Avslutade/ Redovisade artiklar/ studier/ publikationer

Här hittar du studier, rapporter, artiklar mm som är kopplade mot gymnastik. Vi har sorterat dessa under varje disciplin om de är disciplinspecifika. Artiklarna är sedan sorterade under ämnesområden för att du lättare ska kunna hitta det du söker.

Övergripande gymnastik

Nedan redovisas avslutade studier och samverkansprojekt:

--------------------------------------------------------------------------

Studie: Hur påverkar menstruation och hormonella preventivmedel
idrottsprestation och träning? (start 2021 och avslutad 2022)

Karolinska Institutet i samarbete med Svenska Olympiska Kommittén och flera specialförbund

Ansvarig forskare: Cecilia Fridén, docent, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet genomför i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och flera idrottsförbund en webbenkätstudie om hur menstruationscykeln och olika hormonella preventivmedel påverkar idrottsprestation och träning. Studien har en godkänd etikprövning via Etikprövningsnämnden.
Gymnastikförbundet stödjer studien genom att sprida informationen och uppmuntra våra idrottskvinnor att delta.


Vår förhoppning och studiens intention är att erhålla en ökad kunskap kring hur träning och tävling kan planeras och förläggas på bästa sätt utifrån gymnastens förutsättningar och då innefattar detta även att ta hänsyn till menstruationscykeln. Vi önskar också kunna säkerställa att ny kunskap överförs till praktiskt kunnande inom vår organisation där både gymnaster och ledare kan ta del.
Du, som är kvinnlig gymnast, har fyllt 18 år och tävlar på högre nivå kan hjälpa oss att ge en rättvis helhetsbild av hur menstruationscykel, hormonella preventivmedel och idrotten i kombination fungerar för just dig. Vi hoppas att du vill delta! Ditt deltagande sker helt anonymt.

Gymnastikförbundets letter of concent kan du läsa här Pdf, 241 kB.

-------------------------------------------------

Studie/ studentuppsats: Barnrättsperspektiv inom skolidrotten jämfört med ideell föreningsidrott (start 2020 avslut 2021)

Ansvarig forskningsstuderande: Carl Wiström, Örebro Universitet Ämneslärarprogrammet

Ansvarig handledare: Mikael Quennerstedt

Gymnastikförbundet stödjer ett examensarbete vid Örebro Universitet, Ämneslärarprogrammet. Studien är en del av en utbildningsinsats på 10 veckor som genomförs inom ramen för ämneslärarprogrammet vid GIH i Örebro.

Studiens syfte är att genom en kvalitativ metod (intervjuer) jämföra systemet för att anmäla eventuella missförhållanden som kommer till vuxnas kännedom inom skolan, på schemalagd skoltid, kontra inom den i huvudsak ideella föreningsbaserade idrotten på fritiden.

Lärarstudent Carl Wiström önskar, med stöd av tidigare forskning, undersöka en identifierad kunskapslucka kring hur idrottslärare i den svenska skolan jobbar med anmälningsskyldighet, samt vilka ämnesspecifika problem de upplever. Då frågan kring barnskyddande arbete även är relevant inom föreningsidrotten, görs en jämförelse av lärares och tränares uppfattning av problem inom arenor där barn utövar idrott.

Specifika frågeställningar:

1) Hur hanterar skolan situationer där barn far illa inom idrottsämnet?

2) Hur hanterar föreningar situationer där barn far illa inom idrottsverksamheten?

Vi hoppas att de potentiella svaren som undersökningen kan generera, skulle kunna ge en tydligare inblick i vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till idrott i olika miljöer, och vad som är specifikt för skolmiljön respektive föreningsmiljön. Vår förhoppning är även att studien ska kunna ge möjliga förslag kring barnskyddande åtgärder inom idrott och belysa möjligheterna för att anmäla missförhållanden på ett säkert sätt.

Uppsatsen kan läsas i sin helhet här. Pdf, 453 kB.

--------------------------------------------------

Studie/ Studentuppsats: En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

Ansvarig student: Emma Pussinen

Lärosäte: GIH Stockholm

Gymnastikförbundet har stöttat ett examensarbete där syftet är att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning.

Sekundära syften var att undersöka eventuella samband mellan perfektionistisk självpresentation, kroppsuppfattning och ålder.

Följande frågeställningar avsågs besvaras genom studien:

1) I vilken mån upplever tränare inom KvAG perfektionistisk självpresentation?

2) I vilken mån upplever tränare inom KvAG diskrepansvärden gällande kroppsuppfattning?

3) Finns det ett samband mellan tränares nivå av perfektionistisk självpresentation och deras kroppsuppfattning?

4) Finns det ett samband mellan tränares ålder och nivå av perfektionistisk självpresentation?

5) Finns det ett samband mellan tränares ålder och deras kroppsuppfattning?

Studien redovisades i seminarie under maj 2021 och kan läsas i sin helhet här. Pdf, 700 kB.

-------------------------------------------------------

Studie: Tidig specialisering inom estetiska idrotter, en explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

Ansvariga studenter: Emelie Johansson och Pernilla Sörensen

Lärosäte: GIH Stockholm

Studien är en del av ett större projekt som pågår tillsammans med GIH där Gymnastikförbundet hoppas få mer kunskap om vad som styr om tidig specialisering är möjlig och under vilka omständigheter där denna del ger oss mer insikter inom området motivationsaspekter och avhopp. Studien genomfördes via en online-enkät som vände sig till estetiska idrottare runt om i världen, där svenska gymnaster bidrar.

Det är vår förhoppning att studiens resultat kan vara gynnsamma för aktiva, tränare samt föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp.

Analys av data är genomförd och studentuppsatsen presenterads under maj 2021. Den finns att läsa här. Pdf, 467 kB.

----------------------------------------------------

Studie: Thriving Through Relationships in Sport: The Role of the Parent–Athlete and Coach–Athlete Attachment Relationship (start 2019 och avslutad 2021)

Umeå Universitet, Institutionen för psykologi, Umeå

Ansvarig forskare: Louise Davis, PhD Associate Professor (Docent I idrottpsykologi) HEA Fellow and Merited Teacher Department of Psychology, Umeå Universitet.

Studien har riktat sig till tävlande gymnaster inom Rytmisk gymnastik och Trampolin/DMT. Metoden som använtas har varit en enkätundersökning i kombination med filmade sekvenser från träning och tävling som sedan bedömts av utbildare domare inom respektive disciplin.

Sammanfattningen av studien visar på att gymnasterns anknytning till sin ledare var signifikant associerad med gymnastens blomstrande och förmedlade tillfredsställelse av psykiska behov. Resultaten visade också att gymnaster som känner en säker anknytning till sin mamma och/eller pappa positivt förutsade upplevelsen av att trivas under tävling medan idrottares osäkra anknytning inte visade på att gymnasten blomstrar. Vidare förutsade inte idrottares anknytning till både mamma och pappa tävlingsprestanda. Tillsammans visar dessa två studier den viktiga roll som idrottares säkra anknytningsrelationer med föräldrar och tränare spelar för att underlätta blomstrande hos idrottare. Dessa fynd har betydande konsekvenser för forskning och praktik.

Hela studien kan läsas här Pdf, 970 kB..

------------------------------------------------

Samverkan/ studie: AIM Control, skaderegistrering kopplat till återhämtning och psykiskt mående (start 2017 avslut 2019)

Linköpings Universitet, avdelning fysioterapi, Linköping

Ansvariga: Kajsa Johansson, leg. sjukgymnast, med. dr och lektor vid institutionen för medicin och hälsa, inriktning fysioterapi vid Linköpings Universitet och Jennie Classon, leg fysioterapeut och medlem i Handbollsförbundets medicinska kommitté.

Skaderegistrering via app i telefon genomförd veckovis udner två års tid på allalandslagsaktiva. Två årsrapporter finns och specifik information kan efterfrågas vid intersse. Verktyget har utvärderats och finns nu som erbjudande till föreningsgymnaster att tackna avtal kring direkt med AIM Control.

Info: https://aimcontrol.se/gymnastik/index.html

------------------------------------------------

Studie: Friskt på toppen - störda ätbeteenden, tvångsmässig träning och depressiva symtom bland svenska landslagsgymnaster mot en jämförelsegrupp. (start 2018 och avslutad 2019)

Uppsala Universitet, Uppsala

Ansvarig forskare/ handledare: Klara Edlund, Dr. Klara Edlund, Ph.D., Associate Professor
Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, Institute of Environmental Medicine
Karolinska Institutet. Studenter: Henrik Jönsson och Niclas Ödman.

Enkätundersökningar genomförda med landslagsaktiva under två års tid. Sammanställd studie i form av examensarbete psykologprogrammet våren 2019 via psykologistudenterna Jönsson och Ödman.

Studien kan läsas här Pdf, 574 kB..

------------------------------------------------

Studie: Internetbaserad Acceptance and Commitment Therapy (ACT) inom idrott via idrottspsykologiskt program online (start 2019 och avslutad 2020)

Umeå Universitet, institutionen för idrottspsykologi, Umeå

Ansvarig handledare: Marius Sommer, doktor i psykologi (inriktning idrottspsykologi), universitetslektor. Studenter Henrik Andersson och Mikael Nilsson.

Genom tillgång till internetbaserat program i flera steg har aktiva fått möjlighet till guidning i idrottspsykologiska frågor kopplat direkt till egen prestation.

Studien har resulterat i ett inlett samarbete med ACT Sport som företag vilket startades av Henrik och Mikael i samband med avslutade studier.

Info: https://www.actsport.net/

Studien kan läsas här Pdf, 1 MB.. En sammanfattning av studie och resultat finns här Pdf, 1 MB..

------------------------------------------------

Truppgymnastik

Nedan redovisas avslutade studier och samverkansprojekt:

---------------------------------------------------------------------

Sjukgymnastik, medicin, etc.

Förekomst och påverkan av urininkontinens bland Sveriges idrottsutövare
- Frida Uddman, Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskaper, 2023

Hur är det att vara skadad truppgymnast? En kvalitativ studie kring psykologiska faktorer i samband med rehabilitering och återgång till idrott Pdf, 573 kB.
- Henrik Gerby och Sofie Tuneld, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, 2017

High injury incidence in TeamGym competition: a prospective cohort study
- Siri Sjetne Lund och Grete Myklebust, Oslo Sport Trauma Research Center, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway

Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster - En retrospektiv enkätundersökning Pdf, 217 kB.
- Olivia Särnbratt och Camilla Säfström, Karolinska institutet, 2015

Främre korsbandsskada inom truppgymnastik Pdf, 3 MB.
- Alexander Wickmark och Sophia Bone, Lunds Universitet, 2014

Skadeincidens hos kvinnliga truppgymnaster i Sverige Pdf, 1 MB.
- Johanna Nilsson och Sara Nilsson, Lunds Universitet, 2014

Fotledsdistorsioner hos svenska kvinnliga truppgymnaster på juniornivå – incidens och tillfälle. Betydelsen av uppvärmning/styrketräning för fot/fotled Pdf, 420 kB.
- Ebba Cedrum fd. Martin, Högskolan i Halmstad, 2012

Avhandling
Swedish TeamGym - Injury incidence, mechanism, diagnosis and postural control Pdf, 2 MB.
- Marita L Harringe, Karolinska institutet, 2007

Nutrition

En kartläggning av truppgymnasters kostvanor Pdf, 2 MB.
- Sara Brockie, Göteborgs universitet, 2015

Redskap

Kinematic and kinetic tumbling take-off comparision of a spring-floor and an Airfloor (TM): A pilot study Pdf, 908 kB.
- William A Sands et. al., Science of Gymnastics Journal

Styrketräning

Styrketräning för truppgymnaster - mer än bara kroppsvikt som belastning Pdf, 595 kB.
- Johan Stigell, Gymnastik- och idrottshögskolan, 2014

Övrigt truppgymnastik

Studie/ forskningsprojekt: En kartläggning av fysiska delkapaciteter hos svenska elitgymnaster tävlandes i truppgymnastik

Ansvarig forskarstuderande: Stefan Höög, landslagstränare inom trupp, MSc sport science och leg. naprapat, i samverkan med Gymnastikförbudnet och RF Elit.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva den fysiska kapaciteten hos Sveriges bästa kvinnliga och manliga truppgymnaster på junior- och seniornivå för att skapa uppdaterade kravprofiler för idrotten. I tillägg gör det att tränare och aktiva kan erhålla större kunskap om vilka fysiska krav som ställs på utövarna så att träningsupplägg kan effektiviseras och skaderisken minskas.

En första redovisning av resultat av studien sammantaget med nuvarande erfarenheter från fysoiterapteuter Anna-Karin Wikström, fysioterapeut från Idrottsmedicinska kliniken på Bosön, Stefan Höög, naprapat och ansvarig för studien samt våra landslagsfysios inom trupplandslag skedde under augusti 2020 i två webseminarier. Mer om detta han du läsa här Pdf, 83 kB..

Studien finns nu publicerad i en artikel som kan läsas i sin helhet här Pdf, 1 MB..

------------------------------------------------

Hastighet vid trampetthopp - Hur hastighet används i förhållande till svårighetspoäng och kön
- Sverre Sjö, Gymnastik- och idrottshögskolan, 2023

------------------------------------------------

Den hållbara truppgymnasten - En kvalitativ studie om att möjliggöra längre elitkarriärer i truppgymnastik
- Ebba Aldentorp, Gymnastik- och idrottshögskolan, 2023

------------------------------------------------

Imagery - the power of the mind - En intervention om visualiseringens påverkan på truppgymnasters upplevda nervositet inför tävling Pdf, 797 kB.
- Johan Wikås, Gymnastik- och idrottshögskolan, 2018

------------------------------------------------

Teenagepigers frafald i TeamGym i et senmoderne samfund Pdf, 4 MB. (på danska)
- Lea Lindström, Institut for Idræt og Ernæring, KøbenhavnsUniversitet, 2015

Är tidig specialisering vägen till landslaget? Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering Pdf, 592 kB.
- Moa Lindgren & Gabriela Westermark, Gymnastik- och Idrottshögskolan 2015

Tipsa Gymnastikförbundet

Om du har tips på studier, artiklar eller intressanta publikationer som borde finnas med här. Ta kontakt med oss på info@gymnastik.se