GS har ordet

Gymnastikförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg sammanfattar det första halvåret av 2018 och blickar framåt.

Idrott handlar i hög utsträckning om känslor. Att gymnastiken är den starkast växande idrotten i Sverige kan inte tolkas på annat sätt än att det människor upplever inom Svensk Gymnastik är något unikt.

Dessa unika upplevelser sker framförallt i de föreningar som tillsammans bildar Gymnastikförbundet. Här finns gymnastikens själ och styrka. Föreningar som inkluderar allt fler. Föreningar som breddar sitt utbud eller startar nya verksamheter. Föreningar som värnar om och utvecklar det traditionella. Föreningar som blir allt mer jämställda. Listan går att göras lång, men den vittnar om en stark gymnastikrörelse. Det är häftigt. Jag är så tacksam men samtidigt ödmjuk om att få vara en del av detta sammanhang.

Gymnastikförbundet har nyss släppt den senaste medlemsstatistiken baserat på 2017 års föreningsrapporter. Den säger oss att vi har en fortsatt stark tillväxt framförallt i åldrarna 7–12 år. Om jag ska lyfta något särskilt så är det att vi lyckas behålla unga aktiva i åldern 13–20 år något längre i vår idrott.

Vår gemensamma strategi ligger fast

Jag upplever att vi blir allt mer trygga i vår gemensamma strategi. Förbundsmötet slog fast att utvecklingsmodellen med dess stadier och nyckelfaktorer är den strategi som fortsatt ska omsättas i olika steg.

Det unika med vår gemensamma utveckling är att vi genom att arbeta tillsammans lyckas med att inkludera fler, samtidigt som vi värnar och utvecklar vår tradition. Ibland använder vi andra ord än just gymnastik för att attrahera och bygga vår identitet. Jag tänker på exempelvis på cheerleading, parkour och föreningar med olika träningsverksamheter för vuxna och äldre. Men det vi har gemensamt är glädjen i att låta den egna kroppens rörelser stå i centrum.

Som ytterligare en del av vår strategi  arbetar vi med prestationsutveckling, inte bara kopplat till enskilda tävlingsdiscipliner, utan också där föreningar skall ges mer kunskap och verktyg kring hur man bäst tränar och bygger hållbara prestationer. Något som baserat på individens inre drivkraft, individens unika utveckling och ett tålamod när det gäller strävan att nå sin fulla potential är ett exempel där en tradition inom tävling värnas men också tas vidare.

Att vi nu går vidare med att utveckla uppvisningsgymnastiken, där målet är att hitta våra egna värden kring just uppvisning är ett annat exempel. Ytterligare ett är att allt fler föreningar startar alla kan gympa för att erbjuda gymnastik för människor med fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Anläggningar och äldre

Om jag kort skall säga något om det politiska, så ställer Gymnastikförbundet sig helt bakom de prioriterade frågor som idrotten lyfter i höstens valrörelse. Det handlar om det offentligas ansvar för hallar och anläggningsfrågan, samt förutsättningar gällande idrott för äldre. Det känns också bra att vi är med och är representerade i det arbetet. När det gäller frågan om stöd för äldres idrottande så är utgångspunkten att vi inom idrotten vill undvika att ställa gruppen barn och unga mot de äldre, samtidigt som vi anser att vi har mer att erbjuda till äldre. Detta inte bara i termer av träning utan också det sociala sammanhang och den tillhörighet som föreningslivet kan erbjuda. 

Del av den internationella gymnastiken

Svensk Gymnastik finns också i det internationella sammanhanget. Vi är en del av de internationella förbunden på europeisk och global nivå. Vi är övertygade om att gymnastiken också internationellt kan inkludera fler. Just därför verkar vi aktivt bland annat för en spridning av truppgymnastiken, primärt i Europa, och vi är och vill vara en del av den vidare spridningen och inkluderingen av parkour.

Som förbund är vi aktiva och tävlar internationellt inom flertalet discipliner. Att vara en del av det etablissemanget handlar också om att ta ansvar genom att själva arrangera internationella tävlingar. Att göra det ger naturligtvis mervärden och kraft i vårt internationella påverkansarbete, men även nationellt. Det är med dessa förtecken som vi nu ser fram emot EM i trampolin, DMT och individuell tumbling år 2020 i Göteborg, ett mästerskap som vi hoppas kunna engagera flera av våra discipliner.

 Med dessa rader vill jag tacka er alla, och då menar jag verkligen er alla, medlemmar, förtroendevalda, anställda, uppdragstagare ledare/tränare, aktiva, samarbetsparters både sponsorer och RF, SOK samt Lillsved för ert fina engagemang och bidrag till utvecklingen av Svensk Gymnastik.

Önskar er en fin sommar!

Johan Fyrberg
Generalsekreterare

Publicerad: 2018-06-15

UPPTÄCK MER