Gymnastikförbundet fortsätter utveckla arbetet kring trygg idrott

En bild

Helgen 26-29 maj genomfördes Riksidrottsmötet (RIM) i Uppsala. Under mötet valdes bland annat Karl-Erik Nilsson till ny ordförande och tre nya förbund valdes in i idrottsfamiljen.

RIM är idrottsrörelsens högsta beslutande organ och samlar 71 förbund samt RF och SISU Idrottsutbildarna. Gymnastiken hade fem ombud på plats; Thor Stöckel, Lisa Lundin och Henrik Lehmann från styrelsen, samt Catharina Espmark och Pia Josephson från det nationella kansliet, för att föra vår talan på mötet. På plats var även Helen Åkerman och Anna Karlgård från det nationella kansliet.

Gymnastikförbundets ombud på Riksidrottsmötet 

Gymnastikförbundets delegater, tillsammans med Alva Svennbeck, landslagsgymnast och konferencier under RIM. - Det känns otroligt kul att få vara här, särskilt som idrottare och ta del av allt som händer och få se hur det går till, kommenterar Alva.

Trygghetsfrågorna tog stor plats under RIM

De motioner som inkommit till årets Riksidrottsmöte visar att engagemanget för trygg idrott är stort inom idrottsrörelsen. Hela tio motioner behandlades under den punkten.

- Vi hade två frågor inom området trygg idrott med oss till RIM och jag glad och nöjd med att stämman valde att gå på vår linje i båda två, säger Catharina Espmark, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

På Riksidrottsmötet 2021 motionerade Gymnastikförbundet att Riksidrottsförbundet (RF) skulle göra en uppföljning av beslutade lednings- och styrinstrument i syfte att identifiera förbättringsområden kring svensk idrotts värdegrund. Det har gjorts och till årets stämma presenterade RF slutsatserna i rapporten Trygg idrott. Av denna framgår tre identifierade förbättringsområden:

  • Trygg idrott måste vara idrottens kärnverksamhet och att det krävs en stark ledning från RF kring detta
  • Arbeta med de proaktiva och reaktiva insatserna som en helhet
  • Roller och ansvar behöver tydliggöras

Som svar på de motioner som inkommit föreslog Riksidrottsstyrelsen (RS) bland annat att en kommitté ska tillsättas som ska få i uppdrag att göra en översyn av, och föreslå nödvändiga ändringar, i RF:s stadgar. Förslaget innebar att denna översyn främst skulle göras på de delar av stadgarna som reglerar bestraffnings- och överklagandeärenden (kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar). Gymnastikförbundet ansåg att uppdraget var för smalt och begärde ett bredare uppdrag för kommittén.

Efter ett par vändor av avslags- och ändringsyrkanden kunde stämman fatta beslut och det blev i linje med det förslag Gymnastikförbundet la fram. RS ska nu alltså tillsätta en kommitté med en oberoende ordförande samt representanter från förbunden och sakkunniga. Kommittén ska utifrån ett kommittédirektiv göra en översyn och föreslå nödvändiga ändringar av RF:s stadgar. Uppdraget syftar till att skapa en reglering som ska förebygga och förhindra övergrepp och andra brottsliga och olämpliga ageranden, särskilt mot barn och unga.

Catharina Espmark i talarstolen på RIM

Catharina Espmark i talarstolen där hon lyfter vikten av att ta ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågorna.

Beslut kring verksamhetsinriktning och elitidrott

Under söndagen fastställdes verksamhetsinriktningen för RF och SISU Idrottsutbildarna för perioden 2024-2025. I förslaget fanns trygg idrott med som ett av fem områden som ska prioriteras.

Gymnastikförbundet tyckte att skrivningen kring trygg idrott var alltför vag och inte skulle förpliktiga till någonting och yrkade därför på ett förtydligande kopplat till de slutsatser som framgår av den tidigare nämnda rapporten Trygg idrott. Stämman biföll förslaget, vilket nu ger RF ett mycket mer tydligt uppdrag för kommande verksamhetsperiod.

RIM fattade samma beslut om #Elitidrott2030 som såväl Sveriges Olympiska kommittés som Sveriges Paralympiska kommittés stämmor tidigare gjort. Så nu finns stöd i alla medlemsorganisationer att de tre organisationerna samordnat ska arbeta mot 2030.

Val av styrelse och nya förbund

Riksidrottsmötet avslutades traditionsenligt med val till bland annat Riksidrottsstyrelsen. Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson gavs förnyat förtroende som ledamot och arbetar nu vidare i RS ytterligare en fyraårsperiod. Till ordförande valdes Karl-Erik Nilsson som redan på plats i Uppsala deklarerade att Anna kommer fungera som vice ordförande i styrelsen.

Anna Iwarsson 

Förnyat förtroende för Anna Iwarsson!

Tre nya förbund valdes under stämman och från och med nu ingår E-sportsförbundet och Förbundet för funktionell fitness i RF. Schackförbundet valdes in i SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer om Riksidrottsmötet här.

Publicerad: 2023-05-29

UPPTÄCK MER