Regionens årsmöte

En bild

Gymnastikförbundet Östs högsta beslutande organ är regionförbundsmötet som vanligtvis genomförs i mars månad vartannat år (ojämna år). Röstberättigande ombud på regionförbundsmötet är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet med regional tillhörighet.

Regionförbundsmötet väljer en regionstyrelse som består av en regionssordförande och åtta ledamöter. Dessa ska leda och driva utvecklingen av Svensk Gymnastik regionalt tillsammans med Gymnastikförbundet Östs kansli och regionens utsedda kommittéer.

Vid regionförbundsmötet redovisas även det gånga årets verksamhet i en verksamhetsberättelse samt att styrelsen lägger fram en verksamhetsplan tillsammans med en ekonomisk inriktning för det kommande verksamhetsåret.