Elitgymnastik

Vad är elitgymnastik?

För många är idrott och gymnastik det roligaste som finns och många vill träna mer och bli bättre på det de älskar mest. Att vara elitgymnast är inte lätt att definiera utifrån vare sig tävlingsnivå eller antal träningstimmar. Det som kan anses vara en självklar definition inom en disciplin är helt ologisk i en annan. Gemensamt för alla är däremot viljan att bli så bra som man kan bli. Att anpassa vardagen för att kunna prioritera träning och att periodisera helheten utifrån de uppsatta prioriterade målen är tydliga kännetecken för en elitgymnast. Det inre drivet, nyfikenhet, en medvetenhet om och önskan att konstant förbättras utgör andra kännetecken och är i de flesta fallen de styrande drivkrafterna bakom en elitgymnasts mindset.

Olika nivåer på elit

Stödet som behövs och tillhandahålls är olika beroende på hur långt man som gymnast har kommit i sin utveckling. Önskemålet om stöd och support kan vara lika stort oavsett tävlingsnivå, men begränsade resurser gör att det behöver prioriteras. Ett kortfattat försök att förklara de olika nivåerna:

Nationell elit

Att vara bland de bästa i landet. Hit kan räknas de flesta gymnaster och lag på SM-stegen och stödet till detta finns i föreningen.

Internationell elit

Till denna nivå räknas de som genom topplaceringar på nationell nivå har tagit sig utanför Sveriges gränser för tävling, antingen genom förenings- eller landslagsmedverkan. Stödet finns primärt inom föreningen med vissa insatser via Gymnastikförbundet, eventuellt inom ramen för landslagsverksamheten.

Världselit

Väldigt få aktiva uppnår att komma till denna nivå där de befinner sig bland de absolut bästa i världen. Här finns en uttalat ambition om medaljer där VM och OS utgör de största resultatmålen. I Sverige krävs ett uttalat samarbete mellan många parter (förening, förbund och externa parter) för att kunna erbjuda tillräckligt konkurrenskraftigt stöd.

Vad karakteriserar elitgymnastik?

För Gymnastikförbundet är systematik och långsiktighet svaret på bra utveckling; utan detta blir framgång slumpmässig. Att förbättra systematik och insatser utifrån ett långsiktigt perspektiv leder däremot till framgång mer konsekvent och ger möjlighet att följa upp insatser som gjorts och justera dessa framåtriktat. Ett konstant sökande efter förbättring och optimering kännetecknar elitgymnastiken. Grundfilosofin bakom allt är att den som satsar på gymnastiken både ges möjlighet att må bra och nå toppen, endast då kan man nå och utleva sin fulla potential.

Gymnastikförbundet har sen 2019 arbetat systematiskt med utvecklingen av elitverksamheten utifrån framtagen Elitutvecklingsplan 2025 Pdf, 2 MB..

Vem ansvarar för elitgymnastik?

Den elitaktive gymnasten ansvarar själv för och driver sin utveckling utifrån ett inre driv. Tränare, förening och Gymnastikförbundet stöttar tillsammans med kompetens och resurser på olika sätt. Gymnastikförbundet har det övergripande ansvaret för att utveckla gymnastikverksamheten samt landslagen i Sverige utifrån uppsatta regler och kriterier fastställda av Det Internationella Gymnastikförbundet (FIG) och det Europeiska Gymnastiförbundet (European Gymnastics). Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska kommitté (SPK) är organisationer som på olika sätt stöttar detta arbete.