Pågående studier

Gymnastikförbundet medverkar och stödjer för tillfället i flera större studier där vi har bedömt att vår medverkan kommer att kunna göra skillnad för våra medlemmar på sikt. Vår inställning är att forskning och idrott generellt behöver närma sig varandra i olika former för att lära om och förbättra verksamhet på alla plan.

-------------------------------------------------

Aktuella pågående studier/ samverkansprojekt:

-------------------------------------------------

Studie: Uppsåtligt våld inom idrotten: Implikationer för idrottares psykiska och fysiska hälsa (start 2023 och pågående)

Sophiahemmet Högskola

Ansvariga kontaktpersoner: Klara Edlund, Louise Davis, Ulrika Tranaeus, Gustav Järpehag

Problem relaterade till psykisk- (t.ex. nedstämdhet, problem relaterade till mat och vikt samt stress) och fysisk hälsa (t.ex. överbelastningsskador) samt prestation är vanligt förekommande inom många idrotter, främst på avancerad nivå. Dessa problem kan vara kopplade till idrottsmiljö. Kunskapen om hälsa relaterad till idrottsmiljö bland idrottare i Sverige idag är låg. Denna studie undersöker förekomst av missförhållanden i idrottsmiljön samt förekomst av symtom på psykisk och fysisk ohälsa bland idrottare, 15 år och äldre, på avancerad nivå genom en webbenkät. Gymnastikförbundet stödjer genom att sprida informationen och uppmuntra gymnaster att delta.

Vill du som aktiv på avancerad nivå vara med och bidra till forskningen? Svara på enkäten här!

-------------------------------------------------

Studie: Återgång efter korsbandsskada (start 2018 och pågående)

Karolinska Institutet, Stockholm

Ansvarig forskare: Marita Harringe, Marita L Harringe, PhD, RPT, Karolinska Institutet
Department of Molecular Medicine and Surgery, Stockholm Sports Trauma Research Center

Steg 1 med djupintervjuer genomfört och redovisning av studien förväntas till våren 2021. Dialog och plan för uppföljning av resultat pågår.

------------------------------------------------

Studie: Samband mellan muskulär uthållighet i underbenet och skador i fot, fotled respektive underben (start 2022 och pågående)

Göteborgs universitet

Ansvarig kontaktperson: Susanne Beischer

Testledare: Farshad Ashnai

Syftet med detta projekt är att, på lång sikt, utveckla en modell för att underlätta och förbättra omhändertagande av gymnaster med olika typer av skador i fot och underben inom truppgymnastik. Detta genom att se över sambandet mellan muskulär uthållighet/trötthet i underbenet och skador i fot/fotled/underben. Gymnastikförbundet stödjer genom att sprida informationen och uppmuntra truppgymnaster att delta.

-------------------------------------------------

Studie: ADHD och idrott (start 2021 och pågående)

Göteborgs Universitet

Ansvarig forskare: Karin Grahn

Gymnastikförbundet har under senare tid fått många frågor från föreningar och enskilda tränare som handlar om bemötande och inkludering av barn med olika typer av neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och diagnoser. Många frågor handlar om att öka kunskapen och förståelsen, vilket gör att vår förhoppningär att denna studia ska kunna ge oss mer kunskap på området.

Studien genomförs via Region Väst och riktar sig till föreningar i regionen. Vi hoppas nå ut med information och enkät till sommaren/ hösten 2021.

Mer om projektet går att läsa här.

-------------------------------------------------

Studie: Dual Careers och psykisk ohälsa (start 2021 och pågående)

Halmstads Universitet

Ansvarig kontaktperson: Kent Lindahl, Riksidrottsförbundet

Ett större internationellt ERASMUS-projekt som Riksidrottsförbundet stöttar och som vänder sig till alla förbund som har studenter på nationella- eller riksidrottsgymnasium (NIU och RIG).

Gymnastikförbundet deltar genom att uppmuntra våra studenter att delta då vi önskar mer kunskap om vilka faktorer som styr prestation i en gymnasial miljö samtidigt som du studerar med högt satta mål. Förväntad redovisning av steg 1 sker tidigast till vintern 2021.

-------------------------------------------------

Studie: Tidig specialisering - ju tidigare desto bättre? (start 2018 och pågående)

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm

Ansvariga forskare: Sanna Nordin Bates, docent & lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi och Charlotte Dawning, master i dansvetenskap, vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Studenter från GIH som bidrar i arbetet: Emelie Johansson (truppgymnastik) och Pernilla Sörensen (cheerleading).

Studien syftar till att belysa tidig specialisering inom estetiska idrotter. Inom denna ram kommer studien att utforska specialisering, upplevelser av motivation, samt olika orsaker till avhopp. Det är vår förhoppning att studiens resultat kan vara gynnsamma för aktiva, tränare samt föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp.

Del 1

Steg 1:

Kvantitativ studie genomförd och redovisades genom ett webinarium riktat till förbundskaptener, landslagsledare, tävlingskommittéer och övriga intresserade under augusti 2020.

  1. Första delen (utveckling av mät-index för tidig specialisering inom estetiska idrotter) är publicerad – den finns att ta del av här.
  2. Andra delen (som handlar om att aktiva med högre grad av tidig specialisering inte verkar ha sämre motivationskvalitet eller avhoppsintentioner, etc) närmar sig publicering till våren 2021.

Steg 2:

Kvantitativ studie (studentprojekt)

  1. Online-enkät kring tidig specialisering, avhopp och motivationsfaktorer som innefattar estetiska idrottare runt om i världen, där svenska gymnaster bidrar. Analys av data är genomförd och studentuppsatsen presenterads under maj 2021. Den finns att läsa här. Pdf, 467 kB.

Del 2

Kvalitativ studie (djupintervjuer)

  1. Denna del är ännu inte påbörjad men det allra mesta är planerat och vi inväntar endast besked kring etisk prövning. Här kommer de aktiva som visat högst poäng i tidigare enkätstudien kring tidig specialisering att erbjudas djupintervjuer kring sina upplevelser. Studien planeras kunna redovisas till hösten 2021.

---------------------------------------------------