva och ledare samt att hälsoundersökningar genomförs årligen i proaktivt och förebyggande syfte.

Efter att ha läst rapporten från den internationella forskningsgruppen International Socio-Cultural research group on Women’s Artistic Gymnasics kan vi konstatera att vi har kommit en bra bit på rätt väg. Den punktlista som presenteras påvisar att det finns mer att göra och dokumentet ger oss värdefull kunskap i det framåtriktade arbetet. Gymnastikförbundet har sitt ansvar men föreningsstyrelser, ledare och föräldrar behöver ta sitt ansvar så att eventuella brister kan identifieras och hanteras omgående när incidenter uppstår. Vi är fast beslutna att vi ska ha en öppenhetskultur, inte en tystnadskultur.

Läs gärna rapporten här

Publicerad: 2020-08-31

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer