Förbundsmötet 2022

Förbundsmöte i Växjö Konserthus

I ett soligt Växjö hälsade GF Sydost gymnastik-Sverige välkomna till förbundsmötet 2022. Under helgen fattades en mängd beslut som alla bidrar till att flytta fram positionerna för Svensk Gymnastik.

- Det är tydligt att vi har en stor samsyn kring de beslut som förbundsmötet behandlade vilket ger oss en enorm styrka, säger ordförande Anna Iwarsson, som också fick förnyat förtroende att leda styrelsens arbete i ytterligare två år.

Styrelse i arbete

Styrelsen i diskussioner under förbundsmötet.

Beslut kring styrande principer för Svensk Gymnastik

Mötet fattade beslut om ett flertal frågor som rör Svensk Gymnastik på en övergripande nivå så som nya riktlinjer till Lillsved, att införa en hållbarhetspolicy, nya anpassade stadgar, uppförandekod, juridiska nämndens uppdrag, samt att förutsättningarna i hela landet ska vara lika och utgå ifrån de behov som finns.

Uppförandekoden, som togs fram 2014 har fått en uppdatering och består nu av sex punkter:

 1. Jag är en god förebild.
 2. Jag respekterar allas lika värde.
 3. Jag respekterar allas personliga integritet.
 4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med gymnastikverksamhet.
 5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
 6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Det blev en intensiv diskussion om könsfördelning i regionernas styrelser, där flera förslag lades fram under mötet. Diskussionen landade i skrivningen; Regionstyrelsen ska bestå av kvinnor och män, sträva efter en lika fördelning mellan könen samt en ökad mångfald.

Läs mer om ungdomsledarprogrammet och hur deltagare från Alingsås IF Gymnastik påverkade beslutet här.

Två nya styrelseledamöter valdes in

Ett av helgens beslut var val till styrelsen, där ledamöterna Henrik Lehmann och Suzanne Lundvall samt ordförande Anna Iwarsson fick förnyat förtroende av stämman. Två nya ledamöter valdes in, Ahmed Al-Breihi och Anne-Lee Holm.

Ahmed

- Jag ser fram emot att få bidra till att fler hittar till gympan och i arbetet med hallar och anläggningar, säger Ahmed.

Anne-Lee

- Jag värnar väldigt mycket för barnverksamheten, att alla ska ha en plats och träna efter sina förutsättningar. Det ska bli otroligt spännande och se vad jag kan bidra med från föreningsperspektivet, säger Anne-Lee.

Anders Caspar och Eva Sundmalm tackades för sina fina insatser i styrelsen.

Verksamhetsinriktning 2023-2024

Förbundsmötet fattade också beslut om Gymnastikförbundets verksamhetsinriktning för 2023-2024. Tillsammans med grunduppdraget som utgör basen för verksamheten pekar verksamhetsinriktningen, som baseras på de fem förnyelseresorna i strategin, ut var Gymnastikförbundet ska befinna sig 2024:

 • Genom ökad mångfald förändrat och vidgat normen för vem som finns inom Svensk Gymnastik:
 • Implementerat samarbete med flertalet lärosäten som bedriver idrottslärarutbildningar
 • Samverkansplattformar med lokalsamhället exempelvis förskola och skola
 • Etablerat opinions- och påverkansarbete för ökad tillgång till gymnastikmiljöer.
 • Ökat förståelsen hos kommuner om vikten av att ge Svensk Gymnastik de förutsättningar som krävs för att erbjuda verksamhet.
 • Implementerat Anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastiken
 • Satt gemensamma målbilder utifrån verksamhetens förutsättningar
 • hänsyn behöver tas till effekten av Covid-19 för omstart.
 • Disciplinspecifika utvecklingsplaner som inkluderar olika prestationsnivåer
 • Fler föreningar arbetar aktivt och systematiskt med utvecklingen av sina prestationsmiljöer
 • Ytterligare förbättrat & möjliggjort hållbara och långsiktiga satsningar för landslagsgymnaster och föreningar med elitverksamhet.
 • Gjort en förflyttning av allmänhetens anseende av Svensk Gymnastik utifrån en framtagen varumärkes- och kommunikationsplattform
 • Stärkt dialogen inom och mellan de olika verksamheterna inom Svensk Gymnastik
 • Arbetat för ökade synergieffekter inom och mellan olika verksamheter.

Gymnastikförbundet förtydligar strategisk inriktning för huvudmannaskapet kring Lillsved

Efter ett omfattande utredningsarbete har beslut fattats om en strategisk inriktning som uttrycker Gymnastikförbundets vilja och ambition med verksamheten på kort- och lång sikt. I huvudmannaskapet betonas fem verksamhetsområden för Lillsveds verksamhet, där folkhögskoleverksamheten är grunden för verksamheten.

 1. Positiv och pådrivande kraft genom folkbildning
 2. Mötesplats för lärande i och om grundmotorisk träning
 3. Mötesplats och kompetenscentrum för grupp- och seniorträning
 4. Framtidens organisationsledare
 5. En mötesplats för lärande i och om paragymnastik/idrott

Inriktningen innebär också att Lillsved ska byta namn till Lillsveds Gymnastik- och idrottsfolkhögskola.

Fint värdskap med miljön i fokus

GF Sydost stod som värdar för förbundsmötet och det genomgåendet temat var miljö och hållbarhet. Det syntes i allt från mat, kläder och den mycket fina invigning som Dackegymnasterna bjöd på. Temat låg fint i linje med beslutet om att Gymnastikförbundet ska ta fram en hållbarhetspolicy.

Styrelse och kansli från GF sydost

Styrelse och kanslipersonal från GF Sydost.

Se uppvisningen i sin helhet här.

Protokollet från förbundsmötet 2022 kommer presenteras på webben inom kort.

Publicerad: 2022-04-26

UPPTÄCK MER