Årsmöte 2021

En bild

Gymnastikförbundet Öst bjuder in till digitalt årsmöte, söndagen den 21 mars 2021

Gymnastikförbundet Öst avslutar nu sin tvååriga verksamhetsperiod 2019-2020 och ska avrapportera utfallet av respektive arbetsår. Vi tar även sikte mot nästa period 2021-2022 och vill tillsammans med er ta ställning till kommande fokus och prioriteringar i den regionala organiseringen. Ytterligare ska personval i regionstyrelsen och valberedningen behandlas. Vi hoppas att du som företrädare för din förening är med i dessa beslut och hjälper oss att sätta riktningen inför framtiden inom Svensk Gymnastik regionalt.

Pandemins grepp om vår verksamhet finns fortfarande kvar och gör det dessvärre svårt att träffas fysiskt. Men årsmötet i regionen ska inte hindras av detta, utan vi ställer om och genomför årsmötet 2021 i digital form istället via verktyget Easymeet Online. Med anledning av det digitala genomförandet hoppas vi att ni kan hjälpa oss med att i god tid göra er anmälan samt ombesörja fullmaktsförfarandet, så att vi kan säkerställa att både förberedelser och teknik fungerar, samt att stadgarna efterlevs.

Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga löpande men översänds till röstberättigade ombud/föreningar senast två veckor före årsmötet.

Information kring fullmakter

Vi ber er att i samband med er anmälan även skicka in angiven fullmakt för er förening och ombud, så att vi kan upprätta nödvändiga behörigheter i systemet inför själva årsmötet. Vi önskar att fullmakten skickas in oavsett om du är ordförande eller utsett ombud för föreningen och har för avsikt att nyttja er rösträtt. Säkerställ även att undertecknande ordförande är den som är listad i IdrottOnline för er förening, då vi kommer göra en kontroll mot det registret.

Easymeet Online

Easymeet är ett digitalt verktyg för årsmöten och för att säkerställa tekniken för anmälda deltagare kommer vi erbjuda ett så kallat ”testmöte” några dagar innan årsmötet, där den som känner sig osäker kan få möjlighet att säkerställa att ljud och bild fungerar. Anmälda deltagare kommer även att få instruktioner inför mötet som kan vara bra att känna till och tänka på för att få en så bra digital årsmötesupplevelse som möjligt. Det kommer även finnas support på plats inför mötet.

Årsmöteshandlingar:

*Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot region, som kan ha bestämts av regionens årsmöte. En förening kan maximalt ha totalt 6 röster.

**Förening ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Förlängd anmälan
https://response.questback.com/gymnastikfrbundetst/arsmote2021

Anmälan ska vara oss tillhanda senast söndagen den 14 mars (tidigare 10 mars). Ombud med rösträtt ska därmed även fylla i angiven fullmakt och skicka in undertecknad handling till regionen senast den 14 mars.

För eventuell efteranmälan kontakta kansliet på ost@gymnastik.se

Motioner
Förslag till ärende att behandlas vid regionens årsmöte ska vara regionstyrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet (21 januari). Rätt att inge förslag tillkommer regional röstberättigad förening.