Demokratiska rättigheter

Föreningsdemokrati

Hela idén med en ideell förening är att ett antal människor samlas kring ett gemensamt intresse och för att man vill något - tillsammans. I föreningen är det medlemmarna som tillsammans bestämmer sig för vad man vill uppnå och hur man vill göra för att lyckas.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rättigheter/skyldigheter

Alla medlemmar i en förening/förbund har sina demokratiska rättigheter/skyldigheter reglerade i föreningens stadgar. Grundprincipen brukar vara "en medlem - en röst".

Till rättigheterna hör rätten att få delta i föreningens verksamhet. Det innebär inte att alla medlemmar alltid kan räkna med att kunna delta i all verksamhet. Däremot har varje medlem rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar, den så kallade idrottsliga likhetsprincipen.

Medlemskapet ger också en rätt att utöva medlemsinflytande genom att rösta på föreningens årsmöte. Rösträtten kan vara begränsad med avseende på ålder och här har olika föreningar kommit överens om olika rösträttsåldrar.

Med medlemskapet i en idrottsförening följer även skyldigheter. Varje medlem är skyldig att följa föreningens, Gymnastikförbundets och RF:s stadgar, bestämmelser och beslut. Med rätten att följa bestämmelserna följer naturligt en skyldighet att känna till dem.

Med medlemskapet följer också en skyldighet att betala medlemsavgifter och andra av föreningen beslutade avgifter.