Förnyelseresor

För att lyckas uppnå önskad målbild 2028 tar Svensk Gymnastik kraft i fem förnyelseresor:

  1. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
  2. Ledande inom grundmotorisk träning
  3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer
  4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet
  5. En stolt och modig gymnastikrörelse

1. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse

Vi tror på att erbjuda gymnastik för alla och i hela landet. Därför behöver vi bli en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse som leder till en ännu större mångfald och bredd av medlemmar i alla åldrar. Målet är en jämlik och jämställd gymnastikrörelse, dvs att vi är till för alla. Effekten blir en attraktiv gymnastikrörelse för ännu fler. Vi lever vår vision om rörelse hela livet.

2. Ledande inom grundmotorisk träning

Grundmotorisk träning är Svensk Gymnastiks unika kompetens. Samtidigt kan vi konstatera att det inte är självklart för vår omvärld. Målet är att gymnastikrörelsen ska vara en känd och erkänd kunskapsorganisation inom grundmotorisk träning. Effekten blir att vi lockar fler och blir en attraktiv samarbetspartner. På så sätt blir vi en positiv kraft i samhället.

3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer

Den här resan bjuder på två olika spår. Den ena handlar om vår förmåga att utveckla öppna och innovativa träningsmiljöer för gymnastik. Den andra resan handlar om en gemensam kraftsamling med målet att öka tillgängligheten genom både fler och förbättrade hallar och anläggningar. Den sammanlagda effekten blir tränings- och föreningsmiljöer som välkomnar en mångfald av människor i alla åldrar. Vi blir en mer inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse.

4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet

Så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra miljöer som möjligt är den enda elitsatsningen med god effekt. Med den stabila plattform vi har utvecklat under de senaste åren är vi nu redo för att gå in i nästa utvecklingsfas. Den inkluderar både elitförberedande, elit- och landslagsverksamheten. Målet är en hållbar och framgångsrik elitförberedande-, elit- och landslagsverksamhet som präglas av goda förebilder. Effekten blir att den svenska modellen gör avtryck både nationellt och internationellt. På så sätt stärks varumärket Svensk Gymnastik samt Sveriges position i internationella sammanhang.

5. En stolt och modig gymnastikrörelse

För att vi ska uppfattas vara en mer öppen och inkluderande gymnastikrörelse behöver vi börja med oss själva. Vi behöver börja prata om hur vi ser på varandras verksamheter, hur vi kan göra varandra ännu bättre samt att vår ledarskapskultur verkligen genomsyrar hela gymnastikrörelsen. Med en ökad vi-känsla ökar vår stolthet för vad vi inom Svensk Gymnastik gemensamt lyckas åstadkomma. Sammantaget blir vi en mer kraftfull organisation, både nationellt och internationellt. Målet är att fler ska känna till Svensk Gymnastik och att verksamheten ska kännetecknas av ett gott anseende. Vi får en varumärkesförflyttning och uppfattas vara en positiv och pådrivande kraft i samhället.