Arbetsmaterial kartläggning och analys

Kartläggning och analys

Kartläggning av kommunen

För att kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete är det bra att göra en ordentlig kartläggning av kommunen. Ta reda på hur den politiska majoriteten ser ut i kommunen, kartlägg vilka politiker som sitter nära de frågor och beslut du vill påverka. Vad står i styrande politikers partiprogram, hur möter det din verksamhet? Identifiera nyckelpersoner, vilka personer behöver du nå? Är det politiker eller tjänstemän? Eller både och? I arbetsdokumentet finner du kort info om hur en kommun fungerar och du kan läsa mer ingående om hur en kommun fungerar här.

Du kan också ladda ned hela arbetsmaterialet i pdf-format här Pdf, 998 kB..

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar övergripande och strategiska beslut som styr verksamhetens inriktning, beslut om budget och skatteuttag samt utser ledamöter i kommunstyrelse och olika nämnder. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och leder och samordnar det operativa arbetet.

 1. Hur ser den politiska majoriteten ut i kommunen?
 2. Vem är Kommunstyrelsens ordförande och vilket parti tillhör hen?
 3. Vem är 1:e och 2:e vice ordförande och vilka partier tillhör dem?
 4. Vem är Kommunfullmäktiges ordförande och vilket parti tillhör hen?
 5. Finns det andra intressanta nyckelpersoner i fullmäktige?
 6. Finns det någon i fullmäktige med ett intresse inom gymnastik?
 7. Finns det någon i fullmäktige som kan tänkas vilja vinna egna politiska poäng på att hjälpa föreningen?

Kommunens nämnder och förvaltningar

Varje kommun beslutar själva om hur många och vilka nämnder som kommunen ska ha. Det medför att det ser väldigt olika ut runt om i Sverige. I nämnderna förbereds ärenden som tas upp i fullmäktige. Nämnderna besluta ofta själva i mindre frågor samt ansvarar normalt för löpande verksamhet. Idrottsföreningar sorterar oftast in under en kultur- och fritidsnämnd, men det ser också väldigt olika ut runt om i Sverige.

Vid ett påverkansarbete är det alltid bra att trycka på den samhällsnyttan som föreningen faktiskt bidrar med och då kan det vara andra nämnder/förvaltningar som kan vara aktuella att ha kontakt med, t.ex. socialnämnd, utbildningsnämnd, etc.

 1. Vilken nämnd i er kommun ansvarar för idrottsfrågor?
 2. Vem är ordförande och vice ordförande i nämnden ovan och vilka partier tillhör dem?
 3. Är det någon i nämnden som har någon idrottskoppling eller föreningskoppling?
 4. Finns det någon i nämnden med ett intresse eller koppling inom gymnastik?
 5. Finns det någon i nämnden som kan tänkas vilja vinna egna politiska poäng på att hjälpa föreningen?
 6. Vem är ansvarig tjänsteman (Förvaltningschef) för idrottsfrågorna?
 7. Finns det ytterligare tjänstemän som arbetar med idrottsfrågorna?
 8. Vilka övriga nämnder/förvaltningar kan vara bra att kontakta?
 9. Vilka är nyckelpersonerna i dessa nämnder/förvaltningar?

Partier och partigrupper

Normalt har partitillhörigheten inte lika stor inverkan på kommunalpolitiken då många lokala frågor inte är så ideologiskt laddade, t.ex. en idrottsfråga som hur träningstider ska fördelas. Men när det kommer till budget och liknande frågor ha det betydelse. Ibland kan det finnas ett parti som särskilt lyfter fram idrottsfrågor i majoriteten och/eller i oppositionen. Innan ett ärende ska upp till beslut i en nämnd eller i fullmäktige sitter partigrupper och bestämmer hur de ska rösta i olika frågor. Ska föreningen påverka ett beslut i kommunen kan det vara aktuellt att ta kontakt och försöka få till en träff med ett eller flera.

 1. Vilka partier ingår i majoriteten i kommunen
 2. Finns det något eller några partier som särskilt lyfter idrottsfrågor?
 3. Vilket parti eller partigrupp har mest makt i kommunen?
 4. Har de olika partierna skrivit något om idrott i sina partiprogram?
 5. Finns det något övrigt i deras partiprogram som kan vara bra att använda i påverkansarbetet?

Kommunala planer och program

Kommunen upprättar många planer och program som underlag för framtida beslut. Ett sådant program kan vara ett idrottspolitiskt program eller liknande. Men långt ifrån alla kommuner har ett sådant. Enligt Riksidrottsförbundets kommunundersökning 2018 så uppgav knapp 30 % av kommunerna att de hade ett idrottspolitiskt program.

Utöver det idrottspolitiska programmet kan det finnas flera planer eller program som kan ha betydelse för ett påverkansarbete, t.ex. lokalförsörjningsplan. Om man ser till den samhällsnyttan som gymnastikföreningar bidrar med kan det finnas många matnyttiga formuleringar i olika planer och program som man kan använda som argument i ett påverkansarbete.

 1. Finns det något idrottspolitiskt program i kommunen?
  1. I så fall vad är relevant för föreningens påverkansarbete?
  2. Finns det något om utbyggnad av ytor för gymnastik eller andra idrottsytor?
 2. Finns det någon plan för utbyggnad av idrottsytor i kommunen?
 3. Finns det några andra planer eller program i kommunen som kan vara relevanta för idrott, gymnastik och påverkansarbetet?
 4. Finns det några mål i kommunen som föreningens verksamhet kan bidra till att uppfylla?
 5. Finns det någon anledning för föreningen att titta på någon del i planprocessen* och i så fall vilken del?
 6. Planeras det för några nya bostadsområden i er kommun och vet ni om det finns idrottsytor i dessa områden?

*Du kan läsa mer om planprocessen här

Anläggningar i kommunen

Om föreningen ska bedriva ett påverkansarbete kring anläggningsfrågor behöver ni analysera anläggningssituationen i kommunen noggrant. Det gäller både antalet anläggningar och antalet träningstider, samt hur utveckling för dessa har varit de senaste åren. Koppla det sedan gärna till t.ex. befolkningsmängdens eller föreningens utveckling.

 1. Hur många idrottshallar/gymnastiksalar finns det kommunen?
 2. När färdigställdes senaste idrottshallen/gymnastiksalen?
 3. Planeras det att byggas någon idrottshall/gymnastiksal i den närmaste framtiden?
 4. Hur många träningstider har föreningen och hur har utvecklingen varit de senaste åren?

Allmänt om kommunen

För att kunna ta fram bra argument är det en fördel om man kan koppla dessa till relevanta kommunfakta. Mycket kan kopplas till antalet invånare i kommunen och hur befolkningsutvecklingen har varit i kommunen. Titta gärna på utvecklingen i olika åldrar jämförbara med LOK- och medlemssiffror.

 1. Hur många invånare har kommunen?
 2. Hur ser befolkningsutvecklingen ut i kommunen?
 3. Hur många invånare har kommunen växt med sedan senaste idrottshallen/gymnastiksalen byggdes?

Kartläggning av föreningsverksamhet i kommunen

Inför ett påverkansarbete är det bra att göra en kartläggning av den egna verksamheten, andra gymnastikföreningars verksamhet och andra idrottsföreningars verksamhet för att kunna få fram relevant fakta som ni kan använda er av.

Gymnastik i kommunen

Eftersom kommunen ofta inte ser skillnad på olika discipliner och verksamheter inom Svensk Gymnastik är det bra att ta fram samlad statistik för all gymnastik i kommunen när man ska bedriva ett påverkansarbete

 1. Hur har gymnastikens LOK-stöd utvecklats de senaste åren?
 2. Hur ser medlemsutvecklingen ut för gymnastiken i kommunen de senaste åren?
 3. Hur har gymnastiken i kommunen utvecklats sedan senaste idrottshallen/gymnastiksalen byggdes?
 4. Vilka verksamheter (discipliner) har gymnastikföreningarna i kommunen?
 5. Hur ser könsfördelningen ut inom gymnastiken i kommunen?
 6. Hur ser åldersfördelningen ut inom gymnastiken i kommunen?

Den egna föreningen

När man gör ett kartläggningsarbete behöver man också titta inåt på den egna föreningen och analysera nuläge samt utvecklingen över tid. Det blir en bra del när det senare kommer till att hitta samarbeten samt budskap och argument.

 1. Hur har egna föreningens LOK-stöd utvecklats de senaste åren?
 2. Hur ser medlemsutvecklingen ut i den egna föreningen de senaste åren?
 3. Hur har den egna föreningen utvecklats sedan senaste idrottshallen/gymnastiksalen byggdes?
 4. Hur ser könsfördelningen ut i den egna föreningen?
 5. Hur ser åldersfördelningen ut i den egna föreningen?
 6. Vilka verksamheter (discipliner) har den egna föreningen och hur har det förändrats över tid?
 7. Vilka verksamheter skulle föreningen vilja starta om det fanns bättre förutsättningen med träningsmiljöer och ledare?
 8. Hur ser föreningens visioner och framtidsplaner ut?
 9. Har föreningen figurerat i media på ett positivt eller negativt sätt under de senaste åren?
 10. Har det funnits några konflikter i föreningen de senaste åren?
 11. Har föreningen haft några konflikter med en annan förening i kommunen?
 12. Kan det finnas några andra ”hinder” inom föreningen som kan ha inverkan på ett påverkansarbete?

Andra gymnastikföreningar i kommunen

Om det finns fler gymnastikföreningar i kommunen är det även bra att titta på hur den egna föreningens och övriga gymnastikföreningars utveckling ser ut i jämförelse med den samlade statistiken för gymnastik i kommunen. Tänk på att samarbete med andra gymnastikföreningar i kommunen är en klar fördel när man möter kommunen. Tänk också på att det kan finnas föreningar med verksamheter som ingår i Svensk Gymnastik som ni inte alltid tänker på.

 1. Finns det flera gymnastikföreningar i kommunen? (om nej, hoppa över detta stycket)
 2. Vilka verksamheter (discipliner) bedriver de övriga gymnastikföreningarna och hur har det förändrats över tid?
 3. Hur har deras LOK-stöd och antal medlemmar utvecklats över tid?
 4. Hur ser könsfördelningen ut i de övriga gymnastikföreningarna?
 5. Hur ser åldersfördelningen ut i de övriga gymnastikföreningarna?

Andra föreningar i kommunen

När vi bedriver ett påverkansarbete är det bra att kunna visa på gymnastikens särprägel i förhållande till andra idrotter. I första hand är det kanske de traditionella idrottshallsidrotterna (basket, handboll, innebandy och volleyboll), som gymnastiken oftast delar lokaler med, man jämför med. Men ska ni bedriven ett påverkansarbete för en specialhall kan det även vara bra att titta på andra idrotter med specialanläggningar för sin idrott.

 1. Vilka föreningar växer i kommunen?
 2. Vilka föreningar tappar verksamhet i kommunen?
 3. Hur ser utvecklingen ut för de föreningar/idrotter som oftast delar anläggningar med gymnastiken?
 4. Hur ser könsfördelningen ut för de föreningar/idrotter som oftast delar anläggningar med gymnastiken?
 5. Hur ser åldersfördelningen ut för de föreningar/idrotter som oftast delar anläggningar med gymnastiken?

Samarbete

Tänk på att kommunen oftast ser gymnastiken som en idrott och inte som flera verksamheter med många olika behov. Om det finns flera gymnastikföreningar i samma kommun är det alltså nästan en förutsättning att ni samarbetar.

Kommunen uppskattar alltid när föreningar samarbetar mellan idrotterna, så kan ni samarbeta med andra föreningar som ni delar intresse med så underlättar det ert arbete. Det kan till exempel vara andra idrottshallsidrotter (basket, handboll, innebandy, volleyboll) där ni gör gemensam sak för att få fler idrottshallar i kommunen.

 1. Finns det fler föreningar i kommunen som är medlemmar i Gymnastikförbundet?
 2. Finns det någon gymnastikförening i kommunen som vi kan samarbeta med?
  1. Om ja, hur kan vi samarbeta?
  2. Om nej, varför kan vi inte samarbeta?
 3. Finns det några övriga föreningar som vi kan samarbeta med?
  1. Om ja, hur kan vi samarbeta?
 4. Kan föreningen ha något gemensamt mål med andra föreningar i kommunen?

Trender, tendenser och viktiga samhällsfrågor i kommunen

För att kunna sätta in ert påverkansarbete i ett större sammanhang är det bra att analysera vilka trender, tendenser och viktiga samhällsfrågor det finns i kommunen och i omvärlden. Går det sedan att koppla era önskemål till något av dessa frågor som en dellösning på de problemen kan ni få bättre framgång i ert påverkansarbete.

 1. Vilka frågor står högst upp på politikernas dagordning?
 2. Vilka frågor dominerade i senaste kommunvalet?
 3. Är det några speciella frågor som debatteras flitigt i kommunfullmäktige?
 4. Vilka frågor är de vanligaste i kultur- och fritidsnämnden (eller motsvarande nämnd)?
 5. Vilka är de vanligaste förekommande frågorna i lokalpressen?
 6. Vilka trender finns det inom idrotten i kommunen? Vilka idrotter växer/minskar? Nya idrotter?
 7. Hur har bostadssituationen utvecklats i kommunen?
 8. Hur ser trenderna ut avseende idrottsanläggningar både för organiserad idrott och spontanidrott? Jämför gärna med närliggande och liknande kommuner.
 9. Vilka trender finns det inom Svensk Gymnastik som har inverkan på vårt påverkansarbete?
 10. Vilka andra trender eller tendenser, nationell, regionalt eller lokalt, kan inverka på ert påverkansarbete?