Ni har påverkat!

De senaste veckornas debatt i media och sociala medier har satt ljuset på idrottsrörelsens förmåga att hantera osunt ledarskap av barn- och ungdomar. Diskussionerna är viktiga och för att de ska leda till förändring behöver vi alla arbeta tillsammans.

Till alla gymnaster och andra engagerade som upplever att ingen lyssnar och inget har hänt. Till er har vi ett budskap: Ni har påverkat!

Till alla er som har bilden av att vi ignorerar dessa frågor, inte tror på de berättelser vi har fått höra och i första hand jobbar för att skydda vuxna: Vi håller inte med!

Till er som framför kritik att idrottens regelverk inte är fullt ut anpassade för denna typ av frågor, och att förändringar behöver ske: Vi håller med!

Följande är exempel på proaktiva områden som Gymnastikförbundet har utvecklat över tid och som bygger på extern expertkunskap, gymnasters, ledares och föreningars erfarenheter, upplevelser samt behov:

 • Utvecklat och utvecklar arbetet med såväl kompetensutveckling som stöd till föreningsledningar. Detta för att möjliggöra att frågor kan förebyggas och hanteras i den egna föreningen.
 • Samlat och samlar kontinuerligt föreningar med elitinriktad verksamhet för kunskapspåfyllnad från externa sakkunniga och forskare. Detta för att möjliggöra öppna diskussioner tillsammans med tränare och styrelseledamöter i syfte att bidra till fördjupade insikter och åtgärder.
 • Har sedan flera år genomfört enkäten ”min utvecklingsmiljö” för att fånga upp aktivas synpunkter på sitt idrottande.
 • Tillfört och tillför avsevärda resurser till landslagen för kompetensstöd i form av psykologer och fysioterapeuter. Löpande utbildningsinsatser för såväl gymnaster som ledare i syfte att säkerställa en hållbar landslagsverksamhet.
 • De nya utbildningarna utgår från ledarskapet och inte från tekniska färdigheter. Detta då bemötandet och ledarskapet alltid är viktigare än tekniskt kunnande.
 • Förtydligandet av Svensk Gymnastiks uppförandekod har bland annat skickats på remiss till de gymnaster som vi haft kontakt med utifrån de ärenden som har kommit in. Deras erfarenheter och tankar kommer att prägla kommande uppdateringar.
 • Medverkat och medverkar i ett antal forskningsprojekt som handlar om ledarskap, upplevelser och drivkrafter inom främst estetiska idrotter. Svensk Gymnastik ska i alla delar bedriva en forskningsbaserad verksamhet.
 • Genomfört särskilda insatser med fokus på den rytmiska gymnastiken. Läs mer om det arbetet här.

Vidare har Gymnastikförbundet som organisation:

 • Byggt upp ett professionellt medicinskt och hälsobefrämjande arbete som både handlar om information, förebyggande åtgärder och konkret stöd vid akuta behov. Ett akut omhändertagande liksom en långsiktig bearbetning är avgörande för den enskilde individen.
 • Alltid anlitat och anlitar externa parter vid eventuella utredningar för att säkerställa kvaliteten. Däremot är slutbedömningen om det finns förtroende kring enskilda individer eller föreningar alltid Gymnastikförbundets.
 • Sedan 2016 varit mycket aktiva på Riksidrottsmöten och motionerat i frågor om ändrad preskriptionstid, införande av etisk uppförandekod, införande av kränkning som grund för bestraffning samt uppföljning av värdegrunds- och styrsystem för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga. Gymnastikförbundet har även motionerat om att brott mot den etiska uppförandekoden ska leda till sanktion, något som Riksidrottsmötet avslog.
 • Genomfört en omfattande översyn av förbundets egna stadgar. Resultatet är bland annat ett förtydligande av varje styrelses skyldigheter inom ramen för detta område samt införandet av en åtgärdstrappa. Om en föreningsstyrelse inte lever upp till Gymnastikförbundets krav kan en uteslutning ske.

Vi kan inte göra historiska händelser ogjorda, men vi kan och vill fortsätta arbeta för att bli proaktiva i dessa frågor. Det viktiga är att vi lyssnar, påverkas, förändrar och sätter barns och ungas bästa i första rummet.

Pia Josephson
tf. generalsekreterare

Publicerad: 2023-02-24

UPPTÄCK MER