Gymnastikförbundet förflyttar Elitidrott 2030 framåt

RF extra stämma 2024

På ett extrainsatt Riksidrottsmöte stod Riksidrottsförbundets beslut om #elitidrott2030 på agendan efter att flera förbund ställt sig kritiska till fördelningen av resurser och lämnat in en motion kring detta.

Elitidrottsstödet är en komplex fråga med många dimensioner och Gymnastikförbundets elitchef Jonas Juhl var en av många talare som förde fram synpunkter under mötet.

- Gymnastikförbundet tror starkt på att ”Sverige vinner på att Sverige vinner”. Vi tror det är oerhört viktigt för ett samlat Idrottssverige att få känna uppskattning i ambitionen att se till att det sker, oaktat vilken idrott som hjärtat slår hårdast för. Att träna mer och prestera bättre men ändå ställas utanför elitidrottssystemet förtjänar absolut ingen, var en del i budskapet från Jonas Juhl.

Gymnastikförbundet är positiva till #elitidrott2030 och för ett samordnat elitstöd. Däremot finns kritik mot hur idéprogrammet har applicerats.

- Vi är för ett starkt och differentierat stöd, men bara om det sker i form av rent spel. För målet med #elitidrott2030 var att bidra till en samlande kraft, i stället har vi fått en splittrad rörelse med olika spelregler. Alla ska inte ha lika, men alla måste få bedömas lika och stödsystem ska utgå från faktaunderbyggd analys och en mera evidensbaserat grund, fortsatte Jonas.

Porträtt av Jonas Juhl

Jonas Juhl Christiansen, elitchef på Gymnastikförbundet.

Av applåderna i salen att döma, var det fler förbund som var inne på samma spår och riksidrottsstyrelsen (RS) tog till sig av Gymnastikförbundets och de andra förbundens argument i talarstolen. Efter en kort paus kunde tillslut stämman enas om att:

  • RS/RF drar tillbaka beslutet kring verksamhetsstöd elitidrott för 2025.
  • Samtliga SF med landslagsverksamhet inkluderas i arbetet med RF:s elitstöd och #elitidrott2030
  • De SF som erhåller övergångsstöd kan erhålla behovsprövat operativt stöd från RF:s elitidrottsavdelning där fokus är att ge stöd till det som redan är upparbetat och pågående
  • Den av RS beskrivna processen om kommande målsättningar samt ekonomiska ramar och principer ska inkludera diskussioner om de ämnen som Svenska Gymnastikförbundet samt motionsgruppen yrkat på (att alla förbund ges möjlighet att bidra till måluppfyllnaden, att nya kriterier blir långsiktiga, tydliga och transparenta och konkretiserar hur värdering och uppföljning ska ske samt baseras på fakta och likhetsprincip oaktat sporternas organisatoriska status).
  • RS beskrivna process och förslag till Riksidrottsforum 2024 ska präglas av tydlighet och transparens
  • Förslag ska presenteras vid Riksidrottsforum avseende målsättningar och ekonomiska ramar och principer 2024

- Vi är stolta och nöjda med stämmans beslut. Det säkerställer att discipliner som exempelvis truppgymnastik, hopprep och parkour inte per automatik fråntas möjligheter till ekonomiskt och resursmässigt stöd från RF framåtriktat, vilket det ursprungliga beslutet hade inneburit, avslutar Jonas.

Publicerad: 2024-01-24

UPPTÄCK MER