Text

Text

Gymnastikens dag

Gymnastikens dag

Den 16 november 2023 arrangerar Gymnastikförbundet Norr Gymnastikens dag i skolor runt om i Norrbotten och Västerbotten. Genom att uppmärksamma gympan en speciell dag vill vi ge skolor möjlighet att ta del av den rörelserikedom som gymnastiken har att erbjuda till barn och unga.

Gymnastikens dag är en dag med roliga gympaaktiviteter som vill uppmuntra till rörelse utifrån barns och ungas egna förutsättningar. Tillsamans med föreningar kan vi inspirera personal på skolan och fritidshem om hur de på ett enkelt sätt kan använda sig av gymnastikens material. Vidare möjliggör den ett roligt tillfälle för skolor, fritidshem och gymnastikföreningar att samverka med varandra. Tillsammans bidrar vi till att barn och unga uppnår den rekommenderade nivån av 60 minuters aktivitet om dagen.

Om Gymnastikens dag

Allt pekar på att barn som rör på sig inte bara presterar bättre i skolan utan också bättre klarar av livets fysiska och psykiska utmaningar. Därför tycker vi att det borde det vara en självklarhet att alla barn och unga ska ges goda förutsättningar för idrott och rörelse i sin vardag.

Gymnastik sägs vara grunden till all idrott. Gymnastik tränar både motorik, styrka, balans, koordination, kondition och rörlighet och alla kan göra det utifrån sina egna förutsättningar. Grundmotorisk träning är Svensk Gymnastiks unika kompetens. Med grundmotorisk träning följer ökad rörelsekompetens som i sin tur ofta stärker självförtroendet och motiverar till ett aktivt deltagande inom idrotten. Gymnastik är alltså en bra bas att stå på inom motorisk träning, vilken sedan bidrar till att man har lättare att ta sig an andra idrotter.

Bakgrund

Gymnastikens dag genomfördes första gången 2019 i ett syfte att göra en samlad insats mot stillasittande barn och minskad motorisk kompetens. Vi har från starten jobbat för att kunna erbjuda barn och unga en aktivitet som ska vara inkluderande, pulshöjande och innefatta de motoriska grundformerna. Gymnastiken ska vara tillgänglig för alla att prova på och därför vänder vi oss till skolor och föreningar i ett samarbete med RF-SISU och rörelsesatsning i skolan.

För skolor och fritidshem

Vi bjuder in personal från skolan och fritidshem att inspireras av en del av det fina material som finns inom gymnastiken. Samverkan med den lokal gymnastikföreningen hoppas vi kan leda till att höja kunskapen om alla de alternativ och möjligheter som ett tillfälle med gympa kan ge.

Dagen kan också vara en anledning för elever och lärare att samlas gemensamt kring lek och rörelse. Vi vill bidra till att barn och unga får en positiv upplevelse av rörelse och hoppas att dagens aktiviteter kan sätta lite guldkant på vardagen i skolan och i fritidshemmet.

Det är enkelt och kostnadsfritt att vara med! I intresseanmälan presenteras olika alternativ ni kan välja mellan. Välj det som alternativ som passar er skola eller fritidshem bäst. Gymnastikförbundet Norr stöttar sedan med material, inspiration och tips och vi ordnar med kontakten med den lokala gymnastikföreningen.

Till intresseanmälan

Inbjudan skolo Pdf, 456 kB.r

För föreningar

Varför Gymnastikens dag?

Allt pekar på att barn som rör på sig inte bara presterar bättre i skolan utan också bättre klarar av livets fysiska och psykiska utmaningar. Därför tycker vi att det borde det vara en självklarhet att alla barn och unga ska ges goda förutsättningar för idrott och rörelse i sin vardag. Vi ser även gymnastikens dag som ett steg på vägen att må de målen som finns i vår verksamhetsplan och som en del av de förnyelseresor vi arbetar med.

Förnyelseresa 1

- En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse

Vi vill skapa en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse. Vi lever vår vision om rörelse hela livet. Vi vill arbeta för en jämlik och jämställd gymnastikrörelse, det vill säga att vi är till för alla i alla åldrar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Med gymnastikens dag kan vi öppna upp gymnastikrörelsen och möjliggöra grundmorisk träning för fler.

Förnyelseresa 2

- Ledande inom grundmotorisk träning

Grundmotorisk träning är Svensk Gymnastiks unika kompetens. Samtidigt kan vi konstatera att det inte är välkänt för alla. Målet är att Svensk Gymnastik ska vara en känd och erkänd kunskapsorganisation inom grundmotorisk träning. Effekten blir dels att vi lockar fler, dels att vi blir en attraktiv samarbetspartner. På sätt blir vi en positiv kraft i samhället och bidrar till ett starkt samhällsbygge och en förbättrad folkhälsa.

Gymnastikförbundet Norr vill arrangera utbildningar, inspirations-dagar och aktiviteter med målet att inspirera till grundmotorisk träning och rörelse hela livet. Som en del i det vill vi fortsätta vidareutveckla Gymnastikens dag för att den ska bli ett stående inslag i vår verksamhet.

Förnyelseresa 5

- En stolt och modig gymnastikrörelse

För att vi ska uppfattas vara en öppnare och mer inkluderande gymnastikrörelse behöver vi börja med oss själva. Vi behöver börja prata om hur vi ser på varandras verksamheter och hur vi kan göra varandra ännu bättre så att vår ledarskapskultur verkligen genomsyrar hela Svensk Gymnastik. Med en ökad vi-känsla ökar vår stolthet för vad vi inom Svensk Gymnastik gemensamt lyckas åstadkomma.

Målet är att fler ska känna till Svensk Gymnastik och att verksamheten ska kännetecknas av ett gott anseende. Vi får en varumärkesförflyttning och både blir, och uppfattas vara, en positiv och pådrivande kraft i samhället. Gymnastikförbundet Norr vill bli bättre på att marknadsföra den mångfald av verksamheter som finns inom Svensk Gymnastik. Sammantaget vill vi verka för att i större utsträckning nå ut med allt vi kan, är bra på och står för!

Det är enkelt och kostnadsfritt att vara med! I intresseanmälan presenteras olika alternativ ni kan välja mellan. Välj det som passar er förening bäst. Gymnastikförbundet Norr ordnar kontakten med den lokala skolan.

Till intresseanmälan

Inbjudan föreningar Pdf, 434 kB.

Varmt välkommen att delta!

Inspirationsmaterial 2023

Rörelsebanken
Gymnastikmärket
Pausgympa styrka 7-12 år
Pausgympa dans 7-12 år
NPF
Parkour
Hopprep
Svensk gymnastik vill

Gymnastikens dag