Gymnastikförbundets förslag till Riksidrottsmötet

Scen med talare och publik framför, bildtext: Riksidrottsmötet 28-30 maj 2021

28-30 maj 2021 genomförs Riksidrottsmötet (RIM). Mötet äger rum vartannat år och består av RF-stämma och SISU-stämma. Under mötet, som är idrottens högsta beslutande organ samlas de 72 idrottsförbunden och fattar beslut i en rad olika frågor.

Till detta RIM har Gymnastikförbundet lämnat in fyra förslag (motioner) som handlar om LOK-stödet, värdegrundsfrågor och IdrottOnline. Motionen om IdrottOnline är inskickad tillsammans med Skolidrottsförbundet och Golfförbundet.

Motionerna har följande rubriker:

  • Sänkt LOK-stödsålder till sex år
  • Återinför rätt till deltagarstöd för unga ledare
  • Uppföljning efterlevnad av svensk idrotts värdegrund
  • Kvalitetssäkrad data för ”aktiv i idrott” i IdrottOnline

- Gymnastikförbundet är ett stort förbund med verksamhet av olika karaktär. Därmed är det en bredd av frågor som är viktiga att värna för våra medlemmar. Till årets RIM har vi valt att motionera om det fortsatt viktiga arbetet med att värna ett transparent och ändamålsenligt värdegrundssystem. Mycket har hänt de senaste åren och det är viktigt att vi ständigt följer upp och vid behov, justerar styr- och ledningsverktygen. När det gäller det befintliga LOK-stödet har det sedan många år varit kopplat till när ett barn börjar skolan, det vill säga till sju år, men eftersom skolan numera startar från sex år, motionerar vi om att åldersgränsen för stödet ska sänkas till just sex år. För många barn är det inom Svensk Gymnastik som den så viktiga grundmotoriska förståelsen och rörelseträningen påbörjas och det bör ge deltagarbidrag anser vi. På samma sätt så anser vi att föreningarna som uppmuntrar unga personer att bli ledare också ska få ta del av det statliga stödet i högre omfattning än idag, säger Gymnastikförbundets vice ordförande Suzanne Lundvall.

Suz sitter i röd trappa

Suzanne Lundvall, vice ordförande i Gymnastikförbundets styrelse.

Gymnastikförbundet föreslår en sänkt LOK-stödsålder till sex år

Idag kan föreningar inom idrotten söka LOK-stöd. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och är till för att stötta idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan sju och 25 år. Ramarna för LOK-stödet regleras i en förordning av regeringen.

Gymnastikförbundet föreslår att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till regeringen om ändring i förordningen att sedan sänka lägsta ålder för LOK-stöd till sex år från nuvarande sju år.

Bakgrunden till Gymnastikförbundets förslag är att de flesta breddidrotter redan idag arrangerar aktiviteter för denna åldersgrupp. Vidare visar forskningsrapporter på vikten av att även yngre barn stimuleras till rörelse och får tillgång till olika sociala sammanhang. Gymnastikförbundet tror inte att en ändring av LOK-stödsåldern från sex år medför att föreningar inom olika idrotter kommer intensifiera träningen för denna åldersgrupp eller att en sänkning av LOK-stödsåldern kan komma att bidra till ökad specialisering, då vi har kommit längre än så i vår kunskap om sunt och hållbart idrottande. Däremot ser Gymnastikförbundet en stor vinst i att de föreningar som redan idag har verksamhet för denna åldersgrupp, och därmed bidrar stort till barn grundmotoriska utveckling, ska få LOK-stöd för dessa aktiviteter.

Läs hela motionen om sänkt LOK-stödsålder till sex år här. Pdf, 181 kB.

Återinför rätt till deltagarstöd för unga ledare

Gymnastikförbundet lämnar ytterligare ett förlag kopplat till LOK-stödet, där vi föreslår att Riksidrottsmötet ska ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att återinföra rätten till deltagarstöd för unga ledare 13-25 år. Stödet ska ges utöver ledarstödet.

Bakgrunden till förbundets förslag är att effekten av förändringen av LOK-stödet som genomfördes 2013 blev att ledare inom det bidragsberättigade åldersintervallet 13-25 år inte längre har rätt till deltagarstöd. Konsekvensen har blivit att föreningar som möjliggör för unga ledare att få och ta ansvar i ett ledaruppdrag har fått minskat stöd. Med dagens system får föreningen som högst 26 kr i ledarstöd oaktat hur många ledare som deltar. Vidare är sammankomsten i sig inte bidragsgivande och inget deltagarstöd för ledare i bidragsberättigad ålder betalas ut.

Förutom arbetet med att skapa en attraktionskraft till idrottsrörelsen för unga, där ledaruppdrag är en del, är ytterligare ett argument den roll idrottsrörelsen har som samhällsaktör. Genom ledaruppdrag inom idrotten bidrar föreningar till att ungdomar utvecklar sitt ledarskap och sig själva genom idrotten. I detta ligger till exempel att aktivt kunna delta i demokratiska processer och värdegrundsarbete. De föreningar som bidrar till detta bör kunna få stöd för det arbetet.

Läs hela motionen om att återinföra rätten till deltagarstöd för unga ledare här. Pdf, 165 kB.

Uppföljning efterlevnad av svensk idrotts värdegrund

Svensk idrott har under många år arbetat intensivt för att hantera avvikelser i ledarskap för att säkerställa sunda och utvecklande tränings- och föreningsmiljöer för barn och unga. Detta är ett arbete som fortsätter. Här har Riksidrottsförbundet, förbund, föreningar och enskilda individer inom svensk idrott ett fortsatt stort ansvar även framåtriktat.

Ett antal beslut har, med tillhörande styrdokument, fattats de senaste åren inom detta område:

  • Anvisningar för barn och ungdomsidrott, 2014
  • Etisk kod, idrottsombudsman, visselblåsarfunktion, 2017
  • Ändringar i RF:s stadgar, vilka dels berörde allvarlig kränkning dels att brott mot värdegrunden kan utgöra grund för uteslutning, 2019
  • Barnkonventionen blev lag i Sverige, 2020

Punkterna ovan syftar till att stärka ledarskapet inom svensk idrott och säkerställa att det finns rättssäkra styr- och ledningsinstrument. Men det finns alltid en risk att nya beslut och styr- och ledningsinstrument leder till ytterligare dokument med tillhörande riktlinjer. Ju fler olika dokument det finns att relatera till, desto större risk finns att styrelser och ledare går fel och inte hittar de styrinstrument som behövs för att nå önskad effekt. Gymnastikförbundet vill inte se en sådan utveckling utan föreslår en uppföljning kring måluppfyllnad av vidtagna åtgärder genomförs. Syftet med uppföljningen är att identifiera såväl strukturella som kommunikativa förbättringsområden. Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs hela motionen om uppföljning efterlevnad av svensk idrotts värdegrund här. Pdf, 214 kB.

Kvalitetssäkrad data

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma system som används för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Kvalitén på den data som finns i IdrottOnline har under en längre tid ifrågasatts från olika håll. Detta gäller bland data kring hur många som är anslutna till respektive förening. Det är och har varit svårt för både föreningar och andra IT-leverantörer att lägga till och ta bort aktiva i systemet. Då IdrottOnline används för beslut av strategiska vägval inom idrotten, bland annat för bidragsfördelning, är det viktigt att informationen är kvalitetssäkrad och att idrotten använder samma definitioner kring vad som ska redovisas i systemet.

Svenska Gymnastikförbundet, Skolidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet föreslår därför att Riksidrottsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med förbunden tydliggöra definitionen ”aktiv i idrott” så att tolkningen blir enhetligt inom svensk idrott, samt att Riksidrottsstyrelsen får i uppdrag att se över hur IdrottOnline kan utvecklas för att bidra till en kvalitetsförbättring gällande ”aktiv i idrott”.

Läs hela motionen om kvalitetssäkrad data för ”aktiv i idrott” i IdrottOnline här. Pdf, 185 kB.

Omfattande arbete inför Riksidrottsmötet

På Riksidrottsmötet representeras Gymnastikförbundet av Suzanne Lundvall, Henrik Lehman, David Ahlin, Simone Westerberg Skog/Lisa Lundin, Pelle Malmborg och Pia Josephson (bisittare). De har nu tillsammans med övriga representanter i styrelsen ett omfattande arbete framför sig att läsa igenom och reflektera över alla andra förslag, som kommer från andra förbund eller från Riksidrottsstyrelsen. Här finns all information om Riksidrottsmötet, som också är öppet för allmänheten. https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/

Styrelsen poserar i röd trappa

Gymnastikförbundets styrelse förbereder sig för Riksidrottsmötet.

- Alla inkomna motioner och medlemsansökningar har nu publicerats inför kommande RIM. Vid en första genomgång kan vi konstatera att det finns ett stort engagemang från Riksidrottsförbundets medlemmar. Inte mindre än 30 motioner och nio medlemsansökningar har kommit in. Motionerna spänner över många områden, bland annat andra motioner som hanterar LOK-stödet, värdegrundsfrågor och bestraffningsärenden för kränkande ledarskap inom idrotten, fördelning av det statliga stödet och därmed RFs kärnuppdrag med mera. När vi närmar oss själva RIM kommer även Riksidrottsstyrelsens (RS) förslag till mötet (propositioner) samt RS utlåtanden på inkomna motioner och ansökningar att publiceras, avslutar Suzanne Lundvall.

Läs mer om RIM här.

Publicerad: 2021-03-09

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer