Gymnastikförbundet förstärker och accelererar arbetet kring det goda ledarskapet

Med anledning av SVTs granskning av den rytmiska gymnastiken vill Gymnastikförbundet lyfta fram hur vi har jobbat och hur vi framåtriktat hanterar frågan kring träningsmetoder, ledarskap, synen på aktiva och strukturer inom den rytmiska gymnastiken.

Först och främst vill förbundet tacka de som har delat med sig av sina upplevelser. Vi har nåtts av några av berättelserna som SVT uppmärksammade men inte alla. Därför hoppas vi att övriga gymnaster också har modet att höra av sig till oss så vi får möjlighet att agera.

- Det SVT lyfter fram visar en bild av något som vi inte vill se inom Svensk Gymnastik. Vi vill bedriva en sund verksamhet som präglas av en öppenhetskultur. Vi måste säkra ett klimat där aktiva kan berätta, där vuxenvärlden lyssnar och samtidigt ställer de obekväma frågorna, säger Pelle Malmborg, GS på Gymnastikförbundet.

Redan 2012 gick startskottet för ett stort utvecklingsarbete. Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik har de senaste tio åren arbetat med förändring och förbättring av utbildningar, regelverk, tävlingsstrukturer, idrottsmedicinskt stöd, landslagsverksamheten samt att stärka föreningsledningar och aktiva.

Kommunikation är nyckeln

Trots alla de åtgärder som genomförts konstaterar vi att vi inte har nått hela vägen fram i alla avseenden. Gymnastikförbundet kommer därför att både förstärka och accelerera arbetet med träningsmetoder, ledarskapet, synen på de aktiva och strukturer inom den rytmiska gymnastiken. Följande målgrupper kommer involveras med utgångspunkt i gymnasternas berättelser och delaktighet:

 • Gymnaster
 • Ledare
 • Föreningsstyrelser

- Vi kan inte bara lämna över eller hänvisa till ett stödmaterial. Vi behöver ses, prata och diskutera innebörden i dem och hur vi tillsammans tar kommande steg. Då rytmisk gymnastik är en av de mindre grenarna inom Svensk Gymnastik hoppas vi kunna nå hela verksamheten inom en snar framtid, säger Pelle och avslutar:

I de allra flesta fall har vi en fin verksamhet inom Svensk Gymnastik. Men till er som har andra upplevelser vill jag att ni ska veta att vi bryr oss om er. Vi sopar inget under mattan och vi vill få till en förändring i de delar där det finns brister. Nu hoppas vi på er hjälp, för förbundet gör inte detta arbete ensamt.

Aktiviteter och åtgärder inom ramen för trygg idrott sedan 2012

 • Gymnastikförbundets utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer har arbetats fram och gemensamt beslutats av förbundsmötet 2014. Modellen har sin grund i barnkonventionen och idén om rörelse hela livet.
 • Sedan juni 2014 har Svensk Gymnastik en uppförandekod. Uppförandekoden omsätts i utbildningsverksamheten och andra kompetenshöjande insatser och revideras vid behov.
 • En Gymnastikombudsman samt en Juridisk nämnd finns på plats sedan 2014 och agerar rådgivande och beslutande i ärenden inom gällande ramverk.
 • Gymnastikförbundet motionerade till Riksidrottsmötet 2018 om att införa en Etisk kod, idrottsombudsman samt förlängd preskriptionstid vid osunt ledarskap för hela idrottsrörelsen. De två första har inrättats och preskriptionstiden har infriats avseende grova kränkningar. Vid RIM 2020 motionerade Gymnastikförbundet och stämman beslutade om uppföljning av RF:s värdegrundssystem.
 • Gymnastikförbundet har genomfört flera mötesplatser och insatser de senaste åren i syfte att föra dialog med medicinskt engagerade inom föreningar, föreningsstyrelser, förtroendevalda, anställda, föreningstränare och aktiva.
 • Med hjälp av stöd från RF och samarbetspartners har vi förbättrat det medicinska området. Det har handlat om att öka kunskapen kring skadeförebyggande insatser och i förlängningen kunskap hos föreningar och aktiva. Det har byggts upp en struktur och ett nätverk av legitimerade medicinska resurser, så att föreningar, tränare och gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs.
 • Gymnastikförbundet har och genomför fortfarande ett omfattande förnyelsearbete inom utbildningsverksamheten med ett starkt fokus på att säkra evidensbaserade utbildningar inom träningslära och ledarskap. Som exempel har vi samarbetat med en av de främsta experterna i världen, Keith Russell (Professor Emeritus) kring träningslära kopplat till gymnastik samt Susanne Meckbach (doktor i idrottsvetenskap) kring ledarskap. Nya utbildningskrav kopplas tydligare till tävlingsnivå och ökar i omfattning ju högre sportslig nivå en ledare befinner sig på.
 • Utöver utbildningspaketet finns stödmaterial kring stretch, energibrist/ätstörningar och basträning framtaget.
 • Ett nytt och omfattande stödmaterial har arbetats fram som riktar sig till föreningar som har en prestationsinriktad verksamhet. Hela eller delar av materialet kan genomföras i samarbete med RF/SISU-distrikten.
 • Inom alla landslag finns idag en eller flera sjukgymnaster knutna och medverkande på samlingar och mästerskap, systematisk dialog genomförs mellan aktiva och ledare, aktives representant utses av de aktiva själva och hälsoundersökningar genomförs årligen av Capio i proaktivt och förebyggande syfte och som komplement till sjukgymnasternas rörelsescreeningar.
 • Nya anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken har lanserats i februari 2022.
 • Maj 2022 kommer ett omfattande interaktivt material riktat till aktiva med filmer, poddar, animationer med mera att lanseras. Materialet är framtaget på bakgrund av enkätsvar från nuvarande och tidigare aktiva och bygger på evidensbaserad forskning blandat med aktivas egna upplevelser och råd.

Vill du hjälpa till i arbetet kring den rytmiska gymnastiken?

Hör av dig till Pia Josephson, pia.josephson@gymnastik.se

Vill du berätta om dina upplevelser?

Hör av dig till Gymnastikombudsmannen eller Helen Åkerman som är ansvarig för föreningsstöd.

Gymnastikombudsman@gymnastik.se

Helen.akerman@gymnastik.se

RF Idrottsombudsman och visselblåsarfunktion

Behöver du annan hjälp, se lista nedan:

Vid misstänkt brott mot lagen:

Polisen: 114 14

Om du har utsatts för övergrepp (fysiskt eller psykiskt):

Vårdcentralen/1177, sök på stödet som finns i din region

För rådgivning, stöd och hjälp:

BRIS: 116 111, chatt eller mail

Brottsofferjouren 116 006, chatt eller mail

Publicerad: 2022-03-09

UPPTÄCK MER